Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2021 incl. NvW en amendementen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

41.356

12.700

54.056

14.900

4.700

4.400

4.700

               

Uitgaven

41.356

12.700

54.056

14.900

4.700

4.400

4.700

waarvan juridisch verplicht

100,0%

17,3%

80,6%

       
               

Opdrachten

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

Detentie Algemeen

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

Bijdrage aan medeoverheden

7.600

500

8.100

500

0

0

0

Overige bijstand aan de landen

7.600

500

8.100

500

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

Detentie Vastgoed

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

33.756

2.200

35.956

2.400

2.700

2.400

2.700

Grensbewaking (Defensie)

21.239

1.600

22.839

1.800

2.100

1.800

2.100

Rechterlijke macht (JenV)

8.517

0

8.517

0

0

0

0

Douane (Financiën)

4.000

600

4.600

600

600

600

600

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Opdrachten

Detentie Algemeen

Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor het gevangeniswezen, ten behoeve van de bouw van een nieuwe gevangenis en structurele verbeteringen in de detentiesituatie. Deze middelen zullen via de begroting van en onder regie en toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en in overleg met Sint Maarten ter besteding worden gebracht, op basis van objectieve behoeftestelling en planvorming. Dit betreft middelen voor algemene zaken die nodig zijn voor humane detentie zoals opleidingsmogelijkheden en resocialisatie.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Na instemming van Sint Maarten met het landspakket, dat gepaard gaat met de derde tranche liquiditeitssteun 2020, wordt het grenstoezicht versterkt. Om deze inzet efficiënt plaats te laten vinden, wordt er ook geïnvesteerd in bijpassend materiaal. Hieraan wordt nog nader invulling gegeven in het nog op stellen gezamenlijke plan van aanpak.

Bijdrage aan (inter-) nationale organisaties

Detentie Vastgoed

Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor het gevangeniswezen, ten behoeve van de bouw van een nieuwe gevangenis en structurele verbeteringen in de detentiesituatie. Deze middelen zullen via de begroting van en onder regie en toezicht van het Ministerie van BZK in samenwerking met het Ministerie van JenV en in overleg met Sint Maarten ter besteding worden gebracht, op basis van objectieve behoeftestelling en planvorming. Dit betreft de middelen voor het detentie vastgoed.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Na instemming van Sint Maarten met het landspakket, dat gepaard gaat met de derde tranche liquiditeitssteun, wordt het grenstoezicht versterkt. Dit betreft de middelen voor personele versterking van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Douane (Financiën)

Na instemming van Sint Maarten met het landspakket, dat gepaard gaat met de derde tranche liquiditeitssteun, wordt het grenstoezicht versterkt. Dit betreft de middelen voor personele versterking van de Nederlandse Douane.

Licence