Base description which applies to whole site

Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste- en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheersafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.1

In 2019 had de Eerste Kamer, naast de reguliere werkzaamheden, een aantal bijzondere aandachtspunten:

Ontvlechting ICT-organisatie van de Tweede Kamer

In het jaar 2017 is een begin gemaakt met de loskoppeling van de «Dienst Automatisering (DA)» van de Tweede Kamer. Een en ander heeft zijn beslag gekregen in het laatste kwartaal van jaar 2018, dit is begin 2019 afgerond.

Dienstverlening aan Leden en griffie door P-Direkt

Vanaf 1 januari 2019 is de salaris-, verlof- en personeelsadministratie overgegaan naar P-Direkt. Voorheen deed de Eerste Kamer deze werkzaamheden geheel zelfstandig, in samenwerking met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer behoudt een regierol voor de inrichting en kwaliteit van geleverde diensten door P-Direkt. In P-Direkt wordt, naast een aantal blijvende en/of nieuwe taken bij de Eerste Kamer, ook veel door de medewerkers en managers zelf gedaan, zoals het aanvragen van verlof, IKB, overige kosten etc.

Voorbereiding renovatie en tijdelijke huisvesting van het gedeelte Eerste Kamer

De voorbereidingen ten behoeve van de renovatie van het Binnenhof en daaruit voortvloeiend de verhuizing naar het Lange Voorhout, zijn in volle gang. In nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf wordt het voorlopig ontwerp aangepast tot een definitief ontwerp.

Implementatie aanbevelingen tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer

De Tijdelijke commissie Werkwijze Eerste Kamer heeft een rapport gepubliceerd met een aantal aanbevelingen over de eigen (interne) werkwijze, die in 2019 zijn geïmplementeerd. Verder loopt de uitwerking van de audio-visuele voorzieningen ten behoeve van de openbaarheid van commissievergaderingen door.

Organisatie-ontwikkeling

De griffie van de Eerste Kamer streeft naar een flexibele en deskundige inzet van haar organisatie op toekomstige externe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de renovatie van het Binnenhof. Uitgangspunt daarbij is dat de Griffie op een efficiënte wijze haar werkzaamheden kan blijven verrichten onder veranderende omstandigheden waarbij de continuïteit van de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd is. Hiervoor is de griffie medio 2019 gestart met een integrale doorontwikkeling van de organisatie. Dit project is medio 2019 gestart en zal verder geëffectueerd worden.

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

11.047

11.732

11.711

14.424

13.433

12.464

969

        

Uitgaven

11.017

11.771

10.889

12.707

12.636

12.464

172

1.1 Apparaat Eerste Kamer

7.086

8.317

7.363

9.035

8.884

8.600

284

1.2 Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.368

3.360

3.439

3.590

3.639

3.789

‒ 150

1.3 Verenigde vergadering

563

94

87

82

113

75

38

        

Ontvangsten

213

198

169

193

218

140

78

Tabel 2 Specificatie apparaatsuitgaven artikel 1
 

2019

Totaal apparaat

12.636

waarvan personeel

 

Eigen personeel

4.679

Externe inhuur

113

Overig personeel

140

  

waarvan materieel

3.952

  

waarvan overig (leden EK)

3.639

  

waarvan overig (Prinsjesdag)

113

Uitgaven

1.1. Apparaat Eerste Kamer

Apparaat Eerste Kamer

De Eerste Kamer stelt zich op het standpunt dat het zich als zelfstandige begrotingsautoriteit en de eerder op dat vlak tussen regering en Kamer gemaakte afspraken, niet gebonden acht aan een van regeringswege voor de Kamer vastgestelde taakstelling, maar zorgvuldig zal ramen, rekening houdend met de toestand van ’s Rijks financiën.

Personeel

In 2019 heeft er nauwelijks personeelsuitbreiding plaatsgevonden. De overige personeelsuitgaven lagen ongeveer in lijn der verwachtingen.

Materieel

Er is in 2019 meer uitgegeven dan initieel begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met meer representatiekosten en hogere uitgaven voor ProDemos.

Beheer gebouwen

Voor het gehele gebouw van de Eerste Kamer blijft een grootscheepse renovatie (met name ook installatietechnisch) op termijn noodzakelijk. In 2014 heeft overleg met het Rijksvastgoedbedrijf plaatsgevonden om nader te bezien wat er aan technische aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk en mogelijk is. Een verhuizing, om de verbouwing ordentelijk te kunnen laten verlopen, vindt in 2021 plaats.

1.2 Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

De realisatie is vrijwel gelijk aan dat wat was begroot voor het jaar 2019. Door het tussentijds vertrekken van leden en de periode die er tussen zit voor een nieuw lid is geïnstalleerd is een kleine onderuitputting gerealiseerd.

1.3 Verenigde vergadering

Deze post is hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door een vertraagde doorbelasting van beveiligingskosten uit 2018 die in 2019 zijn geland.

Ontvangsten

Ontvangsten zijn in 2019 lager dan begroot. Dit komt onder andere door minder verkopen bij het restaurant van de Eerste Kamer, terugbetalingen van fracties en verkoop van iPad's en telefoons.

1

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence