Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Tabel 31 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Vastgestelde Begroting 2019

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

440.667

443.981

417.494

452.315

475.446

434.493

40.953

         
 

Apparaatsuitgaven

451.447

445.189

424.387

445.144

489.477

434.493

54.984

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       
 

Personeel

268.198

282.341

286.437

302.444

328.867

291.066

37.801

 

waarvan eigen personeel

233.150

246.065

251.663

261.246

283.746

256.159

27.587

 

waarvan externe inhuur

33.490

34.529

33.124

40.029

43.027

33.064

9.963

 

waarvan overig personeel

1.558

1.747

1.650

1.169

2.094

1.843

251

 

Materieel

183.249

162.848

137.950

142.700

160.610

143.427

17.183

 

waarvan ICT

21.803

18.418

20.011

21.307

23.492

18.262

5.230

 

waarvan SSO's

133.064

116.801

89.440

93.082

103.551

86.483

17.068

 

waarvan overig materieel

28.382

27.629

28.499

28.311

33.567

38.682

‒ 5.115

         
 

Ontvangsten

77.180

190.785

28.048

33.309

33.871

21.124

12.747

Toelichting uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is € 55 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ruim € 43,3 mln. hiervan was opgenomen in de eerste en tweede suppletoire begroting. Deze hogere uitkomsten zijn het saldo van een veelheid van kleine mutaties en enkele grotere mutaties bij de ca. 20 diensten, die gezamenlijk artikel 91 vormen, zijn opgetreden. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.

Eigen personeel

  • In het voorjaar is op dit artikel de loonbijstelling 2019 toegevoegd ter hoogte van € 7,6 mln.;

  • Bij Justid is er sprake van hogere uitgaven op eigen personeel van € 16,2 mln. Het budget Van Justid wordt in de vastgestelde begroting laag geraamd omdat een groot deel van de projecten van Justid niet via het budget wordt gefinancierd maar via facturen, waardoor zowel de kosten (hogere uitgaven) maar ook de ontvangsten hoger uit komen. In feite is voor een deel van de hogere realisatie sprake van een desaldering (zie ontvangsten);

  • Het restant bestaat uit vele kleinere mutaties.

Personeel Externe inhuur

De hogere uitgaven voor externe inhuur doen zich met name voor in het kader van het programma Digitalisering Strafrechtketen € 4,5 mln. en bij Justid voor € 4,6 mln. In het afgelopen jaar is Justid gegroeid als organisatie; daarom is gezocht naar nieuwe medewerkers op ICT-gebied. Deze zijn echter in de huidige arbeidsmarkt moeilijk te krijgen, zodat de invulling van de groei in het afgelopen tijd deels nog door inhuur van externen moest worden geregeld. Dat verklaart een duidelijke stijging van de inhuur ten opzichte van de eerdere verwachting. Justid is zeer actief bezig om de groei alsnog via vaste medewerkers in te vullen

Het restantsaldo betreft diverse kleinere mutaties.

Materieel SSO’s

  • Uit de eindejaarsmarge HGIS is bij voorjaarsnota voor Europol en Eurojust € 16 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting. Bij tweede suppletoire begroting is door verevening van de egalisatieschuld met de huur voor Europol en Eurojust een bedrag van € 12 mln. vrijgevallen. Per saldo is binnen de homogene groep internationale samenwerking (HGIS) op de JenV-begroting dus een verhoging opgetreden van € 4 mln. Dit zijn kosten die betaald zijn aan de SSO Rijks Vastgoed Bedrijf (RBV);

  • Bij het onderdeel Dienstencentrum is een overschrijding van € 3,7 mln., voornamelijk vanwege nagekomen facuren uit voorgaande jaren;

  • Bij het onderdeel personeel en organisatie zijn de kosten voor de inzet van arbeidsparticipanten via SSO UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) ca. € 2,7 mln. hoger uitgevallen;

  • Het restant saldo (€ 4,7 mln.) betreft diverse mutaties kleiner dan € 2,5 mln.

Toelichting ontvangsten

Op de apparaatsontvangsten zijn hogere ontvangsten gerealiseerd tot een totaal bedrag van € 13,4 mln. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door hogere ontvangsten van € 7,3 mln. bij Justid samenhangende met extra opdrachten, waardoor ook de kosten van Justid hoger zijn (desaldering). Voorts zijn er veel kleinere extra ontvangsten die per saldo optellen tot € 6,1 mln.

Tabel 32 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en 1Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2019

Verschil

        

Apparaatsuitgaven kerndepartement

451.447

445.189

424.387

445.144

489.477

434.493

54.984

        

Grote uitvoeringsorganisaties

       

Openbaar Ministerie

484.210

508.104

507.040

548.138

572.831

498.471

74.360

Raad voor de rechtspraak

881.167

906.466

876.579

856.419

986.657

881.941

104.716

Raad voor de Kinderbescherming

178.753

173.114

175.525

183.557

188.072

176.423

11.649

Hoge Raad

27.275

28.420

28.071

30.566

32.489

28.407

4.082

Agentschappen

       

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.090.085

1.071.181

1.104.371

1.200.269

1.259.337

1.136.650

122.687

Immigratie en Naturalisatiedienst

332.534

356.571

316.528

317.352

367.387

302.363

65.024

Centraal Justitieel Incasso Bureau

105.466

112.485

114.112

112.773

130.523

125.001

5.522

Nederlands Forensisch Instituut

50.358

52.813

57.709

58.075

57.318

53.533

3.785

Dienst Justis

34.727

29.795

33.714

34.941

41.302

41.249

53

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

       

Nationale Politie

4.861.910

5.312.824

5.861.219

5.735.326

6.115.466

5.872.172

243.294

Politieacademie (PA)

113.991

109.458

2.797

2.856

2.926

2.852

74

Raad voor rechtsbijstand (RvR)

47.251

49.836

49.471

50.528

51.743

47.113

4.630

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.316

6.146

5.907

5.884

6.956

5.916

1.040

Autoriteit Persoonsgegevens

8.358

8.245

10.894

16.121

20.492

15.188

5.304

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.247

7.086

7.120

7.327

7.627

7.188

439

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

685

608

694

915

915

1.011

‒ 96

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.765

1.656

1.707

1.681

1.884

1.595

289

Raad voor de rechtshandhaving

363

377

217

118

277

383

‒ 106

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

136.781

141.187

139.597

145.032

152.139

143.727

8.412

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

19.598

20.903

20.861

21.348

22.372

22.705

‒ 333

– Stichting Verslavingsreclassering GGZ

65.597

69.375

69.414

72.878

75.634

70.383

5.251

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.509

6.253

6.689

6.696

7.509

6.729

780

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

33.860

33.893

34.330

32.904

33.938

37.054

‒ 3.116

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.607

1.436

1.828

1.717

1.775

1.787

‒ 12

Stichting HALT

10.825

10.590

12.065

11.913

12.303

11.699

604

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.635

29.925

29.374

32.311

30.361

28.480

1.881

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

14.248

11.239

12.349

12.635

13.746

12.672

1.074

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

118.535

201.612

332.102

214.711

159.447

124.229

35.218

Stichting Nidos

24.738

43.302

42.250

33.484

25.070

28.325

‒ 3.255

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)2

0

0

0

0

0

0

0

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet naar voren komt niet altijd in de jaarrekening.

2

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

Licence