Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2021 incl. NvW en amendementen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

88.501

122.353

210.854

0

0

0

0

               

Uitgaven

117.017

122.353

239.370

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,0%

100,0%

100,0%

       
               

5.1 Schuldsanering Curaçao

28.517

0

28.517

0

0

0

0

Leningen

28.517

0

28.517

0

0

0

0

Schuldsanering

28.517

0

28.517

0

0

0

0

               

5.2 Leningen/ garantie Curaçao, Sint Maarten en Aruba

88.500

122.353

210.853

0

0

0

0

Leningen

88.500

122.353

210.853

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

88.500

34.790

123.290

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

0

87.563

87.563

0

0

0

0

               

Ontvangsten

37.896

0

37.896

0

0

0

0

Toelichting

5.2. Leningen/ garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Leningen aan Aruba

In de Rijksminsterraad van 18 december 2020 is besloten om Aruba op advies van het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) een voorschot te verlenen op de vierde tranche liquiditeitssteun van € 34,8 mln. (AWG 71 mln.). Dit voorschot wordt verrekend met de nog vast te stellen liquiditeitsbehoefte voor het gehele eerste kwartaal van 2021. Het voorschot heeft de vorm van een kortlopende bulletlening. De lening loopt af op hetzelfde moment als de eerdere liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

Vierde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

In de Rijksminsterraad van 18 december 2020 is besloten om Sint Maarten op advies van het Collega financieel toezicht (Cft) een voorschot te verlenen op de vierde tranche liquiditeitssteun van € 4,3 mln. (AWG 8,7 mln.). Dit voorschot wordt verrekend met de nog vast te stellen liquiditeitsbehoefte voor het gehele eerste kwartaal van 2021. Het voorschot heeft de vorm van een kortlopende bullitlening. De lening loopt af op hetzelfde moment als de eerdere liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Curaçao

Nederland is bereid onder voorwaarden aan Curaçao een lening te verstrekken om de afwikkeling van Girobank, een lokale bank met financiële problemen, mogelijk te maken. Aan de meeste voorwaarden is reeds voldaan door Curaçao. De enige voorwaarde waar nog aan moet worden voldaan is dat de rechter uitspraak moet doen over de rechtsgeldigheid van het overdragen van de leningenportefeuille van Girobank aan een speciaal daarvoor gecreëerde Special Purpose Vehicle (SPV). Deze zaak zal in januari 2021 aanhangig worden gemaakt bij de rechter. De lening zal maximaal de hoogte hebben van de waarde van de leningenportefeuille te weten ANG 170 mln. (€ 83,3 mln.). De rente voor de lening wordt gebaseerd op de rente die de Nederlandse Staat verschuldigd zou zijn voor een Dutch State Loan met een looptijd van 15 jaar, vast te stellen twee dagen voor de datum van het ter beschikking stellen van de middelen. De rente zal echter niet minder dan 0% zijn.

Licence