Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 11 Uitvoering

De overheid voorziet de uitvoeringsorganisaties van financiële middelen voor een rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering van socialezekerheidsregelingen, binnen de kaders die de overheid stelt.

De uitvoering van de socialezekerheidswetten vindt mede plaats door ZBO’s en RWT’s. De Minister van SZW bepaalt de kaders waarbinnen de uitvoering tot stand komt en stelt uitvoeringsbudget ter beschikking aan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Inlichtingenbureau (IB). Zij maakt daarbij prestatieafspraken en stuurt op rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering. Hiertoe is een planning- en controlcyclus ingericht tussen de uitvoeringsorganen en het ministerie.

De Minister is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de sociale‐ zekerheidswetgeving door de uitvoeringsorganen en draagt zorg voor:

  • de vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving (wet SUWI) waarbinnen de uitvoeringsorganen opereren;

  • de vormgeving van het stelsel van socialezekerheidswetten die UWV en de SVB uitvoeren;

  • de vaststelling van de budgetten die aan UWV, de SVB en het IB beschikbaar worden gesteld met daarbij passende prestatieafspraken;

  • de sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering door UWV, de SVB en het IB en de verantwoording daarover;

  • de vaststelling van de omvang van de middelen die aan de Landelijke Cliëntenraad (LCR) beschikbaar worden gesteld;

  • de organisatie van de eigen uitvoering binnen het verband van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Prestatie-indicatoren UWV en SVB

In onderstaande tabellen zijn indicatoren voor UWV en de SVB weergegeven die de doelmatigheid, rechtmatigheid en klantgerichtheid van de uitvoering weergeven.

Tabel 105 Indicatoren uitvoering UWV
 

Realisatie 20221

Streefwaarde 20232

Streefwaarde 20243

Doelmatigheid: Percentage realisatie uitvoeringskosten binnen budget

99

100

100

Rechtmatigheid: Percentage rechtmatigheid

99,44

99

99

Klantgerichtheid: Cijfer klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,5

7

7,5

1

Bron: UWV, jaarverslag 2022.

2

Bron: UWV, jaarplan 2023.

3

Deze streefcijfers worden opgenomen in het jaarplan 2024 van UWV.

4

In dit cijfer is niet de rechtmatigheid van de NOW- subsidieverstrekking meegenomen. In het jaarverslag van het UWV wordt dit nader toegelicht.

Tabel 106 Indicatoren uitvoering SVB
 

Realisatie 20221

Streefwaarde 20232

Streefwaarde 20243

Doelmatigheid: Reële efficiëntiegroei

4

5

5

Rechtmatigheid: Percentage rechtmatigheid

100

99

99

Klantgerichtheid: Cijfer klanten

8,2

8

8

1

Bron: SVB, Jaarverslag 2022.

2

Bron: SVB, jaarplan 2023.

3

Deze streefcijfers worden opgenomen in het jaarplan 2024 van de SVB.

4

In afwachting van een nieuwe KPI voor doelmatigheid rapporteert de SVB enkel nog kwalitatief over efficiency. Deze informatie is opgenomen in het jaarverslag 2022 van de SVB.

5

Norm was 1,5% efficiency-groei (kostenbesparing los van volume- en beleidswijzigingen) voor de grote wetten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe indicator voor doelmatigheid. Voorlopig is afgesproken dat de SVB nog wel rapporteert over efficiency, maar er is geen norm afgesproken.

Persoonlijke dienstverlening

Het belang van de uitvoering kreeg de afgelopen jaren meer aandacht. De ZBO’s hebben naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag structurele middelen ontvangen waarmee zij verschillende trajecten hebben opgezet. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor Werk aan Uitvoering tot en met 2031 om verder te werken aan het persoonlijker en menselijker maken van de dienstverlening. UWV doet dit onder meer door middel van een vernieuwd dienstverleningsconcept en het implementeren van een UWV-breed klantsignaalmanagement. De SVB werkt aan het verder verbeteren van de persoonlijke dienstverlening door trajecten als Bestuursrecht op Maat en de Bedoeling 2.0 door inzet op begrijpelijke en laagdrempelige communicatie richting de burger en door inzet op de één loketfunctie.

