Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 7 Kinderopvang

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn ruim € 50 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit is grotendeels het gevolg van hogere uitgaven en verplichtingen kinderopvangtoeslag. Er zijn verschillende effecten, waarvan de belangrijkste zijn: hogere beschikkingen doordat de gemiddelde uurprijs waarover ouders kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, iets hoger uitkwam. Daarnaast zijn de nabetalingen kinderopvangtoeslag over eerdere toeslagjaren hoger uitgevallen dan bij Najaarsnota was verwacht. Tot slot waren er hoger dan verwachte voorschotbetalingen voor de maand januari 2021. Omdat ouders de kinderopvangtoeslag in de maand vooraf ontvangen, heeft dit in 2020 tot hogere kasuitgaven geleid.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn circa € 40 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit is grotendeels het gevolg van minder ontvangsten werkgeversbijdrage. Deze waren ongeveer € 43 miljoen lager door een lagere premiegrondslag dan in de Najaarsnota was voorzien. De ontvangsten uit terugvorderingen kinderopvangtoeslag kwamen juist circa € 3 miljoen hoger uit dan verwacht.

Licence