Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.566.679

3.463.996

45.643

3.007.453

6.517.092

      

Uitgaven

3.549.541

3.515.346

43.049

‒ 55.117

3.503.278

      

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

434.652

380.195

22.743

4.977

407.915

Subsidies

261.208

245.457

‒ 3.185

26.399

268.671

Medisch specialistische zorg

79.464

78.353

‒ 2.929

7.991

83.415

Curatieve ggz

36.966

22.763

2.837

‒ 120

25.480

Eerste lijnszorg

13.872

13.168

‒ 3.141

24.708

34.735

Lichaamsmateriaal

23.592

23.592

611

0

24.203

Medische producten

107.314

107.581

‒ 563

‒ 6.180

100.838

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

113.113

80.285

25.609

‒ 20.171

85.723

Medisch specialistische zorg

6.204

6.204

‒ 2.989

‒ 1.663

1.552

Curatieve ggz

3.956

3.606

‒ 1.936

‒ 1.013

657

Eerste lijnszorg

30.939

30.819

932

‒ 30.000

1.751

Lichaamsmateriaal

2.326

2.326

‒ 662

0

1.664

Medische producten

69.688

37.330

30.264

12.505

80.099

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

59.773

53.895

527

‒ 1.251

53.171

aCBG

2.612

4.734

2.159

832

7.725

aCBG

657

657

0

0

657

CIBG

54.317

46.317

‒ 1.710

‒ 2.576

42.031

Overige

2.187

2.187

78

493

2.758

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

208

208

‒ 208

0

0

Overige

208

208

‒ 208

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Garanties

350

350

0

0

350

Overige

350

350

0

0

350

      

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.114.889

3.135.151

20.306

‒ 60.094

3.095.363

Subsidies

171.225

185.203

10.096

‒ 50.577

144.722

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.360

1.360

35

0

1.395

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

88.958

100.958

9.086

‒ 35.500

74.544

Regeling veelbelovende zorg

23.185

21.185

122

0

21.307

Medisch-specialistische zorg

36.250

41.750

4.647

‒ 6.621

39.776

Curatieve ggz

7.336

7.336

‒ 3.310

‒ 3.461

565

Eerste lijnszorg

14.125

10.825

‒ 484

‒ 3.217

7.124

Overige

11

1.789

0

‒ 1.778

11

Bekostiging

2.871.069

2.877.069

7.014

5.100

2.889.183

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.831.900

2.831.900

0

0

2.831.900

Onverzekerbare vreemdelingen

39.169

45.169

7.014

5.100

57.283

Overige

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

23.669

26.854

762

‒ 1.400

26.216

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

23.543

26.728

762

‒ 1.400

26.090

Overige

126

126

0

0

126

Opdrachten

33.058

30.157

1.928

‒ 10.727

21.358

Risicoverevening

2.039

2.039

33

‒ 200

1.872

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

3.823

3.902

898

‒ 2.846

1.954

Medisch-specialistische zorg

20.525

17.275

2.190

‒ 10.066

9.399

Curatieve ggz

30

30

1.250

795

2.075

Eerste lijnszorg

102

102

852

0

954

Passende zorg

4.306

4.306

‒ 3.331

‒ 275

700

Overige

2.233

2.503

36

1.865

4.404

Bijdrage aan agentschappen

10.858

10.858

‒ 1.615

‒ 1.956

7.287

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.858

10.858

‒ 1.615

‒ 1.956

7.287

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.010

5.010

2.121

‒ 534

6.597

SVB: Onverzekerden

3.942

3.942

2.095

0

6.037

Overige

1.068

1.068

26

‒ 534

560

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

123.295

114.629

‒ 15.000

21.604

121.233

Overige

123.295

114.629

‒ 15.000

21.604

121.233

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch specialistische zorg

In de ontwerpbegroting 2022 is een taakstellende onderuitputting ingeboekt die bij de 2e suppletoire begroting wordt ingevuld. In het kader hiervan heeft er een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 5,1 miljoen.

