Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

945.961

80.500

1.026.461

8.460.847

9.487.308

2.299.815

1.658.896

929.404

631.032

          

Uitgaven

947.011

80.500

1.027.511

8.463.047

9.490.558

2.302.015

1.661.096

931.604

631.032

          

Subsidies (regelingen)

0

75.000

75.000

687.428

762.428

282.499

143.550

98.550

8.000

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

0

75.000

75.000

32.000

107.000

73.000

13.000

8.000

8.000

Geestelijke bijstand/overige

0

 

0

550

550

550

550

550

 

Duurzaam herstel

0

 

0

10.000

10.000

125.000

125.000

90.000

 

Woonbedrijf

0

 

0

3.028

3.028

1.949

   

Diverse subsidies versterken

0

 

0

9.050

9.050

    

Bestuursakkoord

0

 

0

632.800

632.800

82.000

5.000

  
          

Inkomensoverdrachten

0

0

0

1.544

1.544

0

0

0

0

Tegemoetkoming aan huurders

   

1.544

1.544

    
          

(Schade)vergoeding

698.750

5.500

704.250

‒ 6.250

698.000

147.426

221.092

299.404

206.800

Schadevergoedingen

500.000

 

500.000

‒ 24.000

476.000

64.926

211.092

289.404

206.800

Vergoeding waardedaling Groningen

116.000

 

116.000

‒ 16.000

100.000

10.000

   

Vergoeding immateriële schade Groningen

75.000

 

75.000

0

75.000

60.000

   

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

1.500

 

1.500

0

1.500

    

Herbeoordeling waardedaling

0

 

0

25.000

25.000

    

Vastgelopen dossiers

6.250

 

6.250

8.750

15.000

12.500

10.000

10.000

 

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

0

5.500

5.500

 

5.500

    
          

Opdrachten

2.380

0

2.380

7.519.658

7.522.038

1.972.510

1.350.202

603.144

594.962

Werkbudget

2.380

 

2.380

13.070

15.450

14000

13000

9775

6500

Versterkingsoperatie

0

 

0

460.176

460.176

720.098

706.290

567.457

578.462

Bestuursakkoord

0

 

0

22.500

22.500

22.500

20.000

20.000

10.000

Versterken industrie

0

 

0

982

982

982

982

982

 

Nieuwbouwregeling

0

 

0

4.930

4.930

4.930

4.930

4.930

 

Vergoeding Norg akkoord

0

 

0

7.018.000

7.018.000

1.210.000

605.000

  
          

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

0

0

‒ 397.264

‒ 387.880

‒ 317.930

‒ 317.530

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

 

0

‒ 397.264

‒ 387.880

‒ 317.930

‒ 317.530

          

Bijdrage aan agentschappen

239.631

0

239.631

‒ 2.450

237.181

98.024

138.257

135.206

71.500

Bijdrage RVO.nl

237.631

 

237.631

‒ 2.450

235.181

98.024

138.257

135.206

71.500

Bijdrage aan Instituut Mijnbouwschade Groningen

2.000

 

2.000

 

2.000

    
          

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

1.050

0

1.050

500

1.550

350

350

350

0

TNO publieke SDRA

1.050

 

1.050

500

1.550

350

350

350

 
          

Bijdrage aan medeoverheden

2.200

0

2.200

258.117

260.317

192.470

190.025

107.880

62.300

Versterken

2.200

 

2.200

0

2.200

    

Nationaal Programma Groningen

0

 

0

105.000

105.000

65.000

64.000

63.000

61.000

Compensatie gemeenten en provincie

0

 

0

15.195

15.195

11.595

7.440

  

Bestuursakkoord

0

 

0

135.922

135.922

112.475

116.185

42.480

 

Integrale programma's Bestuursakkoord

0

 

0

2.000

2.000

3.400

2.400

2.400

1.300

          

Bijdrage aan (internationale) organisaties

3.000

0

3.000

4.500

7.500

6.000

5.500

5.000

5.000

Organisatie- en programmabudget ACVG

3.000

 

3.000

 

3.000

    

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

 

0

1.500

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Raad voor Rechtspraak

0

 

0

3.000

3.000

3.000

2.500

2.000

2.000

          

Ontvangsten

1.034.281

0

1.034.281

6.518.735

7.553.016

4.618.857

2.424.727

1.211.321

893.756

Schadevergoedingen

490.625

 

490.625

297.819

788.444

42.053

173.695

268.971

226.596

Uitvoeringskosten Schade

226.356

 

226.356

216.947

443.303

67.109

115.520

122.593

79.418

Dividenduitkering EBN

0

 

0

2.800.000

2.800.000

2.650.000

1.200.000

200.000

 

Dividenduitkering GasTerra

4.000

 

4.000

0

4.000

    

Mijnbouwwet

55.000

 

55.000

2.141.500

2.196.500

1.219.500

263.000

65.000

65.000

Vergoeding waardedaling Groningen

190.750

 

190.750

358.262

549.012

3.500

2.500

  

Vergoeding immateriële schade Groningen

65.000

 

65.000

‒ 8.244

56.756

45.000

15.000

  

Ontvangsten publieke SDRA

1.050

 

1.050

859

1.909

350

350

350

 

Versterken

1.500

 

1.500

151

1.651

‒ 70

‒ 70

‒ 70

 

Diverse ontvangsten

0

 

0

990

990

    

Ontvangsten NAM Versterkingskosten NCG

0

 

0

680.521

680.521

561.485

624.802

524.547

497.742

Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)

0

 

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ontvangsten Nieuwbouwregeling

0

 

0

4.930

4.930

4.930

4.930

4.930

 
Tabel 23 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

945.961

80.500

1.026.461

8.460.847

9.487.308

2.299.815

1.658.896

929.404

631.032

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

945.961

80.500

1.026.461

8.460.847

9.487.308

2.299.815

1.658.896

929.404

631.032

Budgetflexibiliteit

Na overheveling van de BZK-middelen is van het totale uitgavenbudget in 2022 op artikel 5 bijna 100% juridisch verplicht. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord) juridisch verplicht.

Toelichting

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden zijn overgeheveld naar de EZK-begroting.

Tabel 24 maakt inzichtelijk welk deel van de uitgavenmutaties van de eerste suppletoire begroting samenhangen met de herverkaveling van budget van BZK naar EZK. Tabel 25 maakt dit inzichtelijk voor de ontvangstenmutaties. Het ‘herverkaveling budget’ van tabel 24 bevat eveneens de € 250 mln voor de woningverbeteringssubsidie in 2022. De vastgestelde begroting betreft de stand ontwerpbegroting EZK 2022 inclusief de mutaties van de zesde incidentele suppletoire begroting 2022 en de Nota van Wijziging hierop. Van de overige mutaties eerste suppletoire begroting wordt een aanzienlijk bedrag verklaard door de vergoeding Norg akkoord, zowel voor wat betreft de uitgaven- als de ontvangstenmutaties.

Tabel 24 Uitsplitsing uitgavenmutaties eerste suppletoire begroting herverkaveling BZK en overige mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Vastgestelde begroting 2022 na ISB's (uitgaven)

1.027.511

796.700

647.416

397.616

392.466

Herverkaveling budget Groningen van BZK naar EZK

1.520.608

831.919

778.271

760.737

758.580

Overige mutaties 1e suppletoire

6.942.439

1.470.096

882.825

170.867

‒ 127.548

Stand 1e suppletoire begroting 2022

9.490.558

3.098.715

2.308.512

1.329.220

1.023.498

Tabel 25 Uitsplitsing ontvangstenmutaties eerste suppletoire begroting herverkaveling BZK en overige mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Vastgestelde begroting 2022 na ISB's (ontvangsten)

1.034.281

550.958

318.575

154.093

103.075

Herverkaveling budget Groningen van BZK naar EZK

490.000

661.000

661.000

661.000

661.000

Overige mutaties 1e suppletoire

6.028.735

3.957.857

1.763.727

550.321

232.756

Stand 1e suppletoire begroting 2022

7.553.016

5.169.815

2.743.302

1.365.414

996.831

Verplichtingen

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Subsidies

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

Recentelijk is de tijdelijke verlenging van de waardevermeerderingsregeling aangekondigd (Kamerstuk 33 529, nr. 1003). Bij de VJN worden middelen overgeheveld voor de aangepaste voortzetting van de regeling na 1 oktober. In tegenstelling tot de naam van het instrument wordt dit niet gedekt uit aardgasbaten, maar uit bestaande (risico)reserveringen voor Groningen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën.

