Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Artikel 7

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid 2eIncidentele suppletoire begroting 2021 artikel 7 Kinderopvang (bedragen x1.000)

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2eISB

Stand 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

3.771.509

74.000

3.845.509

0

0

0

0

Uitgaven:

3.771.509

74.000

3.845.509

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

99,80%

99,80%

Inkomensoverdrachten

3.736.795

74.000

3.810.795

0

0

0

0

Kinderopvangtoeslag

3.513.295

0

3.513.295

0

0

0

0

Vergoeding eigen bijdrage KO

223.500

74.000

297.500

0

0

0

0

Subsidies

2.050

0

2.050

0

0

0

0

Kinderopvang

1.850

0

1.850

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

200

0

200

0

0

0

0

Opdrachten

22.803

0

22.803

0

0

0

0

Overige opdrachten

4.576

0

4.576

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

18.227

0

18.227

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

9.861

0

9.861

0

0

0

0

DUO

9.861

0

9.861

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Versterking Kinderopv. Samenwerk. BES(t) 4 kids CN

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving VNG

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

1.543.876

11.654

1.532.222

19.650

19.650

19.650

10.424

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.279.633

0

1.279.633

0

0

0

0

Ontvangsten overig

264.243

11.654

252.589

19.650

19.650

19.650

10.424

Toelichting

Vergoeding eigen bijdrage KO

Het bedrag van 74 miljoen heeft betrekking op de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die ouders betalen voor de buitenschoolse opvang voor de periode van 8februari t/m 18april. Waar de dagopvang en gastouderopvang sinds 8februari 2021 weer open is, blijft de buitenschoolse opvang vooralsnog gesloten. De tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor kinderopvang volgt uit de Kamerbrieven Stand van zakenbrief COVID-19. Bij een verlenging van de sluitingsperiode, zal de tegemoetkoming opnieuw worden herijkt.

Het bedrag van 74 miljoen bestaat grotendeels uit de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag en een tegemoetkoming voor personen die facturen van de kinderopvang betalen zonder aanvullende overheidsbijdrage.

Ontvangsten overig

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) scheldt, als onderdeel van het kwijtschelden van publieke schulden, de openstaande Kinderopvangtoeslagschulden van KOT-gedupeerden en hun huidige partner kwijt. Dit leidt in de jaren 20212025 tot in totaal 81 miljoen minder ontvangsten uit terugvorderingen Kinderopvangtoeslag.

De eerder beschikbaar gestelde middelen voor de Toeslagenhersteloperatie bevatten reeds cumulatief 58 mln. ter dekking van derving op openstaande terugvorderingen kinderopvangtoeslag. Deze middelen worden nu overgeboekt van de begroting van FIN en worden met een kasschuif in het verwachte ritme van ontvangstenderving over de jaren verdeeld. Voor het deel van ontvangstenderving door kwijtschelden dat boven de reeds beschikbaar gestelde middelen uitgaat (23 miljoen), zijn additionele middelen door het Kabinet beschikbaar gesteld. Deze middelen worden met een kasschuif in het juiste ritme over de jaren verdeeld.

Licence