Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

11.312.671

11.875.510

‒ 1.566.633

633.202

10.942.079

      

Uitgaven

11.343.002

11.584.719

‒ 1.371.155

632.412

10.845.976

      

Inkomensoverdrachten

     

Lage-inkomensvoordeel

391.198

388.356

0

‒ 329

388.027

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

19.479

0

‒ 53

19.426

Loonkostenvoordelen

168.707

128.659

0

364

129.023

Subsidies (regelingen)

     

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

350.000

87.870

‒ 53.368

‒ 1.396

33.106

Overige subsidies algemeen

2.893

3.249

102

‒ 554

2.797

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

9.870

11.000

‒ 9.044

‒ 1.479

477

Stimuleringregeling LLO in MKB

28.356

25.162

‒ 16.200

‒ 462

8.500

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

10.186.000

10.745.061

‒ 1.286.959

656.013

10.114.115

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

18.900

24.900

‒ 4.700

0

20.200

Nederland leert door

140.253

119.032

‒ 350

‒ 22.245

96.437

Opdrachten

     

Opdrachten

22.532

24.862

635

2.645

28.142

Bekostiging

     

Bekostiging

550

550

0

0

550

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van VWS

692

1.590

‒ 1.212

‒ 42

336

Ministerie van EZK

100

100

‒ 100

0

0

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap RIVM

4.017

4.682

38

0

4.720

Agentschap CJIB

167

167

3

‒ 50

120

      

Ontvangsten

24.975

1.055.612

783.527

‒ 844.583

994.556

      

Ontvangsten

     

Algemeen

975

975

0

114

1.089

Boeten

24.000

12.700

0

‒ 2.400

10.300

Terug ontvangsten NOW

0

1.041.937

783.527

‒ 842.297

983.167

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 2.219,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 1.371,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 848,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 61,1 miljoen. Een bedrag van ‒ € 844,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2020 (uitbetaling in 2021) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2021 (- € 0,3 miljoen).

Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2020 (uitbetaling in 2021) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2021 (- € 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordeel (LKV)

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2020 (uitbetaling in 2021) leidt tot een opwaartse bijstelling in 2021 (€ 0,4 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,1 miljoen). Een deel hiervan betreft budget voor MDIEU (- € 1,4 miljoen) en voor Nederland leert door (- € 1,3 miljoen) dat binnen de SZW begroting is overgeboekt ten behoeve van uitvoering en ondersteuning van de subsidieregelingen. Verder is budget overgeboekt naar opdrachten artikel 1 voor de aanschaf van elektrische dienstauto’s bij de Inspectie vanuit apparaatsbudget Inspectie (€ 5,0 miljoen).

 • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2021 wordt er een onderuitputting (- € 2,5 miljoen) verwacht op subsidies, opdrachten en bijdrage agentschappen. Dit gaat met name om de subsidies actieprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen.

 • 3. Er zijn enkele overboekingen naar/van begrotingshoofdstukken, grotendeels vanuit opdrachten artikel 1 (- € 1,2 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor een bijdrage aan de NWA voor synergie programma 'post covid-19'.

 • 4. De uitgaven van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) worden in 2021 in totaal met € 656 miljoen opwaarts bijgesteld. Ten eerste heeft het kabinet aangekondigd de NOW te heropenen voor de periode 1 november tot en met 31 december 2021. Het budgettair effect van de NOW 5 (7e tranche) wordt ingeschat op € 1,5 miljard. Het bedrag is een grove inschatting en is afhankelijk van de impact op de contactbeperkende maatregelen op bedrijven en werknemers. De regeling wordt voor 80% bevoorschot aan werkgevers en wordt op een later moment afgerekend bij de subsidievaststelling. Zowel de nabetalingen, terugvorderingen als de uitvoeringskosten zullen op een later moment in het juiste kasritme worden geplaatst. Daarnaast worden verwachte subsidie-uitgaven voor de eerdere tranches in het kader van de NOW in 2021 juist verlaagd met € 662 miljoen om aan te sluiten bij het kasritme van UWV. Tot op heden rapporteerde SZW de verwachte uitbetalingen en terugontvangsten van NOW-subsidies als aparte geldstromen aan de uitgaven- en ontvangstenkant van de begroting SZW. Dit sluit niet aan bij de praktijk, waarbij UWV het bedrag dat zij ontvangt voor het verrichten van betalingen aan werkgevers eerst verrekend met eventuele terugontvangsten van werkgevers. Het saldo van de eerder geraamde NOW-uitgaven en ontvangsten wijzigt hierdoor niet, omdat de bijstelling aan de uitgavenkant even groot is als de bijstelling aan de ontvangstenkant (zie toelichting bij «Ontvangsten» verderop). Daarnaast heeft UWV door het langer openstellen van het vaststellingenloket NOW 2 (tweede tranche) meer tijd om vaststellingen voor de NOW 2 af te wikkelen (Kamerstukken II 2021-2022 35 420 nr 415). Hiervoor schuift € 71 miljoen aan geraamde nabetalingen over de jaargrens heen van 2021 naar 2022 en latere jaren. Tot slot blijkt uit realisatiecijfers van UWV dat er minder subsidie is aangevraagd voor de NOW 4 (zesde tranche) dan aanvankelijk rekening mee werd gehouden. De geraamde uitgaven aan de NOW 4 worden in 2021 met € 92 verlaagd. Deze boekingen zijn opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.

