Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Hoewel de gaswinning uit het Groningenveld flink is verminderd en het aantal aardbevingen terugloopt, hebben de inwoners van Groningen nog dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning. Dit brengt gevoelens van angst, frustratie en onzekerheid met zich mee. Voor het kabinet staan de veiligheid, het goed afhandelen van schade en het creëren van perspectief voor de inwoners voorop. Het kabinet werkt hieraan langs drie sporen:

 • Beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld.

 • Goede afhandeling van de negatieve gevolgen van de gaswinning.

 • Een Nationaal Programma om Groningen perspectief te bieden.

De Minister van EZK is op grond van de Mijnbouwwet ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem gevraagd kunnen worden om te voorkomen dat de veiligheid wordt geschaad als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld.

Naast de Ministeries van EZK en BZK zijn enkele andere organisaties betrokken bij dit dossier. In 2020 is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht. Deze zbo valt onder, maar is onafhankelijk van, het ministerie van EZK. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister van EZK over over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) adviseert de ministers van EZK en BZK over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. De versterkingsopgave wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), een dienstonderdeel van het ministerie van BZK.

De Minister van EZK heeft de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

Uitvoeren

 • Het jaarlijks vaststellen van het gaswinningsniveau en het inwinnen van advies hierover bij het SodM en TNO;

 • Het aan de exploitant van het mijnbouwnetwerk doorbelasten van de kosten voor de schadeafhandeling als gevolg van de gaswinning in Groningen en de gasopslag in Norg;

 • Het vaststellen van veiligheidskaders voor gebouwen in het aardbevingsgebied en het inwinnen van advies hierover bij het ACVG;

Financieren

 • Het ter beschikking stellen van voldoende financiële middelen aan het IMG ter uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op het gebied van de afhandeling van mijnbouwschade;

 • Het financieren van de gemaakte afspraken met provincie en gemeenten in het kader van het verbeteren van het toekomstperspectief van de regio, in het bijzonder het mkb-programma en vastgelopen dossiers in de schadeafhandeling;

Regisseren

 • Het in stand houden van een systeem van publiekrechtelijke schade-afhandeling door het IMG;

 • Het creëren van de randvoorwaarden voor een zo snel mogelijke beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld, met behoud van leveringszekerheid;

 • Het creëren van mogelijkheden voor gebruik van geïmporteerd hoogcalorisch gas in Nederland;

Stimuleren

 • Het stimuleren van een rechtvaardige, ruimhartige en doelmatige afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen en de gasopslag in Norg;

Wet beëindiging gaswinning Groningen

Vanaf medio 2022 is de gaswinning uit Groningen nagenoeg nul in een gemiddeld jaar (Kamerstuk 33 529, nr. 726). In 2022 worden in dit verband de Gaswet en Mijnbouwwet gewijzigd. De voorgenomen wijzigingen bieden zowel de inwoners van Groningen als de betrokken marktpartijen duidelijkheid en zekerheid over de definitieve sluiting van het Groningenveld. Tegelijkertijd dragen de wijzigingen van deze wetten bij aan de borging van de monitoring van de veiligheid na sluiting.

Voor gasjaar 2021-2022 wordt een winningsniveau verwacht van € 3,9 miljard Nm3. Het definitieve winningsniveau voor gasjaar 2021-2022 wordt vastgelegd in het vaststellingsbesluit dat uiterlijk 1 oktober 2021 wordt genomen. Na 2022 blijft het Groningenveld naar verwachting alleen nodig als reservemiddel voor koude momenten en bij verstoringen in het gassysteem. Het kabinet blijft zoeken naar mogelijkheden om het Groningenveld zo snel mogelijk definitief te sluiten.

Wijzigingen en aanvullingen in schadeafhandeling

Sinds de oprichting van zijn voorloper de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) in 2018 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) tienduizenden meldingen van fysieke schade en schade door waardedaling afgehandeld. Voor meldingen van fysieke schade is medio 2021 een nieuwe werkwijze geïntroduceerd die ook in 2022 breed wordt toegepast. Met deze nieuwe werkwijze worden kleinere en minder complexe schademeldingen sneller afgehandeld en krijgen bewoners met relatief kleine schades de mogelijkheid om voor een vaste vergoeding van € 5000 te opteren.

