Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

945.961

75.000

1.020.961

0

0

0

0

        

Uitgaven

947.011

75.000

1.022.011

0

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

0

75.000

75.000

    

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

0

75.000

75.000

    

Geestelijke bijstand/overige

0

 

0

    
        

Inkomensoverdrachten

698.750

0

698.750

    

Schadevergoedingen

506.250

 

506.250

    

Vergoeding waardedaling Groningen

116.000

 

116.000

    

Vergoeding immateriële schade Groningen

75.000

 

75.000

    

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

1.500

 

1.500

    
        

Opdrachten

2.380

0

2.380

    

Werkbudget

2.380

 

2.380

    
        

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

    

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

    
        

Bijdrage aan agentschappen

239.631

0

239.631

    

Bijdrage aan RVO.nl

237.631

 

237.631

    

Instituut Mijnbouwschade Groningen

2.000

 

2.000

    
        

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

1.050

0

1.050

    

TNO publieke SDRA

1.050

 

1.050

    
        

Bijdrage aan medeoverheden

2.200

0

2.200

    

Versterken

2.200

 

2.200

    
        

Bijdrage aan (internationale) organisaties

3.000

0

3.000

    

Organisatie- en programmabudget ACVG

3.000

 

3.000

    

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

 

0

    
        

Ontvangsten

1.034.281

0

1.034.281

    

Schadevergoedingen

490.625

 

490.625

    

Uitvoeringskosten Schade

226.356

 

226.356

    

Dividenduitkering EBN

0

 

0

    

Dividenduitkering GasTerra

4.000

 

4.000

    

Mijnbouwwet

55.000

 

55.000

    

Vergoeding waardedaling Groningen

190.750

 

190.750

    

Vergoeding immateriële schade Groningen

65.000

 

65.000

    

Ontvangsten publieke SDRA

1.050

 

1.050

    

Versterken

1.500

 

1.500

    
Tabel 4 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

945.961

75.000

1.020.961

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

       

waarvan overige verplichtingen

945.961

75.000

1.020.961

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget is circa 93%. Van de 7% budgetflexibele ruimte heeft circa 7 procentpunt betrekking op de waardevermeerderingsregeling waarvoor nog verplichtingen zullen worden aangegaan in 2022.

Toelichting

In deze zesde incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de waardevermeerderingsregeling, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Verlenging waardevermeerderingsregeling Groningen voorjaar 2022 van 22 april 2022.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

Het kabinet heeft besloten de waardevermeerderingsregeling te verlengen tot 1 oktober 2022. Voor de verlenging wordt € 75 mln beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de naam van het instrument wordt dit niet gedekt uit aardgasbaten, maar uit bestaande (risico)reserveringen voor Groningen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën. Het volledige bedrag wordt bevoorschot aan de uitvoerder Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Met de Voorjaarsnota wordt het parlement geïnformeerd over de toekomst van de waardevermeerderingsregeling.

Licence