Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.026.461

9.487.308

1.527.923

717.421

11.732.652

      

Uitgaven

1.027.511

9.490.558

1.527.923

717.421

11.735.902

      

Subsidies (regelingen)

75.000

762.428

72.455

30.855

865.738

Waardevermeerderingsregeling

75.000

107.000

0

22.000

129.000

Geestelijke bijstand

0

550

0

0

550

Uitgaven Nadeelcompensatie

0

0

0

425

425

Duurzaam herstel

0

10.000

‒ 5.000

0

5.000

Woonbedrijf

0

3.028

90

0

3.118

Diverse subsidies versterken

0

9.050

63.515

0

72.565

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

0

632.800

13.500

3.500

649.800

Huurderscompensatie

0

0

350

0

350

Nieuwbouwregeling

0

0

0

4.930

4.930

      

Inkomensoverdrachten

0

1.544

4

0

1.548

Tegemoetkoming aan huurders

0

1.544

4

0

1.548

      

(Schade)vergoeding

704.250

698.000

4.632

‒ 145.000

557.632

Vergoeding fysieke schade

506.250

476.000

0

‒ 100.000

376.000

Vergoeding waardedaling

116.000

100.000

0

‒ 35.000

65.000

Vergoeding immateriële schade

75.000

75.000

0

0

75.000

Commissie Bijzondere Situaties

1.500

1.500

975

0

2.475

Herbeoordeling waardedaling

0

25.000

‒ 7.500

‒ 10.000

7.500

Vastgelopen dossiers

0

15.000

1.057

0

16.057

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

5.500

5.500

100

0

5.600

Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen

0

0

10.000

0

10.000

      

Opdrachten

2.380

7.522.038

1.333.500

937.933

9.793.471

Werkbudgetten

2.380

15.450

‒ 1.683

0

13.767

Versterkingsoperatie

0

460.176

‒ 177.908

157.500

439.768

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

0

22.500

532

‒ 13.500

9.532

Versterken industrie

0

982

59

0

1.041

Nieuwbouwregeling

0

4.930

0

‒ 4.930

0

Vergoeding Norg akkoord

0

7.018.000

1.512.500

798.863

9.329.363

      

Bijdrage aan agentschappen

239.631

237.181

13.474

182

250.837

Bijdrage RVO.nl

237.631

235.181

13.392

0

248.573

Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

2.000

2.000

82

182

2.264

      

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

1.050

1.550

0

0

1.550

TNO publieke SDRA

1.050

1.550

0

0

1.550

      

Bijdrage aan mede overheden

2.200

260.317

105.260

‒ 105.000

260.577

MKB-programma (bestuurlijke afspraken

2.200

2.200

0

0

2.200

Nationaal Programma Groningen

0

105.000

0

‒ 50.000

55.000

Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)

0

15.195

105.260

5.000

125.455

Clustering en gebiedsfonds ( bestuurlijke afspraken)

0

135.922

0

‒ 60.000

75.922

Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken)

0

2.000

0

0

2.000

      

Bijdrage aan (internationale) organisaties

3.000

7.500

‒ 1.402

‒ 1.549

4.549

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

3.000

3.000

98

‒ 354

2.744

Commissie Bijzondere Situaties

0

1.500

‒ 1.500

0

0

Raad voor Rechtspraak

0

3.000

0

‒ 1.195

1.805

      

Ontvangsten

1.034.281

7.553.016

1.314.100

130.000

8.997.116

Ontvangsten NAM fysieke schade

490.625

788.444

0

0

788.444

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

226.356

443.303

‒ 16.777

0

426.526

Dividenduitkering EBN

0

2.800.000

‒ 214.000

0

2.586.000

Dividenduitkering GasTerra

4.000

4.000

‒ 400

0

3.600

Ontvangsten Mijnbouwwet

55.000

2.196.500

1.528.500

130.000

3.855.000

Ontvangsten NAM waardedaling

190.750

549.012

0

0

549.012

Ontvangsten NAM immateriële schade

65.000

56756

0

0

56.756

Ontvangsten NAM publieke SDRA

1.050

1909

0

0

1.909

Ontvangsten NAM versterken industrie

1.500

1651

0

0

1.651

Diverse ontvangsten

0

990

16.777

0

17.767

Ontvangsten NAM versterkingsoperatie

0

680521

0

0

680.521

Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM)

