Base description which applies to whole site

Artikel 3: Wetgeving en controle Tweede Kamer

A Algemene doelstelling

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer heeft als missie het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit wil zij verder versterken door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C Beleidsconclusies

Transparantie Kamerwerk

De Kamer ontvangt dagelijks een groot aantal scholieren om tekst en uitleg te geven aan de werkwijze van de Kamer. Dit om invulling te geven aan het kabinetsbesluit om alle scholieren minstens één keer een bezoek aan de Kamer te laten brengen. Daarnaast organiseert de Kamer diverse activiteiten om burgers én scholieren kennis te laten maken met de werkwijze van de Kamer.

Activiteit

2017

2018

Open Monumentendag

3.000

4.000

Museumnacht Kids

2.000

1.500

Museumnacht

2.000

1.500

5 mei

2.500

2.500

Openstelling kerstreces

3.600

Aandachtspunt informatiepositie Kamer

Op 1 september 2017 is de nieuwe werkwijze formeel ingevoerd. De vaste Kamercommissies hebben de beschikking over een staf die multidisciplinair is samengesteld en opereert volgens de principes integraal, herkenbaar en nabij. Ter ondersteuning van de commissies en de individuele Kamerleden zijn tevens de Dienst Analyse en Onderzoek en de Dienst Informatie en Archief opgericht. De ondersteuning van de Kamercommissies heeft in 2018 onder andere een aantal professionaliseringbijeenkomsten georganiseerd.

Om de rol van de commissies en commissievoorzitters te versterken, is in december 2016 de quick scan naar het verbeteren van de facilitering van de commissievoorzitters uitgevoerd. De scan ging onder andere in op aspecten als scholing, zichtbaarheid en bevoegdheden. De maatregelen zijn voor een groot deel geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn het educatieprogramma, filmpjes van commissievoorzitters op de website van de betreffende commissie en de taakomschrijving van commissievoorzitters is in het RvO opgenomen. Ook is een speciale masterclass verzorgd voor commissievoorzitters over hun taken, bevoegdheden en positie in december 2017.

In januari 2018 is artikel 26 van het Reglement van Orde toegevoegd. De commissievoorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan en het evalueren van de uitvoering daarvan. Alle commissies hebben in 2018 een jaarplan opgesteld en hebben een begin gemaakt met de uitvoering daarvan. In het najaar 2018 zijn de voorbereidingen voor het updaten van deze jaarplannen ten behoeve van de kennisagenda’s van de Kamercommissie door alle commissies ter hand genomen.

In 2018 heeft een pilot plaatsgevonden met een andere opstelling in de Troelstrazaal. Het eindrapport hiervan is op 18 september 2018 vastgesteld.

Eind 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van (de ondersteuning van) de Kamercommissies. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2019 verwacht.

Aandachtspunt Programma Tijdelijke Huisvesting en Renovatie Binnenhof

Het doel is om een gebruiksklare en toekomst vaste huisvesting van de Tweede Kamer aan het Binnenhof te realiseren met alle daarbij behorende systemen. Hiermee worden de maximale ruimtelijke condities geschapen voor het parlementaire proces en de gebruikers tot tevredenheid daar gedurende lange tijd hun werkzaamheden kunnen ontplooien. Dezelfde eisen gelden voor de tijdelijke huisvesting gedurende de afwezigheid van het Binnenhof.

Het programma Tijdelijke Huisvesting en Renovatie Binnenhof heeft in 2018 belangrijke stappen gezet in de technische vooruitgang. Het technisch ontwerp van de Tijdelijke Huisvesting is voor 100% gerealiseerd en voor de Renovatie Binnenhof is het voorlopig ontwerp 90% gereed. Het gebouw voor de tijdelijke huisvesting gelegen op de Bezuidenhoutseweg 67, is in 2018 leeggeruimd. De benodigde bouwwerkzaamheden vinden daar nu plaats. De functionaliteit zal zo veel mogelijk gelijk zijn aan die van de huisvesting op het Binnenhof. Waar dit niet mogelijk is worden passende maatregelen getroffen.

Tevens zijn er in 2018 belangrijke stappen gezet met de personele vulling van het Programmabureau. Het programmabureau is per eind december 2018 grotendeels bemenst.

