Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1

Tabel 9 Budgettaire gevolgend van beleid begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

5.844.818

5.467.853

11.312.671

562.839

11.875.510

4.079.059

188.172

‒ 83.223

19.766

          

Uitgaven

5.875.149

5.467.853

11.343.002

241.717

11.584.719

4.049.126

99.167

95.777

138.766

          

Inkomensoverdrachten

         

Lage-inkomensvoordeel

391.198

0

391.198

‒ 2.842

388.356

503

754

908

0

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

0

18.767

712

19.479

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

168.707

0

168.707

‒ 40.048

128.659

‒ 26.250

‒ 27.261

‒ 30.815

‒ 13.918

Subsidies (regelingen)

         

Overige subsidies algemeen

2.893

0

2.893

356

3.249

171

44

0

0

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

9.870

0

9.870

1.130

11.000

1.130

1.130

1.130

1.130

Stimuleringregeling LLO in MKB

90.856

‒ 62.500

28.356

‒ 3.194

25.162

9.000

0

0

23.000

Stimulans arbeidsmarkt positie

0

0

0

0

0

‒ 276

0

0

0

NOW Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugg Werkgelegenheid

4.808.400

5.377.600

10.186.000

559.061

10.745.061

4.143.549

183.126

0

0

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

16.000

2.900

18.900

6000

24.900

0

0

0

0

NL leert door

95.400

44.853

140.253

‒ 21.221

119.032

‒ 9.000

0

0

0

Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

250.000

100.000

350.000

‒ 262.130

87.870

‒ 72.130

‒ 61.130

121.870

125.870

Opdrachten

         

Opdrachten

17.532

5.000

22.532

2.330

24.862

1.929

2.004

2.184

2.184

Bekostiging

         

Bekostiging

550

0

550

0

550

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Ministerie van VWS

692

0

692

898

1.590

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Agentschap RIVM

4.017

0

4.017

665

4.682

500

500

500

500

Agentschap CJIB

167

0

167

0

167

0

0

0

0

          

Ontvangsten

24.975

0

24.975

1.030.637

1.055.612

1.101.870

282.606

32.604

‒ 11.300

          

Ontvangsten

         

Algemeen

975

0

975

0

975

0

0

0

0

Boeten

24.000

0

24.000

‒ 11.300

12.700

‒ 11.300

‒ 11.300

‒ 11.300

‒ 11.300

Terug ontvangsten NOW

0

0

0

1.041.937

1.041.937

1.113.170

293.906

43.904

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 562,8 miljoen bij de uitgaven en € 241,7 bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 1.030,6 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 99,80%.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • 1. De raming voor 2021 is met -/- € 2,8 miljoen verlaagd door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2020.

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

 • 1. De raming voor 2021 is opwaarts bijgesteld (€ 0,7 miljoen) door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2020.

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

 • 1. Op basis van de voorlopige realisaties over 2020 is de raming structureel naar beneden bijgesteld (-/- € 40,0 miljoen in 2021). De uitgaven aan de LKV's waren in 2020 lager dan begroot, doordat het gebruik van de LKV’s achterbleef bij de verwachting.

 • 2. Door het uitstel van het schrappen van de 3-jaarsbepaling van het LKV Banenafspraak, dient een deel van de eerder geboekte besparing op het LIV weer uitgeboekt te worden.

Subsidies, opdrachten, bijdrage andere begrotingen en bijdrage agentschappen

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,4 miljoen).

 • 2. Om beter bij het verwachte kasritme (van onder andere de subsidieregelingen Stimuleringsregeling Levenlang Ontwikkelen MKB en Maatregel Duurzaam Inzetbaar & Eerder Uittreden) aan te sluiten zijn er 5 budgettair neutrale kasschuiven van 2021 (-/- € 283,7 miljoen) naar 2022 tot en met 2026 gedaan.

 • 3. Zowel vanuit het opdrachtenbudget als vanuit het subsidiebudget is via een eindejaarsmarge van 2020 voor een totaal bedrag van € 0,4 miljoen aan het budget voor begroting 2021 toegevoegd.