Curatieve GGZ

Dit budget is met € 3,5 miljoen verhoogd omdat een deel van de geraamde activiteiten niet langer als een opdracht maar als een subsidie zijn uitgevoerd. Daarnaast is voor de uitvoering van het programma ‘Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’ in 2022 een bedrag van € 1,4 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Tenslotte is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 2,7 miljoen.

Eerste lijnszorg

VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als opdrachtmiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een subsidie bij het RVO weggezet die de subsidieregeling uitvoert. De verhoging van het budget met € 30 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2022 naar het subsidiebudget eerste lijnszorg.

Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Tenslotte is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 21,6 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor subsidies medische producten vallen in 2022 naar verwachting € 6,7 miljoen lager uit. Op het budget voor medicatieoverdracht is sprake van lagere uitgaven van € 2,3 miljoen in verband met de benodigde voorbereiding van veldpartijen die langer bleek dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast hebben er voor € 2,0 miljoen aan voorgenomen subsidies op het terrein van leveringszekerheid geen doorgang gevonden. Ook op diverse andere subsidies is vertraging opgetreden voor een bedrag van in totaal € 1,4 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,0 miljoen lagere uitgaven.

Opdrachten

Medisch specialistische zorg

De middelen voor de structurele bekostiging van patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en) zijn middels een technische mutatie overgeheveld van de begroting naar het Uitgavenplafond zorg. Dit budget is daarom met € 4 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 4,7 miljoen.

Curatieve GGZ

Er vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 2,9 miljoen.

Eerste lijnszorg

Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verlaging van dit budget met € 30 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) naar het budget subsidies eerste lijnszorg. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 29,1 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor opdrachten medische producten vallen € 42,8 miljoen hoger uit. Dit betreft voor € 16,2 miljoen een administratieve correctie in verband met de kassiersfunctie CIBG. In 2021 is een voorschot overgemaakt naar het CIBG ten behoeve van het afsluiten van contracten. Deze betaling wordt hiermee alsnog in de begroting opgenomen. Ook zijn er hogere uitgaven (€1,1 miljoen) in verband met de leveringen van beademingsapparatuur uit de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad die in opdracht van de EU wordt aangehouden. Hier staat een even grote ontvangstenmutatie tegenover. De € 5 miljoen voor FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) als onderdeel van pandemische paraatheid komt niet tot besteding. Daarnaast heeft een correctie van € 29 miljoen op de kasschuif voor medicatie-overdracht plaatsgevonden. Deze middelen worden, in tegenstelling tot wat in de 1e suppletoire begroting is gemeld, toch grotendeels in 2022 uitgegeven.

Bijdragen aan agentschappen

aCBG

De verhoging van het budget voor het agentschap CBG van € 3,0 miljoen betreft grotendeels een correctie vanuit het budget voor het CIBG van € 1,2 miljoen en aanvullende middelen in het kader van IHH/POK van € 1,1 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot het resterende saldo van € 0,7 miljoen.

CIBG

De verlaging van het budget van het agentschap CIBG van € 4,3 miljoen betreft onder andere een verschuiving naar het opdrachtenbudget medische producten voor aankopen voor het LCH van € 4,7 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,6 miljoen hogere uitgaven.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 4,4 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat GGZ-aanbieders nog niet in staat zijn zorg voor onverzekerden te declareren bij het CAK. De hiermee samenhangende uitgaven schuiven door naar 2023. Daarnaast is in eerdere ramingen van de reguliere uitgaven SOV ten onrechte rekening gehouden met uitgaven voor ontheemden uit Oekraïne. Ook dit wordt nu gecorrigeerd.

Conform de laatste prognose verwacht het CAK uit te komen op € 25,0 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 22 miljoen lager dan de eerdere verwachting van € 47 miljoen. Belangrijkste reden voor deze bijstelling is de invoering per 1 juli 2022 van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO).

