Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Tabel 37 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Vastgestelde Begroting 2023

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

475.446

564.152

564.553

591.609

663.080

537.943

125.137

         
 

Apparaatsuitgaven

489.477

515.502

551.437

547.264

605.664

539.274

66.390

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       
 

Personele uitgaven

328.867

356.753

391.320

386.032

443.284

358.668

84.616

 

waarvan eigen personeel

283.746

313.140

324.819

323.479

368.273

322.793

45.480

 

waarvan externe inhuur

43.027

43.613

66.501

62.553

75.011

34.598

40.413

 

waarvan overig personeel

2.094

0

0

0

0

1.277

‒ 1.277

 

Materiële uitgaven

160.610

158.749

160.117

161.232

162.380

180.606

‒ 18.226

 

waarvan ict

23.492

28.547

35.970

35.634

29.435

31.327

‒ 1.892

 

waarvan sso's

103.551

89.935

97.462

79.942

97.643

97.841

‒ 198

 

waarvan overig materieel

33.567

40.267

26.685

45.656

35.302

51.438

‒ 16.136

         
 

Ontvangsten

33.871

35.182

42.161

9.613

17.889

6.406

11.483

Toelichting uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is € 66,4 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan was € 104,1 mln. opgenomen in de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting en suppletoire begroting Prinsjesdag. De slotwet bevat een mutatie van € -37,8 mln. Dit artikel bestaat uit ruim 30 grotere en kleinere diensten/ budgethouders. In de loop van het uitvoeringsjaar vinden er vele kleine mutaties en enkele grotere mutaties plaats. De belangrijkste mutaties zijn:

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan € 29,8 mln. in 2023.

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave is op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is € 28,4 mln. in 2023

 • Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is € 8 mln. aan budget doorgeschoven.

 • Middelen, ad € 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19

 • Budget ten behoeve van een schikking van € 8 mln. met Stichting Thuiskopie

 • Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met € 7,4 mln. in 2023 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel voor werkzaamheden in het kader van de opvang van Oekraïners

 • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit € 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

 • De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks € 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

 • Op het budget van Dienst Terugkeer en Vertrek is een verwachte onderuitputting van € 7,4 mln.

 • Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor een aantal projecten zijn onderdeel van het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.

 • Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar.

 • Het overschot ad € 10,9 mln. op de HGIS-uitgavenbudget Europol/Eurojust is conform het meerjarig verloop van het budget. Daarbij zullen de kosten van de lopende huisvestingsprogramma’s, bestaande uit meerjarig doorlopende en in kosten oplopende projecten, langzaam richting het budgetplafond stijgen. Voorts heeft een deel van de facturering 2023 vertraging opgelopen aan de zijde van opdrachtnemer.

 • Een onderuitputting van € 5,3 mln. op het programma Informatiehuishouding (IHH). De financiële reeks loopt in de loop der jaren af terwijl het verandervermogen gaat toenemen. In 2022 is € 8 mln. meegenomen naar 2023, hiervan is een deel in 2023 benut. Het restant gaat naar 2024, zodat ook volgend jaar de doelen van IHH gerealiseerd kunnen worden.

 • Een onderuitputting van € 7 mln. op Informatievoorziening en Inkoop door onder andere een onderschrijding op het Programma Plan van Aanpak IB2.0. Dit programma is opgestart in 2022 en komt naar verwachting in 2024 op gang.

 • Het restant saldo betreft vele kleinere mutaties.

Toelichting verplichtingenHet verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt grotendeels veklaard door onder andere de volgende mutaties:

 • Bij het onderdeel Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid is een meerjarig ICT-contract in 2023 voor 4 jaren aangegaan wat leidt tot een verplichtingoverschrijding van € 11,7 mln. op overig materieel.

 • Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn in 2023 enkele meerjarige verplichtingen aangegaan voor externe inhuur waardoor het verplichtingenbudget met € 14 mln. wordt overschreden.

 • Bij Directie Informatievoorziening en Inkoop is € 7,5 mln. meer aan externe inhuur gerealiseerd.

 • Het restant saldo betreft vele kleinere mutaties.

