Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

12.452.722

623.250

13.075.972

0

0

0

0

        

Uitgaven

4.359.973

623.250

4.983.223

0

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

3.959.202

623.250

4.582.452

0

0

0

0

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

60.135

 

60.135

    

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

42.140

 

42.140

    

Energie-efficiëntie

2.368

 

2.368

    

Green Deals

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

75.963

 

75.963

    

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

7.075

 

7.075

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

3.981

 

3.981

    

MEP

0

 

0

    

SDE

687.400

 

687.400

    

SDE+

2.585.508

 

2.585.508

    

SDE++

76.855

 

76.855

    

Aardwarmte

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

258.000

 

258.000

    

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

0

 

0

    

Carbon Capture and Storage (CCS)

4.080

 

4.080

    

Subidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

0

 

0

    

Hoge Flux Reactor

6.401

 

6.401

    

Elektrisch rijden

0

 

0

    

Caribisch Nederland

6.144

 

6.144

    

Overige subsidies

50.000

 

50.000

    

Opschalingsinstrument waterstof

4.000

 

4.000

    

Maatregelen voor CO2-reductie

0

 

0

    

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

42.519

 

42.519

    

Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

25.633

 

25.633

    

IPCEI waterstof

3.000

0

3.000

    

Vulmaatregelen gasopslag

0

623.250

623.250

    
        

Leningen

61.400

0

61.400

    

Lening EBN

61.400

 

61.400

    

Lening Gasunie

0

 

0

    
        

Garanties

0

0

0

    

Verliesdeclaratie aardwarmte

0

 

0

    
        

Opdrachten

36.953

0

36.953

    

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

1.986

 

1.986

    

SodM onderzoek

2.425

 

2.425

    

Uitvoeringsagenda Klimaat

623

 

623

    

Klimaat mondiaal

335

 

335

    

Onderzoek en opdrachten

31.584

 

31.584

    
        

Bijdrage aan agentschappen

81.435

0

81.435

    

Bijdrage aan RVO.nl

64.746

 

64.746

    

Bijdrage aan Agentschap Telecom

4.103

 

4.103

    

Bijdrage aan NEa

7.536

 

7.536

    

Bijdrage aan KNMI

1.264

 

1.264

    

Bijdrage aan NVWA

886

 

886

    

Bijdrage aan RIVM

1.600

 

1.600

    

Bijdrage aan RWS

1.300

 

1.300

    
        

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

142.417

0

142.417

    

Doorsluis COVA-heffing

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

29.690

 

29.690

    

TNO-SodM

1.727

 

1.727

    
        

Bijdrage aan medeoverheden

1.340

0

1.340

    

Uitkoopregeling

1.340

 

1.340

    
        

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

10.893

0

10.893

    

Bijdrage aan Nuclear Research Group (NRG)

8.259

 

8.259

    

Internationale contributies

1.624

 

1.624

    

PBL Rekenmeesterfunctie

1.010

 

1.010

    
        

Stortingen begrotingsreserve

66.333

0

66.333

    

Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie

66.333

 

66.333

    

Storting in begrotingsreserve aardwarmte

0

 

0

    
        
        

Ontvangsten

3.720.277

0

3.720.277

0

155.250

156.000

156.000

Ontvangsten COVA

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

2.692.000

 

2.692.000

    

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

4.186

 

4.186

    

ETS-ontvangsten

900.000

 

900.000

    

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie

0

 

0

    

Diverse ontvangsten

10.580

 

10.580

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

 

0

 

155.250

156.000

156.000

Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

12.452.722

623.250

13.075.972

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

44.200

 

44.200

    

waarvan overige verplichtingen

12.408.522

623.250

13.031.772

    

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget is circa 71%. Van de 29% budgetflexibele ruimte heeft circa 13 procentpunt betrekking op de vulmaatregel gasopslag waarvoor nog verplichtingen zullen worden aangegaan in 2022.

Toelichting

In deze zesde incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de Vulmaatregel gasopslag, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid van 22 april 2022.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Vulmaatregelen gasopslag

Momenteel is sprake van een ongebruikelijke situatie op de gasmarkt: de zomergasprijs is hoger dan wintergasprijs. Dit maakt opslag van gas met het oog op de winter voor marktpartijen onaantrekkelijk. Het zou immers neerkomen op het inkopen tegen een hogere prijs dan de verwachte verkoopprijs in de winter. Dit tast de leveringszekerheid voor aankomende winter aan.