 • 4. Er zijn in totaal 15 overboekingen met andere departementen verwerkt bij subsidies en opdrachten (-/- € 1,0 miljoen). De grootste is de overboeking naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bestuurlijke aanpak mensenhandel (-/- € 0,3 miljoen).

 • 5. Op basis van de uitvoeringsgegevens van het UWV is de raming van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bijgesteld met -/- € 1.400,9 miloen. Van de NOW 1 en de NOW 2 is, mede door (spontane) intrekkingen van bedrijven, minder gebruik gemaakt dan verwacht. De raming voor de derde tranche (NOW 3.1.) en vierde tranche (NOW 3.2.) valt op basis van de ingediende subsidie-aanvragen juist hoger uit. Ook het gebruik voor de vijfde tranche (NOW 3.3.) valt naar verwachting hoger uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Vanwege de bevoorschottingssystematiek van de NOW valt een deel van de nabetalingen aan bedrijven pas in 2022 en een beperkt deel in 2023.

 • 6. De verwachte uitgaven van de verlenging van de NOW van 1 juli tot en met 30 september bedragen € 2,0 miljard. Dit betreft de subsidie-uitgaven die door het UWV worden verstrekt aan werkgevers. Vanwege de bevoorschottingsystematiek vindt een deel van de uitgaven plaats na 2021, wanneer er afrekeningen plaatsvinden naar aanleiding van de definitieve subsidievaststelling. Zodra duidelijk is wanneer het vaststellingenloket door het UWV kan worden opengesteld, wordt het verwachte kasritme van de afrekeningen in de begroting verwerkt.

  Tabel 1: Budgettaire effecten NOW 4

NOW-regeling

2021

2022

Totaal

NOW 4

€ 1.600 miljoen

€ 400 miljoen

€ 2.000 miljoen

 • 7. Het kabinet heeft besloten om de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor NOW 3 en NOW 4. Werkgevers ontvangen hierdoor een hogere subsidie. De totale budgettaire effecten worden ingeschat op € 1,4 miljard voor een periode van 12 maanden (Q4 2020-Q3 2021). Werkgevers die NOW 3.3 en 4 aanvragen hoeven geen rekening meer te houden met ontvangen TVL-subsidie. Voor werkgevers die reeds een aanvraag voor de NOW 3.1. en NOW 3.2. hebben gedaan, zal deze wijzing worden meegenomen bij de vaststellingen van de NOW 3. Een deel van het budgettaire effect slaat hierdoor na 2021 neer. De afrekeningen worden in een later stadium in de begroting verdeeld over meerdere jaren, zodra meer duidelijk is over het verwachte kasritme van de nabetalingen.

  Tabel 2: Budgettaire effecten uitzonderen TVL van omzetbegrip NOW

NOW-regeling

2021

2022

Totaal

NOW 3.1.

 

€ 200 miljoen

€ 200 miljoen

NOW 3.2.

 

€ 550 miljoen

€ 550 miljoen

NOW 3.3

€ 160 miljoen

€ 240 miljoen

€ 400 miljoen

NOW 4

€ 200 miljoen

€ 50 miljoen

€ 250 miljoen

Totaal

€ 360 miljoen

€ 1.040 miljoen

€ 1.400 miljoen

 • 8. Voor de uitvoeringskosten (met name ICT) van de Belastingdienst van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) wordt voor 2021 € 2,5 miljoen aan middelen toegevoegd bij opdrachten. Structureel wordt er vanaf 2022 € 1,3 miljoen aan middelen toegevoegd.

 • 9. Voor Caribisch Nederland blijft het uitgangspunt dat een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, rekening houdend met de lokale situatie. De middelen voor de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomstenverlies Caribisch Nederland worden voor het derde kwartaal doorgetrokken met € 6,0 miljoen.