Om aan te sluiten bij het (toenemende) belang dat de maatschappij aan audiovisuele communicatie hecht, zijn de audiovisuele faciliteiten verder doorontwikkeld. Voor de website www.tweedekamer.nl geldt dat de nieuwe vormgeving is doorgevoerd. Daarbij zijn ook enkele structuurwijzigingen die de toegankelijkheid vergroten, meegenomen. Verder is het project Debat Direct voor Kamerleden succesvol afgerond.

Door de inzet van de mobiele regieset, in combinatie met de inhuur van een regisseur, kan invulling worden gegeven aan de mogelijkheid om bij het uitzenden en streamen van de debatten in de commissiezaken over te gaan van robotregie naar mobiele regie.

De primaire focus lag, ook in 2018 op een verdere versterking van de informatiepositie van de Kamer en het zichtbaar en inzichtelijk maken van het Kamerwerk. Daarnaast is bij het aantreden van een nieuw kabinet en een nieuwe Kamer gezorgd voor extra aanvullende ondersteuning door onder andere het aanbieden van cursussen/masterclasses. Verder is voor de ondersteuning een «flexibele schil» toegevoegd bij de Griffie Commissies om in geval van piekbelasting tijdelijk extra capaciteit aan te kunnen trekken.

Daarnaast is de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie naar een professionele en zakelijke dienstverlenende organisatie verder vormgegeven. De reorganisatietrajecten van de DAO, DIA, stafdienst Communicatie en stafdienst HR zijn afgerond. Voor de Beveiligingsdienst en de stafdienst FEZ is in 2018 een contourennota/globale beschrijving opgesteld. De organisatiewijzigingen die hieruit voortvloeien worden in 2019 gerealiseerd. De overige diensten zijn in 2018 gestart met een organisatiedoorlichting of gaan daarmee starten in 2019. De verwachting is dat in 2020 de gehele ambtelijke organisatie is gereorganiseerd dan wel op enig andere wijze aan de hand van een evaluatie en doorlichting is veranderd.

Tenslotte is de veiligheid van de Kamer, zowel de fysieke veiligheid als de informatieveiligheid, een blijvend speerpunt. Dit thema is opgepakt met de aanstelling van een Chief Information Security Officer (CISO) en de doorlichting van de Beveiligingsdienst.

In 2018 heeft de Tweede Kamer een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. De CISO is belast met het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen de Tweede Kamer. In 2018 is hard gewerkt aan de invoering van de maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Tweede Kamer, met name via realisering van een aantal grote projecten. Hiermee is de informatiebeveiliging van de Tweede Kamer aanzienlijk vergroot, met name als het gaat om de monitoring en bescherming van het fysieke netwerk en mobiele apparaten.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

99.047

100.320

96.927

108.035

104.748

100.818

3.930

 

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

1.129

952

0

952

 

waarvan overig

     

106.906

103.796

100.818

2.978

                 
 

Uitgaven:

92.524

100.615

99.309

105.349

105.456

100.818

4.638

                 

3.1

Apparaat Tweede Kamer

61.759

68.292

68.639

68.177

73.756

67.548

6.208

                 

3.2

Onderzoeksbudget

719

180

160

164

192

2.226

– 2.034

                 

3.3

Drukwerk

1.768

1.512

1.528

1.525

1.209

1.803

– 594

                 

3.4

Fractiekosten

25.730

27.431

26.813

33.601

28.007

26.868

1.139

                 

3.5

Uitzending leden

333

298

187

131

316

435

– 119

                 

3.6

Parlementaire enquêtes

2.215

1.230

115

0

0

0

0

                 

3.7

Bijdrage ProDemos

0

1.672

1.867

1.751

1.976

1.938

38

                 
 

Ontvangsten:

4.385

5.845

5.001

3.669

3.751

3.966

– 215

E Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Apparaat

2018

   

Personeel

 

Eigen personeel

39.282

(ambtelijke) Detacheringen

1.235

Externe inhuur

3.068

Overige personele kosten (o.a. vorming en opleiding)

1.825

   

Materieel

 

Overig materieel

28.346

Totaal apparaat

73.756

3.1 Apparaat Tweede Kamer

De vastgestelde begroting van artikelonderdeel 3.1 bedraagt € 67.548.000, na suppletoire bijstellingen € 73.413.000. Ten opzichte van de suppletoire bijstellingen is sprake van een overschrijding van € 342.461; een overschrijding van afgerond 0,5%. De overschrijding kan worden verklaard door niet geraamde uitgaven die betrekking hebben op de voorbereiding van de verhuizing naar B67 (o.a. de inrichting en bemensing van het Programmabureau).

