Base description which applies to whole site

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

A Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste- en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie1.

C Beleidswijzigingen

Gegeven de algemene doelstelling worden jaarlijks accenten gelegd. Voor 2019 ziet de Eerste Kamer de volgende bijzondere aandachtspunten:

Start nieuwe Kamerperiode

Kort na de verkiezingen van de Eerste Kamer op 27 mei 2019 door de twaalf Provinciale Staten, zal een nieuwe Kamer aantreden. Dat zal een grotere inzet vergen van de griffie om de Kamer in nieuwe samenstelling vlot van start te laten gaan. De reguliere taken van de Kamer lopen immers gewoon door.

In aanloop naar de nieuwe Kamerperiode zal worden teruggeblikt op de uitvoering van de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer in 2016. (juli 2017, www.eerstekamer.nl).

Verder zal worden bezien of, en zo ja op welke wijze, de uitkomsten van de Staatscommissie parlementair stelsel kunnen worden ingebed in het werk van de Eerste Kamer.

Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting

De voorbereiding voor de renovatie van het gebouw van de Eerste Kamer (als onderdeel van de renovatie van het Binnenhof) krijgt langzamerhand haar beslag, alsmede de voorbereiding van de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer aan het Lange Voorhout 54.

Doorontwikkeling ICT en inzet sociale media

De Eerste Kamer onderzoekt om haar ICT in eigen beheer te nemen. Deze ontvlechting is in 2018 ingezet en zal in 2019 worden afgerond.

Wat betreft sociale media worden debatten steeds vaker parallel gevolgd via sociale media en ook is de Eerste Kamer als instituut hierdoor vaker in beeld. De Kamer volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet, waarbij wordt ingezet om zoveel als mogelijk in te gaan op vragen en opmerkingen over het werk van de Kamer.

Uitbreiding scholierenbezoek aan parlement

In het regeerakkoord is als doel opgenomen om het mogelijk te maken dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en het parlement bezoeken. De Eerste Kamer blijft met de Tweede Kamer en ProDemos inzetten van een verdere uitbreiding van de aantallen bezoeken van scholieren.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

11.711

12.581

12.464

12.465

12.470

12.470

12.480

                 
 

Uitgaven:

10.889

12.581

12.464

12.465

12.470

12.470

12.480

                 

1.1

Apparaat Eerste Kamer

7.363

8.717

8.600

8.601

8.606

8.606

8.616

                 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.439

3.789

3.789

3.789

3.789

3.789

3.789

                 

1.3

Verenigde vergadering

87

75

75

75

75

75

75

                 
 

Ontvangsten:

169

140

140

140

140

140

140

E Toelichting op de instrumenten

1.1 Apparaat Eerste Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Eerste Kamer.

Budgettaire ontwikkeling

De onderhavige raming gaat ervan uit dat de werkzaamheden van de Eerste Kamer in 2018 zullen worden voorgezet met inachtneming van de aanpassingen zoals die in de achterliggende jaren zijn doorgevoerd. Er zijn geen middelen geraamd voor grote nieuwe projecten in 2019.

1.2 Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

Het betreft de vergoeding voor werkzaamheden, secundaire voorzieningen en de kostenvergoedingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede de toelage en andere voorzieningen van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

1.3 Verenigde vergadering

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag in september Prinsjesdag plaats. De Eerste Kamer organiseert (en betaalt) deze dag. Het budget voor de Verenigde Vergadering en de bijbehorende kosten, wordt uit deze post gedekt.

Ontvangsten

Deze bestaan voornamelijk uit restaurantopbrengsten en terugbetalingen door de betreffende fracties van de Eerste Kamer van te veel uitgekeerde voorschotten aan deze fracties.

1

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence