Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid 2e incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.527.717

0

3.527.717

0

0

0

0

Uitgaven

3.502.843

56.500

3.559.343

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

481.230

56.500

537.730

0

0

0

0

Subsidies

320.095

56.500

376.595

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

75.518

0

75.518

0

0

0

0

Curatieve ggz

28.401

0

28.401

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

71.270

0

71.270

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

24.891

0

24.891

0

0

0

0

Medische producten

120.015

56.500

176.515

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

135.451

0

135.451

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

669

0

669

0

0

0

0

Curatieve ggz

4.927

0

4.927

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

89

0

89

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

3.488

0

3.488

0

0

0

0

Medische producten

126.278

0

126.278

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

24.312

0

24.312

0

0

0

0

aCBG

1.051

0

1.051

0

0

0

0

aCBG

2.200

0

2.200

0

0

0

0

CIBG

21.061

0

21.061

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.233

0

1.233

0

0

0

0

Overige

1.233

0

1.233

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

139

0

139

0

0

0

0

Overige

139

0

139

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.021.613

0

3.021.613

0

0

0

0

Subsidies

149.546

0

149.546

0

0

0

0

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

44.924

0

44.924

0

0

0

0

Regeling veelbelovende zorg

37.819

0

37.819

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

43.794

0

43.794

0

0

0

0

Curatieve ggz

11.592

0

11.592

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

10.069

0

10.069

0

0

0

0

Overige

11

0

11

0

0

0

0

Bekostiging

2.834.970

0

2.834.970

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.796.500

0

2.796.500

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.470

0

38.470

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

11.261

0

11.261

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

11.135

0

11.135

0

0

0

0

Overige

126

0

126

0

0

0

0

Opdrachten

9.425

0

9.425

0

0

0

0

Risicoverevening

2.019

0

2.019

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

888

0

888

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

4.120

0

4.120

0

0

0

Curatieve ggz

424

0

424

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

102

0

102

0

0

0

0

Overige

1.872

0

1.872

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

10.640

0

10.640

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.640

0

10.640

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.769

0

5.769

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.892

0

1.892

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

0

2

0

0

0

0

JenV: Bijdrage C2000

2

0

2

0

0

0

0

Ontvangsten

260.053

47.000

307.053

0

0

0

0

Overige

260.053

47.000

307.053

0

0

0

0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Medische producten

Nederland heeft bij de Europese Commissie een voorstel ingediend als onderdeel van het RescEU-programma om een medische noodvoorraad aan te trekken van 47 miljoen. Dit voorstel is door de Europese Commissie goedgekeurd. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Het betreft hier een bedrag van 9,5 miljoen. Deze worden toegevoegd aan de VWS-begroting om deze kosten te vergoeden. De opdracht zal op korte termijn in 2020 worden verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 56,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021.

Ontvangsten

Overige

Nederland ontvangt in 2021 een bijdrage van 47 miljoen van de Europese Commissie voor een medische noodvoorraad. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten.

Licence