Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

3.461.212

175.000

3.636.212

61.684

3.697.896

69.582

56.727

32.754

21.266

Uitgaven:

3.461.212

175.000

3.636.212

61.684

3.697.896

69.582

56.727

32.754

21.266

Waarvan juridisch verplicht

99,30%

   

99,80%1

    
          

Inkomensoverdrachten

3.434.006

0

3.434.006

63.298

3.497.304

71.232

58.377

34.404

22.916

Kinderopvangtoeslag

3.434.006

0

3.434.006

63.298

3.497.304

71.232

58.377

34.404

22.916

          

Subsidies

2.550

175.000

177.550

‒ 466

177.084

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Kinderopvang

2.350

0

2.350

‒ 466

1.884

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Subsidies Caribisch Nederland

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Tegemoetkoming eigen bijdrage

0

175.000

175.000

0

175.000

0

0

0

0

          

Opdrachten

14.129

0

14.129

‒ 148

13.981

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

Opdrachten Caribisch Nederland

9.627

0

9.627

‒ 650

8.977

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

Overige opdrachten

4.502

0

4.502

502

5.004

500

500

500

500

          

Bijdrage aan agentschappen

10.527

0

10.527

‒ 1.000

9.527

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

DUO

10.520

0

10.520

‒ 993

9.527

‒ 992

‒ 992

‒ 992

‒ 992

Justis

7

0

7

‒ 7

0

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

          

Ontvangsten

1.597.613

0

1.597.613

‒ 61.987

1.535.626

‒ 72.083

‒ 74.709

‒ 77.096

‒ 79.369

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.279.935

0

1.279.935

0

1.279.935

0

0

0

0

Ontvangsten overig

317.678

0

317.678

‒ 61.987

255.691

‒ 72.083

‒ 74.709

‒ 77.096

‒ 79.369

1

Bij de berekening van dit percentage zijn de uitgaven onder ‘Tegemoetkoming eigen bijdrage’ als juridisch verplicht aangemerkt. Formeel zijn deze uitgaven juridisch verplicht zodra dit in de regelgeving vastgelegd is. Dit zal op korte termijn gebeuren.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 61,7 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 62,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

  • 1. Het gebruik van kinderopvang is in 2019 sterker gestegen dan eerder was voorzien. Dit leidt structureel tot hogere uitgaven. Daarnaast stijgt het gebruik van kinderopvang in 2020 mede op basis van het CEP 2020 sterker dan eerder verwacht (€ 63,9 miljoen). Ook dit leidt meerjarig tot tegenvallers.

  • 2. Als gevolg van de geleidelijke beperking van de zelfstandigenaftrek hebben zelfstandigen een hoger belastbaar inkomen. Hierdoor krijgt deze groep gemiddeld minder kinderopvangtoeslag (-/- € 0,6 miljoen).

  • 3. Door de maatregelen naar aanleiding van de Adviescommissie uitvoering en het IBO Toeslagen zijn er meer uitgaven kinderopvangtoeslag (€ 2,5 miljoen vanaf 2021).

Subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen

  • 1. Van het overgebleven budget subsidies en opdrachten in 2019 is € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2020 toegevoegd.

  • 2. Er is structureel € 0,5 miljoen van het budget voor subsidies overgeheveld naar het budget voor opdrachten. De middelen zijn bestemd voor het laten uitvoeren van beleidsonderzoek.

  • 3. Er zijn in totaal drie overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 1,7 miljoen). De grootste mutatie (-/- € 1,0 miljoen) betreft de meerjarige verwerking van de reeds doorgevoerde overboeking naar het ministerie van Financiën in verband met de harmonisering van de peuterspeelzalen (per 2018). Daarnaast is -/- € 0,7 miljoen van de middelen voor kinderopvang op Caribisch Nederland overgeboekt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze middelen worden ingezet voor activiteiten van jongeren van 13 tot 18 jaar op Bonaire.

Ontvangsten: algemeen

  • 1. Er is een meerjarige tegenvaller op de ontvangsten kinderopvangtoeslag. De voorschotten kinderopvangtoeslag sluiten beter aan bij de beschikkingen dan eerder geraamd. Hierdoor zijn er vooral structureel minder terugvorderingen. Als gevolg hiervan nemen ook de terugontvangsten af (-/- € 57,0 miljoen).

  • 2. Door de maatregelen naar aanleiding van de Adviescommissie Uitvoering zijn er minder terugontvangsten kinderopvangtoeslag (-/- 5,0 miljoen).

Licence