Vanaf 2021 is het mogelijk om bij het IMG een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen. In 2022 zal het IMG mogelijkheden bieden om fysieke schade op een meer duurzame manier te herstellen, zodat vervolgschade of terugkerende schade wordt voorkomen.

De kosten voor de schadeafhandeling lopen via de EZK-begroting en worden op de NAM verhaald. Prioriteit in 2022 is dat de gemiddelde afhandelingstijd verder terugloopt en dat de samenwerking met de NCG wordt geïntensiveerd, opdat bewoners met zowel schade als versterken goed geholpen worden.

Tabel 45 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

726.384

1.300.541

945.961

793.464

644.180

394.380

390.280

        

Uitgaven

717.746

1.296.341

947.011

794.514

645.230

395.430

390.280

        
        

Subsidies (regelingen)

33.597

78.387

0

0

0

0

0

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

33.517

78.286

0

0

0

0

0

Geestelijke bijstand/overige

80

101

0

0

0

0

0

        

Inkomensoverdrachten

497.231

916.415

698.750

275.000

195.100

51.250

50.250

Schadevergoedingen

317.544

465.000

506.250

265.000

190.100

48.250

48.250

Vergoeding waardedaling Groningen

179.687

415.000

116.000

0

0

0

0

Vergoeding immateriële schade Groningen

0

35.000

75.000

10.000

5.000

3.000

2.000

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

1.415

1.500

0

0

0

0

        

Opdrachten

2.418

2.122

2.380

1.000

1.000

0

0

Werkbudget

2.418

2.122

2.380

1.000

1.000

0

0

        

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

397.264

387.880

317.930

317.530

Kapitaalinjectie EBN

0

0

0

397.264

387.880

317.930

317.530

        

Bijdrage aan agentschappen

180.968

291.582

239.631

115.000

55.000

21.500

21.500

Bijdrage aan RVO.nl

179.148

289.582

237.631

113.000

53.000

19.500

19.500

Instituut Mijnbouwschade Groningen

1.820

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

        

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

0

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

0

TNO publieke SDRA

0

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

0

        

Bijdrage aan medeoverheden

0

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

0

Versterken

0

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

0

        

Bijdrage aan (internationale) organisaties

3.532

4.585

3.000

3.000

3.000

1.500

1.000

Organisatie- en programmabudget ACVG

3.532

3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

1.000

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

1.585

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

336.578

1.435.149

1.034.281

550.958

318.575

154.093

103.075

Schadevergoedingen

168.647

578.501

490.625

323.750

208.825

83.712

48.250

Uitvoeringskosten Schade

93.450

273.098

226.356

130.408

61.950

25.331

17.575

Dividenduitkering EBN

35.910

0

0

0

0

0

0

Dividenduitkering GasTerra

3.600

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

Mijnbouwwet

34.812

60.000

55.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Vergoeding waardedaling Groningen

159

490.750

190.750

29.000

0

0

0

Vergoeding immateriële schade Groningen

0

26.250

65.000

26.250

6.250

3.500

2.250

Ontvangsten publieke SDRA

0

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

0

Versterken

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

Tabel 46 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

726.384

1.300.541

945.961

793.464

644.180

394.380

390.280

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

726.384

1.300.541

945.961

793.464

644.180

394.380

390.280

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht (het deel van het beschikbare uitgavenbudget waarop al juridische verplichtingen rusten) is bijna 100%.

Subsidies: Er zijn geen budgetten op artikel 5 in de categorie subsidies voor het jaar 2022.