Duurzaam herstel

Op basis van een amendement op de Tijdelijke wet Groningen (onderdeel versterken) krijgt het IMG de taak om schade duurzaam te herstellen. Medio 2022 wordt meer duidelijkheid verwacht hoe het IMG invulling geeft aan de uitvoering van deze taak en het daarvoor benodigde budget. Hiervoor wordt nu € 350 mln gereserveerd. Dit jaar is er enkel sprake van aanloopkosten (€ 10 mln).

Bestuursakkoord

Middelen voor het bestuursakkoord worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK (totaal circa € 610 mln), waaronder € 250 mln voor de woningverbeteringssubsidie. Ook worden middelen voor het bestuursakkoord opgevraagd die op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën staan (totaal circa € 104 mln). Tot slot vallen hier ook de extra impassingskosten onder die een waterbedrijf moet maken door het verplaatsen van een woonwijk (€ 5 mln).

Schade (vergoedingen)

Schadevergoedingen

De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld. Ook worden middelen toegevoegd voor de kosten voor bijstand bij bezwaar en beroep (o.b.v. novelle versterken).

Vergoeding waardedaling Groningen

De raming voor schade wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld.

Vergoeding immateriële schade Groningen

De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld.

Herbeoordeling waardedaling

Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën wordt € 25 mln opgevraagd voor de tegemoetkoming voor bewoners die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou worden toegekend door IMG.

Opdrachten

Werkbudget

Vanuit het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor het werk- en onderzoeksbudget. Ook worden middelen opgevraagd vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van FIN.

Versterkingsoperatie

Vanuit het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor de versterkingsoperatie. Ook wordt de raming van deze versterkingsoperatie geactualiseerd. Tot slot worden middelen overgeboekt vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van FIN (ca. € 34 mln over 2022 en 2023).

Bestuursakkoord

De knelpuntenpot van het NCG wordt overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK. Ook worden middelen toegevoegd vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.

Vergoeding Norg akkoord

Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997).

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie EBN

Door de hogere gasbaten is de financiële positie van EBN verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Daarom wordt de vorig jaar geraamde kapitaalstorting naar beneden bijgesteld.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

RVO levert het personeel en de ondersteuning voor het IMG. De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK (totaal ca. € 125 mln). Ook worden middelen toegevoegd vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van FIN (totaal ca. € 233 mln).

Compensatie gemeenten en provincies

Middelen voor compensatie aan gemeenten en provincies worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK.

Bestuursakkoord

Vanuit het Ministerie van BZK en de Aanvullende Post bij het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor het gebiedsfonds deelclustering (blok B van de bestuurlijke afspraken, totaal ca. € 248 mln) en het gebiedsfonds (blok D van de bestuurlijke afspraken, totaal ca. € 160 mln).

Ontvangsten

Schadevergoedingen

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor fysieke schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Uitvoeringskosten schade

De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor fysieke schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Dividenduitkering EBN

Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord kan EBN dividend uitkeren.

Mijnbouwwet

Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord zijn er extra opbrengsten onder de Mijnbouwwet.

Vergoeding waardedaling Groningen

De uitgaven voor de vergoeding voor waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor waardedaling uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Vergoeding immateriële schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor immateriële schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor immateriële schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Ontvangsten NAM versterkingskosten NCG

Naast de uitgaven worden ook de ontvangsten van de versterkingsoperatie overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor deze versterkingsoperatieworden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor de versterkingsoperatie uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)

De ontvangsten die samenhangen met het NPG worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK.

Licence