Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Bij Najaarsnota 2022 was er een bedrag van € 11.732,7 mln aan verplichtingen geraamd en een bedrag van € 11.735,9 mln aan kasuitgaven. Uiteindelijk is er in 2022 ten opzichte van de Najaarsnota € 807,8 mln minder verplicht en € 596,2 mln minder uitgegeven dan begroot.

Bij Najaarsnota 2022 was er een bedrag van € 8.997,1 mln aan ontvangsten geraamd. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2022 € 5.971,9 mln lager uitgevallen dan geraamd.

Verplichtingen en Uitgaven

De mutaties groter dan € 10 mln worden hieronder toegelicht.

 • Omdat de waardevermeerderingsregeling op een andere wijze is voortgezet dan eerder werd verwacht, is een bedrag van € 13 mln afgelopen jaar nog niet bevoorschot aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Omdat de bevoorschotting aan SNN voor een aantal subsidieregelingen in het kader van de bestuurlijke afspraken vertraging heeft opgelopen, is een bedrag van € 128,5 mln in 2022 niet tot besteding gekomen. Verder is er voor € 345,7 mln minder verplicht in dit jaar, omdat deze verplichting al is aangegaan in 2021.

 • Door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is minder uitgegeven aan vergoedingen dan de verwachting was bij de Najaarsnota:

  • € 26,6 mln minder voor vergoedingen voor de waardedalingsregeling;

  • € 107,6 mln minder voor vergoedingen voor fysiek schade;

  • € 19,2 mln minder voor vergoedingen voor immateriële schade.

 • Door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is € 127,4 mln minder uitgegeven voor de versterkingsoperatie en voor € 90,8 mln minder aan verplichtingen aangegaan dan de verwachting was bij de Najaarsnota.

 • Voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) is € 35,3 mln minder overgeheveld voor de uitvoering van goedgekeurde projecten.

 • Omdat diverse uitkeringen in het kader van de bestuurlijke afspraken, voor clusterwoningen (blok B) en het gebiedsfonds (blok D) vertraging hebben opgelopen, is een bedrag van € 75,9 mln niet tot besteding gekomen in 2022.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties groter dan € 10 mln worden hieronder toegelicht.

 • Omdat nog niet alle door het IMG gemaakte kosten voor de schadeafhandeling bij NAM in rekening zijn gebracht, is afgelopen jaar minder ontvangen van de NAM dan eerder werd verwacht:

  • € 366,1 mln minder voor vergoedingen voor fysieke schade;

  • € 78,1 mln minder voor vergoedingen voor de waardedalingsregeling;

  • € 56,2 mln minder voor vergoedingen voor immateriële schade;

  • € 148,1 mln minder voor de uitvoeringskosten van het IMG.

 • Omdat niet alle door de NCG gemaakte kosten voor de versterkingsoperatie in 2022 bij NAM in rekening zijn gebracht en NAM tevens slechts een deel van de heffingen betaald, is afgelopen jaar € 508 mln minder ontvangen van de NAM dan eerder werd verwacht.

 • Door de invoering van de solidariteitsbijdrage heeft EBN minder winst gemaakt dan eerder verwacht, waardoor ook de dividenduitkering lager uitvalt. Omdat over boekjaar 2022 geen interim-dividend wordt uitgekeerd, zijn de ontvangsten in 2022 € 2.586 mln lager dan geraamd. Het slotdividend over 2022 dat EZK in 2023 van EBN zal ontvangen, wordt vastgesteld als de definitieve jaarcijfers over 2022 bekend zijn.

 • Op de ontvangsten van de Mijnbouwwet is in 2022 een bedrag van € 2.240,4 mln minder ontvangen dan geraamd. Dit komt grotendeels doordat een deel van deze ontvangsten pas begin 2023 bij de Belastingdienst zijn binnengekomen.

Licence