Inkomensoverdrachten: Dit zijn de verschillende categorieën betalingen van vergoedingen van het IMG aan gedupeerden in Groningen. Deze worden gezien als 100% juridisch verplicht aangezien deze worden doorbelast aan de NAM en uitgavenbudget daarom niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Opdrachten: Dit betreft het werkbudget van de Projectdirectie Groningen. Hier worden verschillende opdrachten en onderzoeken gedurende het lopende jaar uit betaald. Het werkbudget voor 2022 is 0% juridisch verplicht.

Vermogensverschaffing/-onttrekking Er zijn geen budgetten op artikel 5 in de categorie vermogensverschaffing/-onttrekking voor het jaar 2022.

Bijdrage aan agentschappen: Dit betreft de bijdrage aan RVO voor de uitvoeringskosten van het IMG en het bestuur van het IMG.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s: Dit betreft de opdracht aan TNO voor de Publieke SDRA. Deze is 100% juridisch verplicht.

Bijdrage aan (internationale) organisaties: Dit betreft het organisatie- en programmabudget voor het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Dit is 100% juridisch verplicht.

Subsidies

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

In 2017 is de waardevermeerderingsregeling ingesteld cf. de motie-Bosman c.s. (Kamerstuk 33 529 nr. 242). Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen in deze regeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland voert in opdracht van het Ministerie van EZK deze regeling uit. Voor deze regeling is in 2017 totaal meerjarig € 89,2 mln gereserveerd. Omdat dit budget is uitgeput heeft het kabinet aanvullend € 40 mln beschikbaar gemaakt.

Geestelijke bijstand/overige

Middels een motie van de ChristenUnie is eerder € 300.000 uit het NPG gereserveerd voor Platform Kerk en Aardbeving. Het Platform heeft een beschikking gekregen voor drie jaar van € 100.000 per jaar. De beschikking loopt tot en met 2021. Met middelen trekt Platform Kerk en Aardbeving extra geestelijk verzorgers aan, wordt een «proatbus» aangeschaft, waarmee de geestelijk verzorgers de hulpbehoevenden in de aardbevingsregio op kunnen zoeken.

Inkomensoverdrachten

Schadevergoedingen

Met ingang van 1 juli 2020 besluit het IMG over schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Daarvoor werd de schade afgehandeld door de TCMG. Het IMG bepaalt onafhankelijk wie recht heeft op een schadevergoeding en hoe hoog deze vergoeding is, hierbij volgt het IMG het schadeprotocol. Deze schadevergoedingen worden uitbetaald door het IMG/RVO.nl. De kosten daarvan worden via een heffing op NAM verhaald, zoals vastgelegd in de tijdelijke wet Groningen. Naar aanleiding van de nieuwe werkwijze van het IMG is de raming voor de schadevergoedingen aangepast.

Vergoeding waardedaling Groningen

Per september 2020 zal het IMG ook schadeafhandelingen doen voor de waardedaling van Groningers in het aardbevingsgebied. De verwachting is dat daar in 2021 € 415 mln en in 2022 116 mln aan vergoedingen worden gegeven. Deze kosten worden via een heffing op NAM verhaald.

Vergoeding immateriële schade Groningen

In de zomer van 2021 is het IMG gestart met de eerste 100 schadeafhandelingen voor de immateriële schade van Groningers in het aardbevingsgebied. De verwachting is dat voor de regeling immateriële schade in 2021 € 35 mln voor wordt uitgegeven. Deze kosten worden via een heffing op NAM verhaald.

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

NAM staat volledig op afstand van de schadeafhandeling. Onderdeel daarvan is dat de Commissie Bijzondere Situaties geen adviezen meer geeft aan de NAM, maar aan het IMG. Het IMG wordt gemandateerd om deze adviezen uit te voeren.

Opdrachten

Werkbudget

Dit betreft het werkbudget van de Projectdirectie Groningen. Hier worden onderzoeken en projecten van de Projectdirectie Groningen uit betaald, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de typologieaanpak.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie EBN

De komende jaren zal het vermogen van EBN worden versterkt, zodat de deelneming in staat is te voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de schadeafhandeling en versterkingsopgave in Groningen.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

RVO.nl voert in opdracht van de IMG de schadeafhandeling uit. Het IMG is opdrachtgever voor RVO.nl. Onderdeel van de uitvoeringskosten die RVO maakt is een btw-component die niet aan NAM wordt doorbelast. In het Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en Exxon is afgesproken dat de btw-component niet wordt doorbelast aan de NAM. Zowel de Staat als de NAM ondervinden geen voordeel of nadeel aan deze afspraak ten opzichte van de situatie waarin de NAM de schade in Groningen afhandelde. De overige kosten worden via een heffing op NAM verhaald.

Instituut Mijnbouwschade Groningen

De uitvoeringskosten voor het bestuur van het IMG bedragen in 2021 in totaal naar verwachting € 2 mln. Er is tot en met 2026 € 2 mln per jaar beschikbaar voor het bestuur van het IMG.

Bijdrage aan ZBO/RWT's

TNO publieke SDRA

De Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) is sinds 2021 in publiek beheer en wordt in opdracht van EZK uitgevoerd door TNO. De SDRA geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied.

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken

Dit betreffen de middelen voor het MKB-programma uit het Bestuurlijk Akkoord Groningen van 6 november 2020. Deze zijn overgeheveld van de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post naar de EZK-begroting.

Bijdrage aan (internationale) organisaties

Organisatie- en programmabudget ACVG

Voor het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) is meerjarig budget overgeheveld van de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post.

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

Voor de overbrugging van de periode dat de CBS niet meer adviseerde aan NAM, maar ook nog niet was ondergebracht bij het IMG is aan de CBS een bijdrage versterkt. Vanwege het andere karakter van deze uitgaven qua financiële instrumenten uit de Comptabiliteitswet 2016 staat dit apart weergeven.

Toelichting op de ontvangsten

Ontvangsten NAM voor schadevergoedingen en uitvoeringskosten

Per 1 juli 2020 wordt conform de Tijdelijke Wet Groningen aan NAM een heffing opgelegd voor de kosten van alle vormen van schade.

Dividenduitkering EBN

EZK ontvangt dividend van EBN over het geconsolideerde nettoresultaat. Deze wordt lager door de afbouw van gaswinning in Groningen, de afnemende productie uit kleine velden, hogere kosten in verband met schade en versterken, en de verbreding van activiteiten naar CCS en geothermie. Door deze factoren en vanwege de ontwikkelingen op de gasmarkt verwacht EBN in de komende jaren geen dividend uit te keren.

Dividenduitkering GasTerra

Gasterra keert een vast dividend uit aan de aandeelhouders. Voor EZK is dit € 4 mln per jaar. GasTerra wordt afgebouwd en zal in 2025 voor de laatste keer dividend uitkeren.

Mijnbouwwet

Deze post bestaat uit winstaandelen van de vergunninghouders voor gaswinning, cijns (heffing van een percentage van de omzet), en oppervlakterecht. Door onder meer teruglopende winning uit het Groningerveld en hogere productiekosten loopt deze post de komende jaren terug naar een vast niveau van € 35 mln per jaar.

Tabel 47 Geraamde productie aardgas (in mld Nm3 en kalenderjaren)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productie totaal (in mld Nm³)

21

17

14

13

11

9

Waarvan: Groningenveld

7

3

1

1

1

0

Waarvan: kleine velden

14

14

13

12

10

9

In bovenstaande tabel wordt de geraamde productievolumes van aardgas voor zowel Groningen als de kleine velden weergegeven. Het kabinet doet er alles aan om na 2022 in een gemiddeld jaar geen gas meer te winnen uit het Groningenveld.

Tabel 48 Verwachting 2021–2022

Verwachting 2021-2022

2021

2022

Productie aardgas totaal (in mld Nm³)

21

17

Beursprijs van TTF-gas (eurocent/ m3)

20,7

20,0

In de afgelopen jaren is de gaswinning sterk gedaald, met bijbehorende budgettaire gevolgen. De volgende tabel laat de mutaties in de gasbaten zien ten opzichte van de Startnota 2017. Omdat 2024, 2025 en 2026 geen onderdeel uitmaakten van de meerjarenraming in de Startnota 2017, zijn voor die jaren geen cijfers opgenomen.

