Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
A. Budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

443.981

449.236

428.865

415.811

419.480

412.367

413.812

               

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

             

Personeel

282.341

280.877

274.343

264.821

264.707

261.990

263.244

waarvan eigen personeel

246.065

238.314

230.538

227.604

228.094

229.281

230.535

waarvan externe inhuur

34.529

38.985

40.921

34.499

33.911

30.607

30.607

waarvan overig personeel

1.747

3.578

2.884

2.718

2.702

2.102

2.102

Materieel

162.848

168.916

155.079

150.990

154.773

150.377

150.568

waarvan ICT

18.418

20.476

19.896

19.476

19.457

19.457

19.457

waarvan SSO’s

116.801

101.293

88.373

88.814

88.468

87.273

87.309

waarvan overig materieel

27.629

47.147

46.810

42.700

46.848

43.647

43.802

               

Ontvangsten

190.785

28.199

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO’s/RWT’s (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kerndepartement

445.189

449.793

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

               

Grote uitvoeringsorganisaties

1.657.107

1.564.920

1.519.117

1.511.799

1.503.007

1.498.557

1.498.721

Openbaar Ministerie

508.104

502.531

489.340

481.441

475.727

470.185

470.329

Raad voor de rechtspraak

941.830

857.158

826.716

837.758

833.531

832.556

832.573

Raad voor de Kinderbescherming

178.753

177.392

174.399

164.735

165.779

167.805

167.806

Hoge Raad

28.420

27.839

28.662

27.865

27.970

28.011

28.013

               

Agentschappen

1.622.845

1.635.460

1.615.798

1.559.399

1.560.187

1.559.827

1.557.432

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.071.181

1.103.502

1.098.228

1.074.067

1.074.363

1.073.720

1.071.324

Immigratie en Naturalisatiedienst

356.571

335.300

314.000

280.500

280.500

280.500

280.500

Centraal Justitieel Incasso Bureau

112.485

114.553

119.251

120.521

121.021

121.339

121.340

Nederlands Forensisch Instituut

52.813

45.886

48.339

48.339

48.339

48.312

48.312

Dienst Justis

29.795

36.219

35.980

35.972

35.964

35.956

35.956

               

ZBO’s en RWT’s

             

Nationale Politie

5.312.824

5.860.434

5.438.217

5.548.308

5.484.732

5.375.660

5.287.240

Politieacademie (PA)

109.458

2.839

2.920

2.920

3.270

3.270

3.270

Raad voor de Rechtsbijstand (RvR)

49.836

48.521

47.099

46.080

45.468

45.060

45.060

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.146

6.434

2.289

2.289

2.289

2.289

2.289

College bescherming persoonsgegevens (CBP)

8.245

8.987

12.851

14.847

14.843

14.843

14.843

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.086

7.242

7.031

7.029

6.924

6.922

6.922

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

572

725

725

725

725

725

725

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.656

1.679

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

Raad voor de rechtshandhaving

217

215

383

383

383

383

383

Reclasseringsorganisaties (cluster):

             

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

141.187

139.210

137.458

137.415

137.429

138.039

138.039

– Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

20.903

22.046

21.871

21.973

21.973

22.074

22.074

69.375

67.965

67.807

68.111

68.111

68.416

68.416

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.253

6.804

6.101

5.691

5.678

5.670

5.670

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

33.893

35.228

40.200

38.973

39.763

39.763

39.763

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster) 1

0

0

0

0

0

0

0

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.436

1.756

1.758

1.758

1.758

1.758

1.758

Stichting HALT

10.590

10.232

10.206

10.206

10.206

10.206

10.206

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)2

0

0

0

0

0

0

0

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

29.925

29.860

29.436

28.424

28.424

28.424

28.424

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

11.239

12.044

11.506

11.506

11.506

11.506

11.506

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)3

255.605

262.779

174.935

108.970

94.308

91.575

88.258

Stichting Nidos3

36.805

39.528

33.261

28.325

24.918

24.918

24.918

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

De subsidie is vanaf verantwoording 2014 op nul gesteld in verband met gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

2

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI’s als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

3

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten. De resterende ZBO’s en RWT’s hebben geen programmakosten alleen apparaatskosten. De apparaatskosten betreffen dan de totale kosten.