Ontvangsten: Boeten

 • 1. De raming van de boeteontvangsten is structureel naar beneden bijgesteld (-/- € 11,3 miljoen). Dit komt omdat het aandeel reactieve inspecties nog steeds hoger is dan verwacht. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden en er minder boetes worden opgelegd. De raming van de boeteontvangsten van de Inspectie SZW is met aanzienlijke onzekerheid omgeven. Boeteontvangsten hangen onder andere af van het aantal inspecties en wat er wordt waargenomen bij deze inspecties. Overigens zijn boeteontvangsten niet taakstellend voor de Inspectie SZW. Zij stuurt niet op het behalen van de geraamde boetontvangsten. De Inspectie SZW stuurt uiteraard wel op het innen van de opgelegde boetes.

Ontvangsten: terugontvangsten NOW

 • 1. De voorschotten voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die in 2020 verstrekt zijn worden door het UWV vastgesteld. Als het voorschot te hoog is geweest moet het te veel ontvangen bedrag terug worden betaald door de werkgever aan het UWV. Dit leidt in 2021 tot terugontvangsten (€ 1.041,9 miljoen). Het bedrag is voorlopig nog onzeker, omdat het merendeel van de vaststellingsverzoeken van NOW 1 en NOW 2 nog niet zijn ingediend en de vaststellingsloketten van de latere tranches pas eind 2021 en in 2022 van start zullen gaan.

Verplichtingen artikel 1 

Bij de kasschuif Maatregel Duurzaam Inzetbaar & Eerder Uittreden wijkt het verplichtingenbedrag € 321,0 miljoen af van het kasbedrag. De verplichtingen worden in 2021 al aangegaan terwijl de uitbetalingen verspreid over de jaren plaatsvinden. Verder wijkt bij de opdrachten het verplichtingenbedrag € 0,1 miljoen af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 321,1 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad -/- € 1.724,3 miljoen.

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

469.873

0

469.873

364.664

834.537

179.726

188.396

201.632

215.688

          

Uitgaven

469.873

0

469.873

364.664

834.537

179.726

188.396

201.632

215.688

          

Inkomensoverdrachten

         

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

412.570

0

412.570

393.388

805.958

187.548

192.920

198.368

203.891

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

35.000

0

35.000

‒ 19.000

16.000

0

0

0

0

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

22.303

0

22.303

‒ 9.724

12.579

‒ 7.822

‒ 4.524

3.264

11.797

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 364,7 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdracht: transitievergoeding na 2 jaar ziekte

 • 1. Per 1 april 2020 is de compensatieregeling langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO) in werking getreden. Deze regeling vergoedt de transitievergoeding die een werkgever betaalt bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Oorzaak van de tegenvaller (die in 2021 € 393,4 miljoen bedraagt) is een hogere compensatie (langere dienstverbanden) en meer werkgevers die in aanmerking komen dan eerder werd verwacht. Daarnaast vinden er compensaties met terugwerkende kracht tot 2015 plaats. Ook hiervoor komen de aantallen en de compensatie hoger uit, waardoor de tegenvaller in 2021 hoger uitkomt. Dit komt ook doordat er minder compensaties in 2020 tot uitbetaling zijn gekomen dan eerder verwacht. Uitbetaling hiervan schuift door naar 2021.

Inkomensoverdracht: compensatieregeling Transitievergoeding MKB

 • 1. De compensatie Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is per januari 2021 ingegaan. Dit is een compensatieregeling voor kleine werkgevers, met minder dan 25 werknemers, die zijn onderneming beëindigt en als gevolg daarvan al zijn werknemers moet ontslaan. Inwerkingtreding per januari 2021 was nog niet mogelijk voor het onderdeel ‘ziekte of gebreken van de werkgever’. Hierdoor zijn de uitgaven in 2021 € 12,0 miljoen lager.

 • 2. De uitgaven groeien in 2021 (het eerste jaar) in. Hier was eerder nog geen rekening mee gehouden. Een werkgever kan nog tot negen maanden na de dag waarop hij de eerste arbeidsovereenkomsten vanwege bedrijfsbeëindiging (vanaf 1 januari 2021) beëindigd heeft een beroep doen op de compensatieregeling in verband met de beëindiging van de onderneming (-/- € 7,0 miljoen).

Nominaal

 • 1. Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 9,7 miljoen.

Licence