Base description which applies to whole site

Artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

Het betreft de volgende aantallen gerechtigden pensioenen en wachtgelden.

Tabel 3 Aantal deelgerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pensioenen oud-leden

455

460

455

448

442

430

Wachtgelden oud-leden

55

36

15

69

62

54

Totaal

510

496

470

517

504

484

Tabel 4 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.1 schadeloosstelling

18.801

19.304

22.583

22.180

23.461

24.416

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

125

129

152

148

156

163

2.2 pensioenen en wachtgelden

8.859

8.775

8.606

11.296

10.943

9.463

Totaal 2.1 en 2.2

27.660

28.079

31.189

33.476

34.404

33.879

gemiddeld per lid Tweede Kamer

184

187

208

223

229

226

2.3 schadeloosstelling leden Europarlement

144

99

103

103

117

45

Gemiddeld per lid Europees Parlement

96

99

103

103

117

45

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheersafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.2

Vanaf de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014 worden er geen Europarlementariërs meer betaald door de Tweede Kamer, met uitzonderig van een herkozen lid. Dit lid is in mei 2019 niet herkozen. In de toekomst leidt dit tot minder uitgaven.

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

28.227

31.243

33.580

34.521

33.924

31.525

2.399

        

Uitgaven

28.178

31.292

33.580

34.521

33.924

31.525

2.399

2.1 Schadeloosstelling

19.304

22.583

22.181

23.461

24.416

20.900

3.516

2.2 Pensioenen en wachtgelden

8.775

8.606

11.296

10.943

9.463

10.516

‒ 1.053

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

99

103

103

117

45

109

‒ 64

        

Ontvangsten

51

33

25

14

30

86

‒ 56

Uitgaven

2.1 Schadeloosstelling

Op dit artikel is sprake van een overschrijding als gevolg van een betaalde eindheffing in 2019 over het jaar 2018 voor de werkkostenregeling.

2.2 Pensioenen en wachtgelden

Ten opzichte van 2018 is het aantal politieke pensioenen afgenomen met 12 en het aantal wachtgeldgerechtigden met 8 personen. De gemiddelde wachtgelduitkering is hoger dan het gemiddelde pensioen.

Tabel 6 Pensioenen en wachtgelden
 

Uitgaven 2018

Uitgaven 2019

Verschil

Pensioenen

6.266

6.286

20

Wachtgelden

3.844

3.074

‒ 770

Outplacement

489

95

‒ 394

Uitvoeringskosten

344

8

‒ 336

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

Op dit artikelonderdeel werden tot mei 2019 (Europese verkiezingen) de uitgaven van één Eurparlementariër verantwoord. Dit lid is niet herkozen, waardoor de uitgaven lager uit zijn gevallen dan begroot.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten van de leden.

2

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence