Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BELEIDSARTIKEL 45 JEUGD

45.1 Algemene doelstelling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

1 166 534

2 617 013

1 572 445

1 591 668

1 527 215

1 486 589

40 626

               

Uitgaven

1 158 514

1 517 632

1 659 687

1 831 121

1 874 533

1 847 281

27 252

               

Programma-uitgaven

1 150 798

1 512 784

1 654 017

1 824 871

1 868 447

1 841 978

26 469

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.

 

274 211

330 652

364 218

398 167

391 813

6 354

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

 

13 888

15 035

18 059

11 644

13 131

– 1 487

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

 

1 224 685

1 308 330

1 442 594

1 458 636

1 437 034

21 602

               

Apparaatsuitgaven

7 716

4 848

5 670

6 250

6 086

5 303

783

               

Ontvangsten

8 563

6 886

14 503

3 281

23 392

4 580

18 812

De uitgaven, ontvangsten en verplichtingen van de jaren 2007–2010 zijn herleid uit de jaarverslagen van het voormalige programmaministerie Jeugd en Gezin. Het was niet mogelijk om de uitgaven 2007 te verdelen over de operationele doelstellingen, omdat de operationele doelstellingen in 2008 zijn gewijzigd.

45.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in drie operationele doelstellingen:

  • 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

  • 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving;

  • 3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin).

151 804

2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft jeugdgezondheidszorg.

213 397

3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft schippersinternaten.

22 507

4. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft onderzoek en monitoring (beleidsprogramma «Alle kansen voor alle kinderen»).

4 105

Stand incidentele suppletoire begroting

391 813

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties.

572

Stand suppletoire begroting VJN

392 385

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

4 264

2. Overboeking van artikel 41 OD 3 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin.

3 003

3. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente Enschede.

– 90

4. Overige mutaties.

141

Stand suppletoire begroting NJN

399 703

Slotwetmutaties:

 

1. Budgettaire ruimte is onder andere ontstaan door verplichtingen die niet meer in 2011 in betalingen konden worden omgezet.

– 1 019

2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de Verzameluitkering VWS is een bijdrage verstrekt voor de Drentse pilot Jeugd.

– 45

3. Overige mutaties.

– 472

Stand realisatie 2011

398 167

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII).

Betreft ontwikkelingsgericht jeugdbeleid.

8 117

2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft het ondersteunen van jonge gezinnen bij de opvoeding van kind(eren) gericht op een gezonde leefstijl via internet (www.opvoeden.nl).

1 014

3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft campussen.

4 000

Stand incidentele suppletoire begroting

13 131

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de verlenging van het project «de wijkschool».

– 952

Stand suppletoire begroting VJN

12 179

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de verlenging van de pilot Wijkschool in Rotterdam.

– 1 250

2. Overige mutaties.

1 048

Stand suppletoire begroting NJN

11 977

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 333

Stand realisatie 2011

11 6441

1

In de stand realisatie 2011 is met betrekking tot de afbouw van de instellingssubsidie «Hallo wereld» een bedrag van € 250 000 verwerkt.

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft provinciaal gefinancierde jeugdzorg.

1 194 477

2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft de verwijsindex.

800

3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft gesloten jeugdzorg.

241 757

Stand incidentele suppletoire begroting

1 437 034

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Doorschuif budget jeugdzorg dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

1 200

2. Overige mutaties.

– 1 991

Stand suppletoire begroting VJN

1 436 243

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

15 635

2. Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de vergoeding van onderwijskosten van jeugdzorgplus-instellingen.

– 3 600

3. Overboeking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, in verband met een vergoeding van de onkosten van jeugdzorgplus-instellingen.

4 708

4. Desaldering betreffende vergoeding overname Jeugdzorgplus-instelling Avenier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.

9 500

5. Overige mutaties.

– 1 319

Stand suppletoire begroting NJN

1 461 167

Slotwetmutaties:

 

1. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».

– 4 260

2. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij SZW.

4 260

3. Overige mutaties.

– 2 531

Stand realisatie 2011

1 458 636

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van artikel 98 OD 4 naar artikel 45.

Betreft apparaatskosten van de directies Jeugdzorg, Jeugd en Gezin en Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg.

5 303

Stand incidentele suppletoire begroting

5 303

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

75

Stand suppletoire begroting VJN

5 378

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

23

Stand suppletoire begroting NJN

5 401

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

685

Stand realisatie 2011

6 086

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft ontvangsten preventief jeugdbeleid.

25

2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft ontvangsten schippersinternaten.

1 520

3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft ontvangsten provinciaal gefinancierde jeugdzorg.

3 035

Stand incidentele suppletoire begroting

4 580

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

4 580

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Desaldering betreffende vergoeding overname Jeugdzorgplus-instelling Avenier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.

9 500

2. Overige mutaties.

3 670

Stand suppletoire begroting NJN

17 750

Slotwetmutaties:

 

1. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij SZW (zie ook toelichting bij de uitgaven, OD 3).

4 260

2. Ontvangsten als gevolg van vaststelling subsidies voor gesloten jeugdzorg.

1 708

3. Overige mutaties.

– 326

Stand realisatie 2011

23 392

45.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 45.3 Financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

1 878 248

Slotwetmutaties

– 3 715

Stand realisatie 2011

1 874 533

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

17 750

Slotwetmutaties

5 642

Stand realisatie 2011

23 392

45.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken

In 2011 zijn geen evaluatieonderzoeken Jeugd uitgevoerd.

Licence