Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.845.509

3.885.448

244.823

‒ 7.735

4.122.536

      

Uitgaven

3.845.509

3.885.448

244.823

‒ 7.735

4.122.536

      

Inkomensoverdrachten

     

Kinderopvangtoeslag

3.513.295

3.555.076

251.564

0

3.806.640

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

297.500

296.998

‒ 4.238

‒ 1.905

290.855

Subsidies (regelingen)

     

Kinderopvang

1.850

1.850

0

‒ 432

1.418

Subsidies Caribisch Nederland

200

40

5.000

0

5.040

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

4.576

9.403

‒ 103

‒ 4.702

4.598

Opdrachten Caribisch Nederland

18.227

2.292

‒ 105

‒ 696

1.491

Bekostiging

     

Projectbureau PGV

0

1.400

0

0

1.400

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

9.861

7.361

205

0

7.566

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN

0

11.028

‒ 7.500

0

3.528

      

Ontvangsten

1.532.222

1.531.527

34.795

‒ 33.600

1.532.722

      

Ontvangsten

     

Algemeen

480

480

0

0

480

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

252.109

251.311

‒ 9.138

‒ 33.600

208.573

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.279.633

1.279.736

43.933

0

1.323.669

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 237,1 miljoen. Hiervan is € 244,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 7,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,2 miljoen. Een bedrag van ‒ € 33,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,9 miljoen). De uitvoeringskosten van de TTKO-II en de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding zijn overgeboekt van artikel 7 naar artikel 11 uitvoeringskosten SVB.

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen

  • 1. Op basis van realisatiegegevens over 2021 wordt er onder de posten subsidies en opdrachten een onderuitputting verwacht van in totaal € 5,5 miljoen. Dit komt grotendeels doordat de kosten van sneltesten zijn verlaagd met € 3,7 miljoen en reserveringen voor projecten zijn verlaagd.

  • 2. Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 0,4 miljoen). De grootste overboeking is naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het toezicht op de kinderopvang in Caribisch Nederland (- € 0,3 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 33,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De ontvangsten uit terugvorderingen over eerdere toeslagjaren komen lager uit dan verwacht. Dit hangt deels samen met de voortzetting van de pauzering van (dwang)invorderingen in het kader van zowel de coronapandemie als de afwikkeling van de hersteloperatie toeslagen. Daarnaast heeft het kwijtschelden van toeslagschulden uit de hersteloperatie mogelijk tot meer ontvangstenderving geleid dan was verwacht.

Licence