Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Artikel 1

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid 2eIncidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x1.000)

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2eISB

Stand 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

11.342.271

29.600

11.312.671

34.600

0

0

0

Uitgaven:

11.372.602

29.600

11.343.002

34.600

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,80%

99,80%

Inkomensoverdrachten

578.672

0

578.672

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

391.198

0

391.198

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

0

18.767

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

168.707

0

168.707

0

0

0

0

Subsidies

10.770.872

34.600

10.736.272

34.600

0

0

0

Overige subsidies algemeen

2.893

0

2.893

0

0

0

0

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

9.870

0

9.870

0

0

0

0

Stimuleringsregeling LLO in MKB

28.356

0

28.356

0

0

0

0

Stimulering Arbeidsmarkt Positie

0

0

0

0

0

0

0

Tijd. noodmaatregel overbrugging werkbehoud

10.186.000

0

10.186.000

0

0

0

0

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

18.900

0

18.900

0

0

0

0

NL leert door

174.853

34.600

140.253

34.600

0

0

0

Tofa

0

0

0

0

0

0

0

Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

350.000

0

350.000

0

0

0

0

Opdrachten

17.532

5.000

22.532

0

0

0

0

Bekostiging

550

0

550

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

792

0

792

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

692

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

4.184

0

4.184

0

0

0

0

RIVM

4.017

0

4.017

0

0

0

0

CJIB

167

0

167

0

0

0

0

Ontvangsten

24.975

0

24.975

0

0

0

0

Toelichting

Kasschuif NL leert door

De middelen voor NL leert door worden in een nieuw kasritme geplaatst om beter aan te sluiten bij het jaar waarin de subsidieregeling tot betalingen leidt. Dit heeft te maken met het feit dat er een voorschot bij de start van een subsidiebeschikking wordt gegeven en de eindafrekening plaatsvindt na afloop van de subsidieperiode. De mutatie is de som van de kasschuif NL leert door met inzet van scholing 2020 (13,6 miljoen), NL leert door met inzet van scholing 2021 (3 miljoen) en NL leert door sectoraal maatwerk (18 miljoen).

Motie vitaal thuis werken

Op 2februari jl. is de motie van Weyenberg/Smeulders (Tweede Kamer, 35669, nr.36) over vitaal thuiswerken aangenomen door de Tweede Kamer. Deze motie verzoekt initiatieven om vitaal thuis te werken in overleg met sociale partners te stimuleren en te ondersteunen, en hiervoor 5 miljoen vrij te maken.

Licence