Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

100.818

102.218

2.251

3.000

107.469

             
 

Uitgaven:

100.818

102.218

2.251

3.000

107.469

             

3.1

Apparaat Tweede Kamer

67.548

68.948

1.465

3.000

73.413

             

3.2

Onderzoeksbudget

2.226

2.226

46

– 500

1.772

             

3.3

Drukwerk

1.803

1.803

29

0

1.832

             

3.4

Fractiekosten

26.868

26.868

663

500

28.031

             

3.5

Uitzending leden

435

435

7

0

442

             

3.6

Parlementaire enquetes

0

0

0

0

0

             

3.7

Bijdrage ProDemos

1.938

1.938

41

0

1.979

             
 

Ontvangsten:

3.966

3.966

0

0

3.966

Toelichting

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Niet huisvestingskosten Tweede Kamer

Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstuk 2015–2016, 34 293, nr. 3, factsheet 4 – kostenopbouw). Het betreft naast het fysieke verhuizen van de ICT en kantoormeubelen ook de bekostiging van de gehele coördinatie van de transitie (mensuren) van de gebruikers van het Binnenhof. Voor 2018 wordt € 1 mln. overgeboekt naar het apparaat van de Tweede Kamer. Om dezelfde reden is op beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer € 0,1 mln. toegevoegd ter dekking van de gemaakte kosten voor de coördinatie van deze transitie.

Informatievoorziening Tweede Kamer

Deze post betreft een overheveling van € 2 mln. naar de begroting van de Staten-Generaal voor de informatiebeveiliging van de Tweede Kamer. Dit bedrag is bestemd voor het uitvoeren van de maatregelen uit de baseline informatiebeveiliging, het verder beveiligen van de emailomgeving van de Tweede Kamer en het verder aanscherpen van de beveiliging van de financiële informatiesystemen.

3.2 Onderzoeksbudget / 3.4 Fractiekosten

De onderuitputting op het onderzoeksbudget (beleidsartikel 3.2) wordt ingezet om het tekort bij de fractiekosten (beleidsartikel 3.4) te dekken.

De verhoging bij de fractiekosten houdt verband met Tweede Kamerverkiezingen. De grote politieke verschuiving na verkiezingen heeft geleid tot hogere uitgaven in 2017 en 2018.

Licence