Tabel 91.3 Apparaatsuitgaven per beleidsartikel (x € 1.000)
C. Tabel apparaatsuitgaven per beleidsartikel
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

31. Nationale Politie

104.077

116.657

108.796

110.461

112.604

110.752

110.925

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

85.060

77.509

75.703

72.871

73.062

70.068

70.485

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

40.584

37.855

36.562

35.181

35.263

33.749

33.983

34. Sanctietoepassing

72.572

73.125

68.684

70.570

72.377

71.759

72.229

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

44.206

44.024

46.988

46.998

47.137

47.169

47.277

37. Vreemdelingen

98.690

100.623

92.689

79.730

79.037

78.870

78.913

totale toerekening

445.189

449.793

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

In tabel 91.3 treft u een overzicht van de apparaatsuitgaven per beleidsartikel/algemene doelstelling. Een aantal budgetten van centrale diensten is niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.

Inspectie VenJ

Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie VenJ verantwoord. De Inspectie VenJ ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering door organisaties binnen het domein van veiligheid en justitie. De Inspectie toetst of wet- en regelgeving worden nageleefd en of de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

De omgeving van de Inspectie is volop in beweging. Als onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Inspectie te maken met het programma «VenJ Verandert». Beleid, uitvoering en toezicht moeten beter in balans komen. Ook de kabinetsstandpunten zoals neergelegd in de «Aanwijzingen inzake Rijksinspecties» en de reactie op het WRR-rapport «Toezien op publieke belangen»26 hebben gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de Inspectie.

Gevoed door al deze ontwikkelingen heeft de Inspectie begin 2017 haar koers voor de periode 2017–2020 vastgesteld. Met de begroting 2018 is een investering in kwantiteit en kwaliteit mogelijk gemaakt om die koers uit te kunnen voeren. Dit zorgt voor een versterking van de positie van het toezicht binnen de beleidscyclus. Kern van de koers is dat de Inspectie periodiek een beeld gaat opleveren van het functioneren van de uitvoering in de verschillende toezichtgebieden, dat ze meer focust op de werking van ketens en stelsels en dat ze het lerend vermogen binnen en tussen de sectoren van VenJ bevordert. Ook investeert de Inspectie in het stimuleren van de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de uitvoering. Waar de ondertoezichtstaanden laten zien zelf «in control» te zijn, past de Inspectie de intensiteit van haar toezicht aan. Zo levert toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar VenJ voor staat.

De uitwerking van de koers wordt vertaald in een meerjarenprogramma voor de onderzoeksprogrammering, zodat duidelijk wordt wat in welk jaar kan worden verwacht. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De begroting bedraagt ca. € 9 mln.

Efficiencytaakstelling Rutte/Asscher

Met het Regeerakkoord is de Rijksdienst vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

Tabel 91.4 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte II (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

structureel

Kerndepartement

– 13.096

– 24.699

– 32.797

– 32.797

           

Grote uitvoeringsorganisaties

– 57.967

– 129.880

– 158.364

– 158.364

 

OM

– 19.539

– 42.268

– 51.538

– 51.538

Raad voor de Kinderbescherming

– 5.268

– 12.012

– 14.646

– 14.646

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

– 33.160

– 75.600

– 92.180

– 92.180

           

Agentschappen

– 45.074

– 104.605

– 127.093

– 127.093

 

DJI

– 32.000

– 74.000

– 90.000

– 90.000

IND

– 10.063

– 23.742

– 28.724

– 28.724

NFI

– 2.044

– 4.660

– 5.682

– 5.682

Dienst Justis

– 405

– 924

– 1.127

– 1.127

CJIB

– 562

– 1.279

– 1.560

– 1.560

           

ZBO’s

– 8.069

– 18.275

– 22.309

– 22.309

 

COA

– 2.600

– 5.800

– 7.100

– 7.100

CBP

– 234

– 534

– 651

– 651

Bureau Financieel Toezicht

– 78

– 177

– 216

– 216

College voor de rechten van de mens

– 208

– 474

– 578

– 578

Politieacademie

– 3.440

– 7.848

– 9.568

– 9.568

IFV

– 808

– 1.843

– 2.247

– 2.247

Raad voor Rechtsbijstand

– 701

– 1.599

– 1.949

– 1.949

           

totaal taakstelling

– 124.206

– 277.459

– 340.563

– 340.563

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

  • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535).

  • € 92,2 mln. slaat neer bij de Raad voor de rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart.

    Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd (TK 29 279, nr. 164).

  • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen (TK 33 400, nr. 109).

  • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum (TK 19 637, nr. 1707).

  • De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

  • Het resterende deel van de taakstelling slaat neer voor € 24,7 mln. neer bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en de Raad voor de Kinderbescherming) en voor € 15,3 mln. bij de overige ZBO’s.

26

WRR-rapport «Toezien op Publieke Belangen» (2013) en de kabinetsreactie op het rapport (2014) en «Aanwijzingen Rijksinspecties van de Minister-President», 2015.

Licence