ICT

Daarnaast hebben de ZBO’s middelen ontvangen om hun ICT te verbeteren. UWV heeft een aantal omvangrijke meerjarige programma’s om verouderde systemen te vervangen en zo veel mogelijk aan te passen aan de eisen en mogelijkheden van nu, waaronder DataFabriek, OpenVMS en WORKit. Stabiliteit, continuïteit en wendbaarheid zijn hierbij een belangrijk doel. Dit geldt ook voor de SVB. De SVB wendt middelen aan voor een aantal grote projecten die ertoe dienen om de technische schuld aan te pakken. Het grootste programma heeft als doel om het kernadministratiesysteem te moderniseren.

Informatiebeveiliging en privacy

Het verbeteren van informatiebeveiliging en privacy heeft de aandacht bij UWV en de SVB. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn belangrijke wettelijke kaders voor informatiebeveiliging en privacy (IB&P). Om (persoons)gegevens veilig te houden, werken UWV en SVB continu aan het op orde brengen en houden van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming. UWV heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld maatregelen getroffen om de IB&P risico’s van Sonar op te lossen en om andere risico’s te verkleinen. Als gevolg van de omvang en complexiteit van het ICT-landschap is UWV voornemens ook de komende jaren nog een forse inspanning te leveren om volledig invulling te geven aan de BIO en AVG. De SVB is bezig met het meerjarig programma 'Digitale Veiligheid SVB'. Hierbij neemt de SVB verdere stappen in zonering en segmentering van het SVB-netwerk en in een gecontroleerde toegang hiertoe.

Herijking KPI’s en publieke waarden

Het sturen op publieke waarden en de hierbij behorende KPI’s zijn regulier onderwerp van gesprek en de KPI’s worden continu doorontwikkeld. SZW, UWV en de SVB werken samen in een traject om de sturing en verantwoording over publieke waarden expliciet zichtbaar te maken. Tot 2023 was de sturing bij UWV grotendeels gebaseerd op een set kwantitatieve indicatoren die zich overwegend op tijdigheid, rechtmatigheid en effectiviteit richtten. Naast de kwantitatieve indicatoren is er voor 2023 en verder een set van kwalitatieve afspraken ontwikkeld. Deze kwalitatieve afspraken maken inzichtelijk hoe UWV bijdraagt aan het gezien, gehoord en geholpen voelen van burgers en bedrijven, maatschappij en medewerkers. De SVB werkt voor hun Jaarplan 2024 aan de meest geschikte kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Herijking handhavingsinstrumentarium

SZW werkt samen met UWV en de SVB aan de voorbereiding voor een herziening van de handhaving in de sociale zekerheid. Uitgangspunt is passende handhaving met meer ruimte om rekening te houden met de concrete situatie. UWV en SVB werken ook in het eigen beleid met vergelijkbare uitgangspunten.

Tabel 107 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

700.110

753.231

698.537

673.703

664.915

665.530

666.240

        

Uitgaven

699.830

752.239

697.239

673.503

664.915

665.530

666.240

        

Opdrachten

       

Handhaving smal

573

1.140

2.942

2.786

2.970

3.320

3.120

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten CN

7.441

10.294

10.788

10.063

7.787

7.787

7.787

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Uitvoeringskosten UWV

507.942

530.104

463.615

447.768

441.129

439.635

439.397

Uitvoeringskosten SVB

167.765

193.149

203.335

196.540

196.955

198.714

199.862

Uitvoeringskosten IB

15.299

15.992

14.911

14.911

14.911

14.911

14.911

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       

Landelijk Clientenraad

810

1.560

1.648

1.435

1.163

1.163

1.163

        

Ontvangsten

82.925

53.045

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

       

Algemeen

82.925

53.045

0

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 108 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 11 (%)
 

2024

juridisch verplicht

96%

bestuurlijk gebonden

3%

beleidsmatig gereserveerd

1%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

De uitgaven op artikel 11 Uitvoering zijn voor 96% juridisch verplicht voor het jaar 2024. Per financieel instrument wordt dit onderstaand toegelicht.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten is voor 13% juridisch verplicht en voor 87% beleidsmatig gereserveerd. Het betreft het budget handhaving smal SZW.

