Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

91. Apparaat kerndepartement

Niet-beleidsartikelen (91,92 en 93): 3,5% van de begrotingsuitgaven

Niet-beleidsartikelen (91,92 en 93): 3,5% van de begrotingsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting

 
         

2018

 

Verplichtingen

470.159

440.667

443.981

417.494

452.315

429.402

22.913

                 

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

 

Personeel

261.951

268.198

282.341

286.437

302.444

277.043

25.401

 

waarvan eigen personeel

223.912

233.150

246.065

251.663

261.246

232.938

28.308

 

waarvan externe inhuur

35.968

33.490

34.529

33.124

40.029

41.221

– 1.192

 

waarvan overig personeel

2.071

1.558

1.747

1.650

1.169

2.884

– 1.715

 

Materieel

203.630

183.249

162.848

137.950

142.700

152.916

– 10.216

 

waarvan ICT

15.926

21.803

18.418

20.011

21.307

19.896

1.411

 

waarvan SSO's

153.408

133.064

116.801

89.440

93.082

88.373

4.709

 

waarvan overig materieel

34.296

28.382

27.629

28.499

28.311

44.647

– 16.336

                 

Ontvangsten

23.765

77.180

190.785

28.048

33.309

26.581

6.728

Toelichting uitgaven

Toelichting op de instrumenten

Op de apparaatsuitgaven is een overschrijding te zien van circa € 15 mln. Deze overschrijding is het saldo van een veelheid van kleine mutaties en één grote mutatie.

  • In het voorjaar is op dit artikel de loonbijstelling toegevoegd (ad € 7,7 mln). Voorts zijn er in het voorjaar bij de eerste suppletoire begroting diverse tegenvallers, optellend tot circa € 6,1 mln. verwerkt bij onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; en Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming van storingen in het productieproces.

Toelichting ontvangsten

Op de apparaatsontvangsten is een budgetverhoging te zien van circa € 6,7 mln. Deze verhoging wordt verklaard door diverse mutaties kleiner dan € 1,5 mln. zoals een verrekening van € 1,3 mln. met de COA over ICT kosten 2017.

Tabel 91.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT’s (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

 

Apparaatsuitgaven kerndepartement

465.581

451.447

445.189

424.387

445.144

429.959

15.185

               

Grote uitvoeringsorganisaties

             

Openbaar Ministerie

482.476

484.210

508.104

507.040

548.138

489.340

58.798

Raad voor de rechtspraak

864.050

881.167

906.466

876.579

856.419

826.716

– 19.424

Raad voor de Kinderbescherming

169.180

178.753

173.114

175.525

183.557

174.399

9.158

Hoge Raad

24.939

27.275

28.420

28.071

30.566

28.662

1.904

Agentschappen

             

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.113.585

1.090.085

1.071.181

1.104.371

1.200.269

1.098.228

102.041

Immigratie en Naturalisatiedienst

309.437

332.534

356.571

316.528

317.352

314.000

3.352

Centraal Justitieel Incasso Bureau

97.620

105.466

112.485

114.112

112.773

119.251

– 6.478

Nederlands Forensisch Instituut

46.544

50.358

52.813

57.709

58.075

48.339

9.736

Dienst Justis

36.435

34.727

29.795

33.714

34.941

35.980

– 1.039

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

             

Politie

4.971.272

4.861.910

5.312.824

5.861.219

5.735.326

5.538.917

196.409

Politieacademie (PA)

124.524

113.991

109.458

2.797

2.856

2.920

– 64

Raad voor rechtsbijstand (RvR)

52.270

47.251

49.836

49.471

50.528

47.099

3.429

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.250

6.316

6.146

5.907

5.884

2.289

3.595

Autoriteit Persoonsgegevens

8.211

8.358

8.245

10.894

16.121

12.851

3.270

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

5.835

6.247

7.086

7.120

7.327

7.031

296

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

685

685

608

694

915

725

190

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.532

1.765

1.656

1.707

1.681

1.618

63

Raad voor de rechtshandhaving

363

363

377

217

118

383

– 265

Reclasseringsorganisaties (cluster):

             

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

139.350

136.781

141.187

139.597

145.032

137.458

7.574

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

21.039

19.598

20.903

20.861

21.348

21.871

– 523

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

65.515

65.597

69.375

69.414

72.878

67.807

5.071

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.332

6.509

6.253

6.689

6.696

6.101

595

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

27.634

33.860

33.893

34.330

32.904

40.200

– 7.296

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

4.732

1.607

1.436

1.828

1.717

1.758

– 41

Stichting HALT

11.954

10.825

10.590

12.065

11.913

10.206

1.707

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.978

30.635

29.925

29.374

32.311

29.436

2.875

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

11.140

14.248

11.239

12.349

12.635

11.506

1.129

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

92.171

118.535

201.612

332.102

214.711

174.935

39.776

Stichting Nidos

25.501

24.738

43.302

42.250

33.484

33.261

223

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)

0

0

0

0

0

0

0

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

0

0

0

0

0

0

0

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Licence