0

25000

0

0

25.000

Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling

0

4.930

0

0

4.930

Tabel 24 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.026.461

9.487.308

1.527.923

717.421

11.732.652

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.026.461

9.487.308

1.527.923

717.421

11.732.652

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht in de ontwerpbegroting 2022 was circa 100%. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 bleef dit percentage vrijwel gelijk doordat de middelen die van BZK werden overgeheveld ook grotendeels al juridisch verplicht waren. Ook in deze 2e suppletoire begroting blijft het percentage juridisch verplicht vrijwel ongewijzigd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord, ca. € 9,3 mld) juridisch verplicht.

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Waardevermeerderingsregeling

Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen met de waardevermeerderingsregeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. Omdat de regeling tot 1 juni 2023 verlengd wordt, is in de tweede suppletoire begroting per saldo € 22 mln toegevoegd aan het budget (Kamerstukken II, 2022-2023,

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidieregelingen geïntroduceerd. De middelen voor knelpunten staan in de categorie opdrachten, er vinden echter ook betalingen plaats in de categorie subsidies. Daarom is € 3,5 mln overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies.

Nieuwbouwregeling

Mocht een eigenaar meerkosten maken voor maatregelen om nieuwe gebouwen aardbevingsbestendig te maken, dan kan de eigenaar daarvoor een bijdrage ontvangen via de Publieke Nieuwbouwregeling. Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies.

(Schade)vergoeding

Vergoeding fysieke schade

Sinds 1 juli 2020 besluit het IMG over (fysieke) schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Het IMG verwacht niet dat het voor 2022 begrote budget voor fysieke schadevergoeding tot uitkering zal komen. Het budget wordt daarom met € 100 mln neerwaarts bijgesteld.

Vergoeding waardedaling

Sinds september 2020 besluit het IMG over vergoedingen voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Het IMG verwacht dat € 35 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom neerwaarts bijgesteld.

Herbeoordeling waardedaling

Groningers die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou zijn toegekend door het IMG kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Het IMG verwacht dat € 10 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom met dit bedrag neerwaarts bijgesteld.

Opdrachten

Versterkingsoperatie

Als gevolg van hogere bouwkosten zijn de uitgaven voor de versterkingsoperatie opwaarts bijgesteld naar € 439 mln.

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

Van knelpuntenbudget is € 3,5 mln overgeheveld naar de categorie subsidies. Daarnaast zijn de begrote uitgaven met € 10 mln naar beneden bijgesteld, omdat er in mindere mate dan verwacht een beroep is gedaan op deze middelen.

Nieuwbouwregeling

Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies. Zie ook de toelichting onder de categorie 'subsidies'.

Vergoeding Norg akkoord

Als gevolg van de hogere gasprijs valt ook de vergoeding op basis van het Norg akkoord hoger uit. Het totale budget is opwaarts bijgesteld naar € 9.329 mln. Dit betreft zowel de vergoeding over gasjaar 2020-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 33 529, nr. 997) als de vergoeding over gasjaar 2021-2022 (inclusief btw).

Bijdrage aan mede overheden

Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Omdat € 50 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.

Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)

De versterkingsoperatie in Groningen vraagt personeelscapaciteit van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten. In 2022 heeft EZK een aanvullende € 5 mln hiervoor beschikbaar gemaakt.

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Omdat € 60 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats

Bijdrage aan (internationale) organisaties

Raad voor Rechtspraak

De Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in beroepszaken naar aanleiding van beschikkingen van het IMG voor fysieke schade, waardedaling of immateriële schade. Voor de gemaakte kosten over 2021 en de eerste helft van 2022 is een bedrag van ca. € 1,2 mln hiervoor overgeheveld.

Ontvangsten

Ontvangsten Mijnbouwwet

De hogere vergoeding voor het Norg akkoord leidt tot hogere ontvangsten voor de Staat. De ontvangsten Mijnbouwwet zijn daarom met € 130 mln omhoog bijgesteld.

Licence