Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 5 (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Verplichtingen

250.275

295.552

287.964

307.881

316.288

312.072

4.216

 

Uitgaven

249.940

295.574

288.322

307.827

316.039

313.272

2.767

 

5.01 Apparaat

181.697

222.368

226.002

239.168

246.583

235.456

11.127

 

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.502

1.655

1.503

1.582

1.794

1.830

‒ 36

 

5.01.02 Apparaatskosten RWS

180.195

220.713

224.499

237.586

244.789

233.626

11.163

1

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

180.195

220.713

224.499

237.586

244.789

233.626

11.163

 

5.02 Overige uitgaven

68.243

73.206

62.320

68.659

69.456

64.816

4.640

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

67.344

72.214

61.414

67.496

68.119

62.781

5.338

2

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

67.344

72.214

61.414

67.496

68.119

62.781

5.338

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

899

992

906

1.163

1.337

2.035

‒ 698

 

5.03 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

11.000

‒ 11.000

 

5.03.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

11.000

‒ 11.000

3

5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

2.000

‒ 2.000

 

5.04.01 Reserveringen

0

0

0

0

0

2.000

‒ 2.000

4

Ontvangsten

‒ 37.943

59.384

127.036

28.151

29.937

0

29.937

 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 37.943

59.384

127.036

28.151

29.937

0

29.937

 

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

‒ 37.943

59.384

127.036

28.151

29.937

0

29.937

5

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • De hogere realisatie op de apparaatskosten betreft met name de loon- en prijsbijstelling (€ 6,2 miljoen), apparaatsmiddelen voor de IenW opdracht Duurzaam voor Elkaar, ten behoeve van verduurzaming van RWS (€ 1,9 miljoen), de capaciteitsbijdrage van het Ministerie van EZK aan het project Wind op Zee (€ 1,5 miljoen) en capaciteit voor de aanpak van microplastics (€ 0,6 miljoen).

  • De hogere realisatie op overige netwerkgebonden kosten betreft met name de prijsbijstelling (€ 1,3 miljoen), programmamiddelen voor de opdracht Duurzaam voor Elkaar (€ 1,7 miljoen), financiering van de basis ICT (€ 1,6 miljoen) en de uitvoering van de extra impuls voor het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water (€ 0,7 miljoen).

  • Vanuit de risicoreservering Steenbestortingen is budget overgeheveld naar artikel 1 van Hoofdstuk XII voor de subsidie van bijna € 11 miljoen ten behoeve van het project Restopgave Vooroeverbestortingen aan het Waterschap Scheldestromen.

  • Er is in 2019 geen beroep gedaan op de beleidsreservering Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en schuift door naar 2020.

  • Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2018 aan 2019.

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Producten

Staf deltacommissaris

Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, Afsluitdijk, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige uitgaven

Producten

Overige netwerkgebonden uitgaven

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken, basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.

Programma-uitgaven Deltaprogramma

De uitvoering van het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn en ons land zo is ingericht dat het de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen. De programma-uitgaven voor het Deltaprogramma betreffen uitgaven voor: de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma, monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma; kennis- en strategieontwikkeling en voor het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek. Deltaprogramma 2020 is op Prinsjesdag 2019 aan de Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken 2019-2020, 35300 J, nr. A). Deltaprogramma 2020 rapporteert over de voortgang en wijzigingen in het programma sinds Deltaprogramma 2019 en de programmering van maatregelen voor de komende jaren. Als onderdeel van monitoring en evaluatie zijn voorbereidende activiteiten en onderzoeken uitgevoerd zoals het opstellen van synthesedocumenten om te komen tot herijkte voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën, die in Deltaprogramma 2021 worden opgenomen (zesjaarlijkse herijking). Belangrijke mijlpaal in 2019 voor kennis- en strategieontwikkeling was de start van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. In alle gebieden van het Deltaprogramma zijn activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het aanhaken van gemeenten in deze gebieden bij de opgave voor ruimtelijke adaptatie en om te zorgen voor een landsdekkende rapportagelijn. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is daar gedurende twee jaar (2018 en 2019) budget voor beschikbaar gesteld vanuit het programmabudget van de (staf) deltacommissaris. Een deel van (de oplevering) van deze opdrachten loopt door in 2020. Voor het betrekken en informeren van het publiek is o.a. het Nationaal Deltacongres 2019 georganiseerd en nieuwsbrieven, podcasts en vlogs gemaakt. De nieuwe deltacommissaris, die 1 januari 2019 is aangetreden, heeft een groot aantal werkbezoeken afgelegd verspreid over het hele land.

5.03 Investeringsruimte

Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van zowel het Infrastructuurfonds als het Deltafonds. In de begroting van het Deltafonds 2019 betekent dit een verlenging van de looptijd tot en met 2032. Op dit artikel wordt de beschikbare investeringsruimte op het Deltafonds tot en met 2032 verantwoord. De investeringsruimte is beschikbaar voor inzet op de prioritaire beleidsopgaven binnen de scope van het Deltafonds. Jaarlijks vindt een integrale afweging plaats van de inzet van de beschikbare investeringsruimte.

Na verwerking van onderstaande aanpassingen bedroeg de investeringsruimte €1.135 miljoen, waarvan risicoreserveringen zijn opgenomen van in totaal €350 miljoen. Vanuit de beschikbare investeringsruimte van de begroting van het Deltafonds 2019 is € 566 miljoen gereserveerd voor:

  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (€ 343 miljoen);

  • Nutriënten en gewasbestrijdingsmiddelen (€ 39 miljoen);

  • Integraal Rivier Management (€ 160 miljoen);

  • Wettelijk beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (€ 20 miljoen);

  • Onderzoeksreservering (€ 4 miljoen);

5.04 Reserveringen

Voorheen werden in de investeringsruimte reserveringen getroffen voor risico’s en nieuwe beleidsvoornemens. Om beter inzicht te geven in de aard van de reserveringen is het artikelonderdeel 5.04 Reserveringen gecreëerd. Hierop worden budgetten geraamd voor toekomstige opgaven, maar waarover nog geen startbeslissing is genomen.

Naast de in 2019 aan artikelonderdeel 5.03 onttrokken beleidsreserveringen van in totaal € 566 miljoen is in 2019 een bedrag van circa € 17 miljoen onttrokken aan artikelonderdeel 05.04 voor het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptie op artikel 11 van hoofdstuk XII.

Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de reserveringen. In de begroting van het Deltafonds 2020, met de meest actuele stand, bedraagt het totaal van de beleidsreserveringen € 1.513 miljoen tot en met 2033.

Licence