Tabel 49 Aansluiting raming gasbaten Startnota 2017 met raming Miljoenennota 2022 (bedragen x € 1 mld, kasbasis)

a - Stand Startnota 2017

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Niet-belastingmiddelen (geraamd op EZK-begroting)

1,75

1,70

1,65

Vennootschapsbelasting

0,15

0,15

0,20

Totale gasbaten

1,90

1,85

1,85

       

b - Mutaties ten opzichte van Startnota 2017

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Niet-belastingmiddelen (geraamd op EZK-begroting)

‒ 1,69

‒ 1,64

‒ 1,61

Vennootschapsbelasting

‒ 0,15

‒ 0,15

‒ 0,20

Totale gasbaten

‒ 1,84

‒ 1,79

‒ 1,81

       

c- Stand Miljoenennota 2022

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Niet-belastingmiddelen (geraamd op EZK-begroting)

0,06

0,06

0,04

0,04

0,04

0,04

Vennootschapsbelasting1

      

Totale gasbaten

0,06

0,06

0,04

0,04

0,04

0,04

1

Vanwege de lagere volumina in de gaswinning en corresponderende lagere aardgasbaten worden de inkomsten die samenhangen met de vennootschapsbelasting in de nieuwe ramingsmethodiek geraamd op nihil.

Kengetallen

Tabel 50 Kengetallen
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

1. Gewonnen volume aardgas totaal (in Nm³)

50 mld

48 mld

42 mld

35 mld

29 mld

23 mld

TNO

2. Gewonnen volume aardgas Groningenveld (in Nm³)

28 mld

28 mld

24 mld

19 mld

15 mld

8 mld

TNO

3. Gewonnen volume aardgas kleine velden (in Nm³)

22 mld

20 mld

18 mld

16 mld

14 mld

15 mld

TNO

4. Aantal boringen exploratie onshore en offshore

16

4

6

5

4

3

TNO

5. Aantal boringen productie onshore en offshore

17

16

8

7

7

9

TNO

6. Beursprijs van TTF-gas (eurocent/m3)

19,8

13,6

16,6

21,5

14,9

9,1

APX Endex

 • In bovenstaande tabel wordt weergegeven hoeveel gas er in de afgelopen jaren is gewonnen (kengetallen 1 t/m 3 geven)

 • Daarnaast is weergegeven hoeveel boringen hebben plaatsgevonden, uitgesplitst naar exploratie van nieuwe velden (kengetal 4) en productie van reeds bekende velden (kengetal 5). EZK stelt de randvoorwaarden hiervoor, marktpartijen nemen de productie en exploratie voor hun rekening.

 • De gemiddelde beursprijs van gas is ook opgenomen in bovenstaande tabel (kengetal 6). Het virtuele gashandelplatform TTF is een belangrijk referentiepunt voor de Europese gasprijzen.

Vergoeding waardedaling Groningen

Dit betreffen ontvangsten van NAM voor de schadeafhandelingen in het kader van de waardedalingsregeling voor Groningers in het aardbevingsgebied. Deze worden via een heffing op NAM verhaald.

Vergoeding immateriële schade Groningen

Dit betreffen ontvangsten van NAM voor de schadeafhandelingen in het kader van de immateriële voor Groningers in het aardbevingsgebied. Deze worden via een heffing op NAM verhaald.

Ontvangsten publieke SDRA

De kosten voor het onderzoek van TNO voor de ontwikkeling van een publieke seismische dreigings- en risicoanalyse worden verhaald op de NAM. De raming hiervoor is opgenomen in de EZK-begroting.

Versterken

De kosten voor de uitvoering van de beleidsregel versterken industrie worden verhaald op de NAM. De raming hiervoor is opgenomen in de EZK-begroting.