Voor een aantal gasopslag zijn reeds maatregelen getroffen, maar niet voor gasopslag Bergermeer, de grootste vrij toegankelijke hoogcalorische gasopslag van West-Europa en een belangrijk onderdeel van de energie-infrastructuur. Om gasopslag toch gevuld te krijgen neemt het kabinet de volgende twee maatregelen.

Allereerst een subsidiemaatregel die marktpartijen voldoende stimulans geeft om Bergermeer alsnog te vullen. Marktpartijen kunnen in een tenderregeling meedingen naar een subsidie die hen vergoedt voor:

  • 1. het negatieve verschil tussen de huidige gasprijzen en de verwachte gasprijzen aankomende winter (de zogenoemde zomer-winter spread);

  • 2. een incentivebonus (premie) om deelname te stimuleren; en

  • 3. een vergoeding voor de opslagkosten (indien de partij niet reeds opslagcapaciteit geboekt heeft in gasopslag Bergermeer).

Marktpartijen zullen zelf het gas moeten in- en verkopen. De subsidie is enkel bedoeld om het rendabel te maken om gas op te slaan.

Daarnaast wijst het kabinet voor de resterende vulbehoefte, die niet wordt gevuld door marktpartijen, EBN aan als partij om gas op te slaan in Bergermeer. EBN is een beleidsdeelneming met de Staat als enige aandeelhouder. EBN zal hiervoor eveneens een vergoeding (subsidie) krijgen. Deze vergoeding ziet onder andere op het verschil tussen de zomer- en wintergasprijs en de kosten verbonden aan de opslag zelf. EBN zal de inkoop van gas zelf financieren.

Voor de twee maatregelen is € 623,25 mln nodig in 2022, waarvan € 366 mln voor de subsidieregeling en € 257,25 mln voor de vergoeding aan EBN. De maatregelen zijn zo vormgegeven dat bij een meer gebruikelijke prijsontwikkeling (hogere winterprijzen dan zomerprijzen) het deel van de subsidie dat het verschil vergoedt tussen de hoge zomergasprijs en lage wintergasprijs vervalt. De uitgaven zullen dan lager uitvallen. Andersom geldt dat bij een sterk lagere winterprijs de uitgaven hoger kunnen uitvallen.

Er zal gewerkt worden met voorschotten die dit jaar gedurende het vulseizoen worden uitgekeerd. In 2023 zal de eindafrekening (subsidievaststelling) plaatsvinden. Afhankelijk van de prijsontwikkeling tot 1 oktober en de prijsontwikkeling van 1 oktober tot 1 april 2023 is er de mogelijkheid dat uitgaven in 2023 zullen plaatsvinden in plaats van in 2022.

Ontvangsten

Heffing gasleveringszekerheid

Gegeven het open en grensoverschrijdende karakter van de Europese gasmarkt dragen de Nederlandse gasopslagen en het vullen ervan bij aan de leveringszekerheid van de gehele Unie en met name de ons omringende landen. Uitgangspunt is dat de kosten die met hiervoor genoemde maatregelen gemoeid zijn worden gedragen door de gebruikers (ofwel: de gebruiker betaalt). Dit betreft zowel gebruikers in Nederland als daarbuiten.

Voor het verhalen van de uiteindelijke gemaakte kosten op gebruikers wordt, in samenhang met de uiteindelijke wijze waarop voor de langere termijn invulling wordt gegeven aan de vulverplichting, gewerkt aan een heffing op geboekte capaciteit voor transport via het landelijk gastransportnet van GTS (bovenop - maar niet in - de tarieven voor gastransport). Op die manier kan de rekening worden gelegd bij de gebruikers die profiteren van de vulling van de gasopslagen (leveringszekerheid), inclusief de gebruikers in het buitenland. Deze heffing zal zodanig worden uitgewerkt dat de financiering van voornoemde maatregelen een vorm van voorfinanciering is en de uiteindelijke kosten door de gebruikers van het gastransportnet worden opgebracht. De ontvangsten zijn voor nu geraamd op € 155,25 mln in 2024 en € 156 mln in de jaren 2025 ‒ 2027, in totaal € 625,25 mln.

Licence