Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

24.738

10.358

197

2.968

13.523

Uitgaven

24.981

10.601

197

2.968

13.766

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

TAS

4.696

4.794

158

568

5.520

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.442

3.264

39

0

3.303

CSE

3.600

2.300

0

2.400

4.700

Subsidies(regelingen)

     

Kanker en werken

243

243

0

0

243

tijdelijke regeling compensatiekosten en inkomstenverlies CN

13.000

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 naar boven bijgesteld (+/+ € 0,6 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het terugvorderingspercentage naar beneden is bijgesteld (van 41% naar 31%). Daarnaast is het aantal toekenningen iets naar beneden bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)

  • 1. Er zijn dit jaar meer uitgaven aan de compensatieregeling CSE dan eerder voorzien; het indienen van aanvragen voor compensatie en de uitbetaling van de compensatie gaat sneller dan verwacht. Dit leidt tot meeruitgaven in 2020 van € 2,4 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.027.932

3.134.983

35.217

51.790

3.221.990

Uitgaven

3.027.932

3.134.983

35.217

51.790

3.221.990

      

Inkomensoverdrachten

     

ZW

1.628.811

1.724.505

90.401

66.094

1.881.000

WAZO

1.252.913

1.251.526

39.552

‒ 14.304

1.276.774

Kraamverlof

64.041

62.225

1.991

0

64.216

ZW nominaal

45.607

55.184

‒ 55.184

0

0

WAZO nominaal

34.767

39.552

‒ 39.552

0

0

Kraamverlof nominaal

1.793

1.991

‒ 1.991

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 87,0 miljoen. Hiervan is € 35,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 51,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

  • 1. De ZW-uitgaven worden met € 66,1 mln opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere volumes. Dat het aantal uitkeringen in de ZW hoger ligt, komt waarschijnlijk door de gevolgen van het coronavirus. Vooral het aantal zieke werklozen neemt sterker toe dan verwacht, terwijl de verwachte afname van het aantal flexkrachten in de ZW zich voorlopig nog niet voordoet.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is er een meevaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werknemers. Daar tegenover staat een beperkte tegenvaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 14,3 miljoen.

Licence