Toelichting ontvangsten

Op de apparaatsontvangsten is € 11,5 mln. meer gerealiseerd dan begroot. Deze saldo bestaat uit diverse kleine posten waaronder een ontvangst van € 5,3 mln. voor facilitaire dienstverlening met betrekking tot de verrekening met de taakorganisaties.

Tabel 38 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Vastgestelde Begroting 2023

Verschil

Totaal apparaatsuitgaven ministerie (GVKA)

2.269.526

2.336.165

2.466.861

2.621.447

2.856.303

2.634.887

221.416

Kerndepartement

489.477

515.502

551.437

547.264

605.664

539.274

66.390

Openbaar Ministerie

572.831

603.660

621.331

671.324

750.707

681.395

69.312

Raad voor de rechtspraak

986.657

984.607

1.064.406

1.147.872

1.228.445

1.168.871

59.574

Raad voor de Kinderbescherming

188.072

199.439

195.211

217.419

233.210

211.132

22.078

Hoge Raad

32.489

32.957

34.476

37.568

38.277

34.215

4.062

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen (BLS)1

1.855.867

2.073.011

2.214.157

2.497.861

2.822.002

2.654.458

167.544

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.259.337

1.376.825

1.455.673

1.482.837

1.644.425

1.598.208

46.217

Immigratie en Naturalisatiedienst

367.387

446.192

495.637

532.580

620.247

528.270

91.977

Centraal Justitieel Incasso Bureau

130.523

140.332

148.792

153.858

185.030

184.882

148

Nederlands Forensisch Instituut

57.318

64.374

63.653

70.955

83.068

71.646

11.422

Dienst Justis

41.302

45.288

50.402

51.665

56.801

58.031

‒ 1.230

Justitiële Informatiedienst

   

67.927

82.726

71.744

10.982

Justitiële ICT organisatie

   

138.039

149.705

141.677

8.028

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's2

6.747.707

6.940.832

7.036.889

7.917.080

8.351.075

7.692.567

658.508

Nationale Politie

6.115.466

6.232.513

6.362.359

7.087.318

7.274.593

6.899.657

374.936

Politieacademie

2.926

3.009

3.075

3.211

3.347

3.213

134

Raad voor rechtsbijstand

51.743

30.888

26.810

28.388

30.607

29.024

1.583

Bureau Financieel Toezicht

6.956

7.883

8.146

8.535

9.622

9.108

514

Autoriteit Persoonsgegevens

20.492

23.826

26.257

29.020

36.361

34.478

1.883

College voor de Rechten van de Mens

7.627

8.215

8.303

10.233

10.506

9.634

872

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

915

915

1.127

1.192

1.332

1.192

140

College gerechtelijk deskundigen

1.884

1.925

1.969

2.012

2.088

2.024

64

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

5.127

5.127

5.127

5.421

5.127

294

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (IO)

0

0

0

0

2.424

5.000

‒ 2.576

Raad voor de rechtshandhaving

277

277

253

235

277

277

0

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

– Stichting Reclassering Nederland

152.139

158.156

160.436

167.669

180.885

168.209

12.676

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

22.372

22.892

23.861

25.258

26.647

25.715

932

– Stichting Verslavingsreclassering GGZ

75.634

77.032

78.826

82.270

85.381

83.969

1.412

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

7.509

8.890

9.995

13.740

17.237

10.053

7.184

Slachtofferhulp Nederland

33.938

40.248

41.093

41.487

49.697

44.726

4.971

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

1.775

3.066

3.381

2.929

4.619

5.387

‒ 768

Stichting HALT

12.303

12.644

12.897

10.820

12.694

12.940

‒ 246

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

30.361

102.764

62.542

35.067

45.139

33.407

11.732

Onderzoeksraad voor veiligheid

13.746

16.045

15.594

17.461

15.430

15.430

0

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

159.447

159.447

167.729

302.582

490.830

261.342

229.488

Stichting Nidos

25.070

25.070

17.109

42.526

45.938

32.655

13.283

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)3

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

vóór 2022 maakten de apparaatskosten van Justid en JIO onderdeel uit van de apparaatskosten van de opdrachtgevers (resp. kerndepartement en DJI)

2

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet altijd in de jaarrekening naar voren komt.

3

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

Licence