Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 10

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragenx1.000)

1

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Verplichtingen:

6.550.142

6.653.213

0

6.653.213

Uitgaven:

6.550.142

6.653.213

0

6.653.213

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

6.550.142

6.653.213

0

6.653.213

AKW

3.619.325

3.654.556

0

3.654.556

Kinderbijslagvoorziening BES

3.762

4.220

0

4.220

WKB

2.927.055

2.994.437

0

2.994.437

Ontvangsten

222.204

202.322

500

201.822

Toelichting

Verlenging verlaging invorderingsrente WKB

De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% (corona-maatregel) is verlengd. Hierdoor zijn er minder rente-ontvangsten op de terugvorderingen Wet Kindgebonden Budget (WKB).

Licence