 • 5. Om beter bij aan te sluiten bij het verwachte kasritme van NL leert door is er een aantal budgettair neutrale kasschuiven gedaan van 2021 (circa ‒ € 21,0 miljoen) naar 2022 en 2023 . Er is een kasschuif van € 6 miljoen naar 2022 en € 12 miljoen naar 2023 omdat de loting en de beschikkingen voor het laatste tijdvak van de subsidie «NL leert door - scholing» zijn uitgesteld. Daarnaast is er een kasschuif van circa € 2,8 miljoen naar 2022 en circa € 0,2 miljoen naar 2023 voor 'NL leert door - sectoraal maatwerk'. Hiermee wordt een deel van het beschikbare budget uit 2021 ingezet om de doelgroep van de regeling uit te breiden met werkzoekenden. De opwaartse boekingen in 2022 en 2023 zijn opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.

Ontvangsten

 • 1. Er zijn diverse terugontvangsten bij artikel 1, onder andere van handhaving is er een terugontvangst van te hoog toegekend budget (€ 0,1 miljoen).

 • 2. De boeteontvangsten worden met ‒ € 2,4 miljoen naar beneden bijgesteld op basis van de meest recente realisatiecijfers.

 • 3. De NOW-ontvangsten worden in 2021 met € 842 miljoen naar beneden bijgesteld. De ontvangsten worden met € 662 miljoen verlaagd vanwege het aansluiten van de raming op het kasritme van UWV. Deze verschuiving is technisch van aard. Omdat de bijstelling aan de ontvangstenkant even groot is als de bijstelling aan de uitgaqvenkant van de begroting, wijzigt het saldo van de NOW-uitgaven en ontvangsten niet. Daarnaast heeft UWV meer tijd nodig om de afrekeningen voor de NOW 2 (tweede tranche) af te wikkelen, en wordt het vaststellingenloket langer opengesteld. Hierdoor schuift € 181 aan geraamde terugontvangsten over de jaargrens heen van 2021 naar 2022 en latere jaren. Deze boekingen zijn opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2022 plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

469.873

834.537

‒ 73.616

‒ 26.316

734.605

      

Uitgaven

469.873

834.537

‒ 73.616

‒ 26.316

734.605

      

Inkomensoverdrachten

     

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

412.570

805.958

‒ 61.037

‒ 18.311

726.610

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

22.303

12.579

‒ 12.579

0

0

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

35.000

16.000

0

‒ 8.005

7.995

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 99,9 miljoen. Hiervan is ‒ € 73,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ €26,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

 • 1. De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 18 miljoen). De bijstelling is met name het gevolg van een lagere gemiddelde compensatie dan eerder geraamd.

Inkomensoverdrachten: compensatieregeling transitievergoeding MKB

 • 1. De raming is op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV neerwaarts bijgesteld (- € 8 miljoen). De regeling is dit jaar in werking getreden en dit is de eerste keer dat de raming op basis van uitvoeringsinformatie is bijgesteld. Het volume is naar beneden bijgesteld en de prijs is naar boven bijgesteld. De realisaties zijn nog lastig nader te duiden en nog onderhevig aan ingroei, omdat de regeling een lange aanvraagtermijn kent.

Licence