Base description which applies to whole site

Artikel 4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

A Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C Beleidsconclusies

Voor wat betreft de uitvoering deden zich geen bijzonderheden voor.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

1.589

944

1.070

1.098

1.090

1.479

– 389

                 
 

Uitgaven:

1.799

1.357

1.070

1.008

1.171

1.479

– 308

                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.799

1.357

1.070

1.008

1.171

1.479

– 308

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

23

– 23

E Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

4.3 Interparlementaire betrekkingen

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer kent één artikelonderdeel, namelijk «interparlementaire betrekkingen». Dit artikelonderdeel heeft een vijftal subcategorieën. Twee daarvan hebben betrekking op contributies aan internationale organisaties en één op de ontvangst van buitenlandse parlementaire delegaties en vertegenwoordigers van internationale organisaties. De twee overige categorieën betreffen reizen naar de Overzeese gebiedsdelen en het reizen naar internationale organisaties. De onderbenutting 2018 bevindt zich voor het overgrote deel op het onderdeel uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organisaties (€ 0,12 mln.) en voor een deel op de ontvangst van buitenlandse parlementaire delegaties (€ 0,11 mln.).

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2014–2018) de uitgaven per artikelonderdeel binnen dit artikel als totaal en als gemiddelde per Kamerzetel opgenomen.

Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel

2014

2015

2016

2017

2018

– apparaatskosten

61.759

68.292

68.639

68.177

73.756

– kennis en onderzoek

719

180

160

165

192

– publicatie officiële documenten

1.768

1.512

1.528

1.525

1.209

– fractiekosten

25.730

27.431

26.813

33.601

28.007

– uitzending leden

333

298

187

131

316

– enquêtes

2.215

1.230

115

0

0

– bijdrage ProDemos

1.672

1.867

1.751

1.976

totaal artikel 3

92.524

100.615

99.309

105.348

105.456

gemiddeld per zetel

617

671

662

702

703

Licence