Bekostiging

Het budget voor bekostiging is voor 70% juridisch verplicht en voor 30% bestuurlijk gebonden. Het betreft het uitvoeringsbudget voor de RCN-unit SZW en gereserveerde middelen voor ICT ontwikkeling.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De bijdragen aan ZBO's zijn voor 96% verplicht, 3% bestuurlijk gebonden en 1% beleidsmatig gereserveerd. Deze budgetten worden bij de goedkeuring van de jaarplannen vastgesteld.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De bijdrage aan nationale organisaties is 100% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Het budget wordt bij goedkeuring van het jaarplan vastgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd

Tabel 109 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

1.972.833

2.190.530

2.265.931

2.386.484

2.519.487

2.645.804

2.779.568

        

Uitgaven

1.972.833

2.190.530

2.265.931

2.386.484

2.519.487

2.645.804

2.779.568

        

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Uitvoeringskosten UWV

1.818.002

2.027.710

1.987.793

2.006.561

2.030.016

2.056.945

2.086.466

Uitvoeringskosten SVB

154.831

162.820

165.971

166.998

168.165

167.746

171.259

Uitvoeringskosten UWV nominaal

0

0

103.590

196.730

296.998

389.721

482.710

Uitvoeringskosten SVB nominaal

0

0

8.577

16.195

24.308

31.392

39.133

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

Het handhavingsbudget smal betreft beleidsondersteunend budget dat wordt ingezet voor de ontwikkeling van beleid met betrekking tot handhaving in de sociale zekerheid. Hieronder valt onder andere het laten uitvoeren van beleidsinhoudelijk onderzoek. Handhaving van de plichten in de materiewetten wordt bekostigd via de uitvoeringskosten aan de uitvoeringsorganisaties en wordt per materiewet verantwoord. Het handhavingsbudget smal is daarmee geen indicatie van de totale inzet die wordt gepleegd op handhaving in de sociale zekerheid.

Bekostiging

De RCN-unit SZW is een bij de Rijksdienst Caribisch Nederland gepositioneerd onderdeel van het departement dat namens de minister is belast met uitkeringsverstrekking, vergunningverlening en arbeidsinspectie in Caribisch Nederland. De uitvoeringskosten voor de RCN-unit SZW zijn hoger in de jaren 2023-2025 vanwege extra kosten in verband met ICT-ontwikkeling.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De Minister van SZW stelt de financiële kaders vast voor UWV, de SVB en het Inlichtingenbureau, waarbinnen deze organisaties hun jaarplannen dienen op te stellen. Deze financiële kaders hebben alleen betrekking op de uitvoering van SZW-taken door genoemde ZBO’s. In de jaarplannen nemen UWV en de SVB een verdeling van de uitvoeringskosten naar wet en/of fonds op. De Minister stuurt in eerste aanleg op het totaalbudget per organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de organisaties zelfstandig de uitvoering organiseren en over de realisatie via het jaarverslag verantwoording afleggen aan de Minister van SZW.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitvoeringskosten van UWV en de SVB wijzigen gedurende de jaren als gevolg van beleidswijzigingen en volumeontwikkelingen in de onderscheiden wetten en regelingen.

Per saldo dalen de uitvoeringskosten (begrotings- en premiegefinancierd) van UWV in 2024 met circa € 106 miljoen. Deze ontwikkeling is grotendeels het gevolg van het afschaffen van de STAP-regeling, aflopende uitvoeringskosten voor de NOW en de lager geraamde volumes voor de WGA en ZW.

Per saldo stijgen de uitvoeringskosten (begrotings- en premiegefinancierd) van de SVB in 2024 met circa € 13 miljoen. Deze stijging is voor een groot deel het gevolg van toegenomen kosten voor de uitvoering van de AOW en de nieuwe TSB regeling.

In de tabellen 110 en 111 zijn de uitvoeringskosten van UWV en de SVB toegedeeld aan de onderscheiden wetten en regelingen. Dit is een ex-ante raming op basis waarvan de bekostiging van ZBO’s plaatsvindt. De toedeling is extracomptabel. Hier is de loon- en prijsbijstelling nog niet aan toebedeeld.