Roemernorm

In de motie-Roemer (Kamerstukken 32 360, nr. 5) worden de uitgaven binnen het Rijk aan niet-formatief personeel begrensd op 10% van de gezamenlijke uitgaven op alle artikelen voor formatief en niet-formatief personeel. Hoewel de motie-Roemer betrekking heeft op de departementale begrotingen is de Tweede Kamer van mening dat zij op dit gebied een voorbeeldfunctie heeft en zich daardoor ook aan deze norm gehouden voelt.

Concreet betekent dit dat de Tweede Kamer in een begrotingsjaar ongeveer € 4,0 mln. mag uitgeven aan niet-formatief personeel. In 2018 heeft de Tweede Kamer aan deze norm voldaan.

Bedragen x € 1.000,–

uitgaven aan formatief personeel

39.282

 

uitgaven aan detacheringen

1.235

 

totaal

40.516

A

Niet-formatief personeel

3.068

B

Roemernorm (B als % van A)

7,6

 

In 2017 is in totaal € 3,33 mln. uitgegeven aan externe inhuur. Het percentage volgens de Roemernorm in 2017 bedroeg 8,0.

3.2 Kennis en onderzoek

Met ingang van 2018 is een deel van de begroting van het artikelonderdeel «Kennis en onderzoek» verdeeld over 14 Kamercommissies. In de 2e helft van 2018 heeft een aantal van deze Kamercommissies een onderzoek opgestart. De uitgaven in 2018 zijn beperkt en zijn € 2,08 mln. minder dan begroot ten opzichte van de suppletoir bijgestelde begroting. Door de nieuwe werkwijze, de samenwerking tussen de Kamercommissies en de kenniscoördinatoren (kennismaking, procedures vaststellen, teambuilding e.d.), is het daadwerkelijk onderzoek pas later in 2018 op gang gekomen (mede door aanbestedingsprocedures) en heeft geresulteerd tot de genoemde onderuitputting.

3.3 Publicatie officiële documenten

Deze begrotingspost betreft de uitgaven voor de publicatie van de handelingen en Officiële publicaties op Overheid.nl. De uitgaven in 2018 zijn € 0,62 mln. lager dan begroot, omdat zowel de tarieven van de SDU als het aantal geproduceerde pagina’s lager zijn uitgevallen.

3.4 Fractiekosten

De fracties ontvangen op grond van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer een vergoeding per Kamerzetel. De regeling kent bijzondere bepalingen met betrekking tot wijzigingen als gevolg van de uitslag bij verkiezingen. Nieuwe of gegroeide fracties ontvangen per direct een hogere bijdrage. Fracties die afnemen in omvang houden nog twaalf maanden de oude, hogere, bijdrage. De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 hebben effect gehad op de uitgaven in het eerste kwartaal van 2018.

Er is hierdoor sprake van een overschrijding van € 0,48 mln.

3.5 Uitzending Leden

Er zijn in 2018 minder reizen gemaakt dan voorzien. Dit resulteert in een onderbenutting van € 0,13 mln.

3.7 Bijdrage aan ProDemos

Dit artikel is nagenoeg volledig uitgeput.

Ontvangsten

In 2018 is € 3,75 mln. ontvangen. De ontvangsten bestaan uit diverse posten. Zoals de omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen. De totale ontvangsten zijn € 0,22 mln. lager dan begroot. Het niet realiseren van de volledige raming heeft nog te maken met de «nieuwe» fractiekostenregeling uit 2014 waardoor er geen sprake meer is van afrekening met de fracties, waarbij in sommige situaties door de fracties – na afsluiting van het begrotingsjaar – werd teruggestort.

Licence