Indicatoren

Schadeafhandeling

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) rapporteert op kwartaalbasis onder andere over het aantal afgehandelde meldingen, het aantal geaccepteerde schadevergoedingen en klanttevredenheid. De volgende tabel geeft de stand van de schadeafhandeling door de IMG weer. In volgende begrotingsstukken wordt hier een update van gegeven.

Tabel 51 Schadeafhandeling door de IMG (stand 6 juli 2021)

Aantal ingediende schademeldingen

120.387

Aantal afgehandeld

87.604

Aantal besluiten van de TCMG/IMG

78.373

Aantal afwijzingen

5.493

Aantal anderszins afgehandeld

3.738

Totaal uitgekeerd schadebedrag (x € 1 mln), incl. stuwmeerregeling

664,0

Nog openstaande schademeldingen

32.783

Overzicht middelen op de rijksbegroting voor Groningen

In totaal is op de Rijksbegroting € 4,566 mrd beschikbaar voor Groningen. Het gaat hierbij om middelen die niet aan de NAM worden doorbelast. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 52 Beschikbaar voor Groningen op de Rijksbegroting (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

EZK - subsidies

      

Verduurzamingsopgave (uit aardgasbaten)

78.286

0

0

0

0

0

Geestelijke bijstand/overige

101

0

0

0

0

0

       

BZK - Subsidies

      

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsp

7.470

0

0

0

0

0

Woonbedrijf

3.027

3.028

1.949

0

0

0

Diverse subsidies

2.212

650

0

0

0

0

Bestuurlijke afspraken

234.925

174.000

39.500

0

0

0

Versterkingsoperatie

72.397

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming aan huurders

2.181

0

0

0

0

0

       

EZK - opdrachten

      

Onderzoek en werkbudget

2.122

2.380

1.000

1.000

0

0

       

BZK - opdrachten

      

Werk- en onderzoeksbudget

5.579

11.564

11.089

7.045

285

280

Bestuurlijke afspraken

5.000

17.500

0

0

0

0

       

EZK - inkomensoverdrachten

      

Vastgelopen dossiers

2.500

6.250

0

0

0

0

       

EZK-vermogensverschaffing/-onttrekking

      

Kapitaalinjectie EBN

0

0

397.264

387.880

317.930

317.530

       

EZK - Bijdrage aan agentschappen/ZBO's

      

Uitvoeringskosten IMG

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

TNO-publieke SDRA

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

0

Organisatie- en programmabudget ACVG

3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

1.000

       

EZK-bijdragen aan medeoverheden

      

MKB-programma

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

0

       

BZK-bijdragen aan medeoverheden

      

Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM)

122.098

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Compensatie gemeenten en provincie

112.031

15.195

11.595

7.440

0

0

Diverse bijdragen

1.718

0

0

0

0

0

Bestuurlijke afspraken

134.963

137.922

3.400

2.400

2.400

1.300

       

LNV - Bijdrage aan medeoverheden

      

Agroprogramma

4.000

3.750

3.750

3.750

3.750

0

       

OCW - bijdrage aan medeoverheden

      

Achterstallig onderhoud erfgoed (RA-envelop)

4.500

0

0

0

0

0

Erfgoedprogramma

2.000

5.000

3.000

0

0

0

       

BZK - bijdrage aan internationale organisaties, agentschappen, vergoeding

      

Diverse bijdragen

275

0

0

0

0

0

Werk- en onderzoeksbudget

104

0

0

0

0

0

Versterkingsoperatie

10.000

0

0

0

0

0

       

Aanvullende Post van de Rijksbegroting

      

Aanvullende Post «algemeen»

133.951

185.360

182.630

162.370

98.800

61.500

Gasfonds

50.000

105.600

0

0

0

0

Bestuurlijke afspraken

0

178.156

283.044

153.629

77.793

15.319

       

Totaal beschikbaar voor Groningen

999.690

879.605

971.471

758.764

532.708

423.929

       

Totaal beschikbaar in de periode 2021 ‒ 2026

     

4.566.167

Licence