Tabel 110 Extracomptabel overzicht begrotingsgefinancierde en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

UWV (incl. BKWI)

2.325.944

2.557.814

2.451.408

2.454.330

2.471.145

2.496.580

2.525.863

        

Begrotingsgefinancierd

507.942

530.104

463.615

447.768

441.129

439.635

439.397

IOW

2.576

2.312

1.698

1.604

1.606

1.649

1.816

Wajong

202.567

241.318

215.553

209.673

205.091

203.365

202.689

Re-integratie Wajong1

108.423

109.256

109.755

110.004

110.220

110.442

110.746

Basisdienstverlening

84.137

89.493

89.252

88.530

86.292

86.292

86.292

Beoordeling gemeentelijke doelgroep

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Wsw indicatiestelling

1.664

1.550

1.560

1.522

1.486

1.452

1.419

Scholingsbudget WW

900

0

0

0

0

0

0

NOW 1

7.700

0

0

0

0

0

0

NOW 2

3.900

0

0

0

0

0

0

NOW 3

20.347

1.400

0

0

0

0

0

NOW 4

1.400

1.400

0

0

0

0

0

NOW 5

10.565

8.600

0

0

0

0

0

NOW 6

2.000

17.200

0

0

0

0

0

TOFA

100

0

0

0

0

0

0

MCKW

291

209

132

0

0

0

0

Uitvoering kassierstaak

3.300

1.670

500

0

0

0

0

Centrale uitvoering landelijke ondersteuning

3.100

3.040

0

0

0

0

0

Skills en mogelijkheden

2.458

2.720

730

0

0

0

0

Inzet doelgroep banenafspraak

4.000

0

0

0

0

0

0

STAP

13.100

13.500

8.000

0

0

0

0

BKWI

15.412

16.435

16.435

16.435

16.435

16.435

16.435

        

Premiegefinancierd

1.818.002

2.027.710

1.987.793

2.006.561

2.030.016

2.056.945

2.086.466

WW

587.109

758.840

756.489

778.160

794.129

815.910

836.334

ZW

427.172

453.694

419.382

418.549

418.419

418.686

419.135

WAZO

15.199

7.666

7.666

7.666

7.666

7.666

7.666

WAO

80.165

50.444

48.218

45.746

43.627

41.331

39.616

Re-integratie WAZ/WAO/WIA/ZW1

164.699

133.446

136.086

138.028

140.420

142.766

142.787

WGA

442.583

543.902

529.122

528.559

534.804

538.653

546.485

IVA

88.281

77.423

88.681

87.840

89.089

90.201

92.799

WAZ

4.034

2.295

2.149

2.012

1.862

1.732

1.645

Toevoeging aan bestemmingsfonds/egalisatiereserve

8.760

      
1

Dit zijn uitvoeringskosten. Re-integratie in de vorm van voorzieningen en/of trajecten staan weergegeven op beleidsartikel 3. De uitvoeringskosten re-integratie hebben betrekking op de werkzaamheden die UWV verricht ten behoeve van de inkoop van externe re-integratiediensten en de re-integratiedienstverlening voor werkzoekenden in de WIA, WAO en Wajong die UWV zelf aanbiedt.

Tabel 111 Extracomptabel overzicht begrotingsgefinancierde en premiegefinancierde uitvoeringskosten SVB (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

SVB

322.596

355.969

369.306

363.538

365.120

366.460

371.121

        

Begrotingsgefinancierd

167.765

193.149

203.335

196.540

196.955

198.714

199.862

AKW

115.105

136.540

145.117

137.309

136.439

137.111

137.389

TAS

1.673

1.582

1.535

1.533

1.533

1.533

1.533

TSB1

3.015

7.680

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

KOT/WKB

7.347

10.034

10.034

10.034

10.034

10.034

10.034

AIO

38.625

35.079

35.437

36.469

37.772

39.215

40.141

Bijstand buitenland

224

224

223

224

223

223

223

OBR

0

250

250

250

250

0

0

Remigratiewet

1.776

1.760

1.739

1.721

1.704

1.598

1.542

        

Premiegefinancierd

154.831

162.820

165.971

166.998

168.165

167.746

171.259

AOW

145.124

152.217

155.374

156.452

157.759

157.409

160.940

Anw

9.707

10.603

10.597

10.546

10.406

10.337

10.319

1

Inclusief middelen Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een overlegorgaan ingesteld bij Wet SUWI, waarin landelijke cliëntenorganisaties, vertegenwoordigers van gemeentelijke cliëntenraden en vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraden van de SVB en UWV zitting hebben. De LCR heeft tot taak periodiek te overleggen met UWV, de SVB, de gemeenten en de Minister van SZW over onderwerpen op het terrein van werk en inkomen. De Minister van SZW stelt de financiële kaders vast voor de LCR, waarbinnen de LCR een jaarplan dient op te stellen.

Licence