Curatieve GGZ

Dit budget is ca. met € 2 miljoen verlaagd, omdat een deel van de activiteiten in het kader van destigmatisering niet langer met een subsidie maar met een opdracht worden uitgevoerd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Ten slotte is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 6,8 miljoen.

Eerste lijnszorg

De onderuitputting van € 3,7 miljoen op dit budget betreft voor een deel middelen die resteren nadat alle aanvragen in het kader van deze subsidieregeling OPEN zijn afgehandeld. Voor een ander deel betreft het middelen die waren gereserveerd voor een technische overboeking voor de uitvoering van vervolgwerkzaamheden op de regeling OPEN door NICTIZ. Deze kosten zijn uiteindelijk gedekt vanuit een ander artikel (4) en daardoor is deze overboeking niet nodig geweest. Diverse overige mutaties van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde posten, op tot het totale bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel.

Overige

In het voorjaar van 2022 zijn middelen gereserveerd voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor verzekerden die in verband met hun gezondheidssituatie werden doorverwezen naar een allergoloog voor een corona-vaccinatie. Doordat een regeling uitvoeringstechnisch niet haalbaar bleek, vallen deze middelen vrij (€ 1,8 miljoen).

Bekostiging

Onverzekerbare vreemdelingen

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van hoger dan geraamde uitgaven voor onder andere apotheekzorg, wijkverpleging en wlz-zorg. Op basis hiervan is het beschikbare budget verhoogd met € 12,1 miljoen.

Opdrachten

Medisch Specialistische zorg

De kosten voor medische evacuatie van Oekraïners zijn € 9,2 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van het feit dat veel minder medische evacués naar Nederland zijn gehaald dan waar in de raming rekening mee was gehouden. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 7,9 miljoen.

Uitvoering Zorgverzekeringsstelsel

Zorgverzekeraars hebben een aanvraag ingediend voor door hen gemaakte kosten voor de uitvoering van het PGB/ZVW 2021. Het daarvoor benodigde budget bleek lager dan eerder geraamd en daardoor valt € 2,8 miljoen vrij. Daarnaast is sprake van een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 1, onderdeel Gezondheidsbevordering ten behoeve van uitgaven vanuit het preventieakkoord.

Passende Zorg

Vanuit het beschikbare budget (€ 4,3 miljoen) zijn er onder meer overboekingen gedaan naar artikel 1, onderdeel 1. Gezondheidsbeleid ten behoeve van ZonMW (€ 3,8 miljoen) en naar artikel 2 ten behoeve van uitvoeringskosten Juiste Zorg op de Juiste Plek (€ 0,3 miljoen). Vanuit de Aanvullende Post (middelen coalitieakkoord) is er € 0,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor Passende Zorg ten behoeve van (personele) inzet vanuit Zorginstituut Nederland en ten behoeve van Digitale Zorghulpmiddelen.

Bijdrage aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

De uitvoeringskosten van het CJIB in het kader van de regelingen onverzekerden en wanbetalers zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een lagere instroom van wanbetalers; hierdoor vallen materiele kosten, deurwaarderskosten en personele kosten lager uit (€ 1,6 miljoen).

Daarnaast heeft er een meerjarige herschikking van instrumenten plaatsgevonden van CJIB naar SVB ter hoogte van € 2,0 miljoen.

Onvangsten

Bij de ontvangsten op artikel 2 is er een meevaller van € 6,6 miljoen.

Dit betreft voor € 8,3 miljoen een teruggave van het CIBG in verband met lagere kosten voor de implementatie van de nieuwe donorwet doordat er meer digitale verwerking (in verhouding tot handmatige verwerking) heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er € 1,1 miljoen ontvangen vanuit de EU voor de levering van de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad beademingsapparatuur.

Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming met € 15,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn als gevolg van de vaststellingen over 2021 bij het CJIB inzake uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers (€ 0,8 miljoen) en bij het Zorginstituut Nederland (€ 1,2 miljoen) extra ontvangsten gerealiseerd.

Voor ca. € 6 miljoen betreft dit ontvangsten van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen, maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren.

Licence