Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

11.738

13.000

24.738

‒ 1.380

23.358

4.179

2.739

945

306

Uitgaven:

11.981

13.000

24.981

‒ 1.380

23.601

4.179

2.739

945

306

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

11.738

0

11.738

‒ 1.380

10.358

4.179

2.739

945

306

TAS

4.696

0

4.696

98

4.794

‒ 115

‒ 115

‒ 115

‒ 115

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.442

0

3.442

‒ 178

3.264

‒ 106

‒ 46

10

71

OPS-voorzieningsfonds

3.600

0

3.600

‒ 1.300

2.300

4.400

2.900

1.050

350

          

Subsidies

243

13.000

13.243

0

13.243

0

0

0

0

Kanker en werken

243

0

243

0

243

0

0

0

0

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

13.000

13.000

0

13.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten TAS is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2019 bijgesteld. Het aantal toekenningen is in 2019 iets lager uitgevallen dan verwacht en dit werkt meerjarig door in de verwachte uitkeringslasten. Doordat de uitkeringslasten in 2019 iets hoger zijn uitgevallen dan verwacht, vindt er in 2020 een nabetaling plaats aan de SVB. Per saldo leidt dit tot een lichte opwaartse bijstelling van de raming in 2020 (€ 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

 • 1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland (CN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,2 miljoen.

Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS) voorzieningsfonds

 • 1. De uitvoering van de het OPS voorzieningsfonds gaat minder snel dan gedacht. Terwijl, het aantal rechthebbenden juist groter is dan gedacht. Per saldo stijgen hierdoor de uitgaven, maar vinden deze (hogere) uitgaven in latere jaren plaats (-1,3 miljoen in 2020).

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

3.027.932

0

3.027.932

107.051

3.134.983

76.699

49.194

53.890

59.170

Uitgaven:

3.027.932

0

3.027.932

107.051

3.134.983

76.699

49.194

53.890

59.170

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

2.945.765

0

2.945.765

92.491

3.038.256

48.470

18.153

27.140

39.811

ZW

1.628.811

0

1.628.811

95.694

1.724.505

62.604

25.949

23.270

26.898

WAZO

1.252.913

0

1.252.913

‒ 1.387

1.251.526

‒ 8.267

‒ 2.407

8.141

16.411

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

64.041

0

64.041

‒ 1.816

62.225

‒ 5.867

‒ 5.389

‒ 4.271

‒ 3.498

          

Nominaal

82.167

0

82.167

14.560

96.727

28.229

31.041

26.750

19.359

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 107,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het aantal uitkeringen in de Ziektewet (ZW) naar boven bijgesteld, wat leidt tot een tegenvaller van € 104,1 miljoen. Dit komt vooral doordat meer uitzendkrachten een beroep doen op de ZW dan eerder verwacht. Daarnaast is er sprake van een hoger aantal uitkeringen bij ziekte en zwangerschap en meer uitkeringen aan groepen die onder de no-riskpolis vallen.

 • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een meevaller van € 7,2 miljoen.

 • 3. Het CPB heeft bij het CEP de raming van de werkloosheid verlaagd. Hierdoor valt het verwachte aantal zieke werklozen lager uit, wat leidt tot een meevaller van € 1,2 miljoen

 • 4. Vanaf 2021 neemt de tegenvaller op de ZW-uitkeringslasten af. De raming van het aantal uitzendkrachten dat een beroep doet op de ZW leidt in de jaren vanaf 2021 tot een lagere bijstelling. Daarnaast is de werkloosheidsraming van het CPB voor deze jaren verder naar beneden bijgesteld, waardoor het verwachte aantal zieke werklozen lager uitvalt.

 • 5. In het kader van Breed Offensief worden administratieve knelpunten rondom de no-risk polis weggenomen. Gemeenten hoeven met ingang van 2022 de loonkostensubsidie aan de werkgever niet meer stop te zetten bij ziekte en het UWV hoeft de loonkostensubsidie bij ziekte niet langer uit te keren. Het inkomensdeel Participatiewet wordt daarom vanaf 2022 budgettair neutraal verschoven van de Ziektewet (artikel 6) naar het macrobudget bijstand (artikel 2) in de SZW-begroting.

Inkomensoverdrachten: WAZO

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de gemiddelde jaaruitkering voor de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) omhoog bijgesteld. Dit leidt in 2020 tot een tegenvaller van € 8,1 miljoen.

 • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV valt het aantal uitkeringen in de WAZO tot het jaar 2023 lager uit, wat leidt tot een meevaller van -/- € 9,5 miljoen in 2020. Als gevolg van een door het CBS vanaf 2022 sneller verwachte groei van het aantal geboorten nemen de uitkeringslasten vanaf 2023 toe.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

 • 1. Als gevolg van het lager aantal geprognotiseerde geboorten neemt het aantal verwachte uitkeringen WAZO aanvullend geboorteverlof partners af, wat leidt tot een meevaller van -/- 1,8 miljoen in 2020. Deze afname leidt ook tot minder uitkeringen in latere jaren.

Nominaal

 • 1. Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 14,6 miljoen.

Licence