Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

Tabel 4.1.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

417.494

436.527

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

                 

Apparaatsuitgaven

424.387

437.084

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

                 

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

 

Personeel

286.437

275.070

291.066

289.439

286.147

286.708

287.874

 

waarvan eigen personeel

251.663

233.674

256.159

256.208

252.929

253.490

254.656

 

waarvan externe inhuur

33.124

39.697

33.064

31.417

31.418

31.418

31.418

 

waarvan overig personeel

1.650

1.699

1.843

1.814

1.800

1.800

1.800

 

Materieel

137.950

162.014

143.427

146.008

141.801

141.800

141.919

 

waarvan ICT

20.011

25.670

18.262

18.488

18.519

18.510

18.513

 

waarvan SSO's

89.440

102.288

86.483

86.247

85.133

85.152

85.162

 

waarvan overig materieel

28.499

34.056

38.682

41.273

38.149

38.138

38.244

                 

Ontvangsten

28.048

26.903

21.124

20.125

19.406

19.406

19.406

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 4.1.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

2.011.602

2.010.317

2.019.735

1.958.199

1.955.936

1.956.601

1.966.455

Kerndepartement

424.387

437.084

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

Openbaar Ministerie

507.040

519.562

498.471

491.754

486.447

486.548

491.724

Raad voor de rechtspraak

876.579

846.400

881.941

832.129

840.496

840.513

843.893

Raad voor de Kinderbescherming

175.525

177.849

176.423

170.388

172.515

172.503

172.509

Hoge Raad

28.071

29.422

28.407

28.481

28.530

28.529

28.536

               

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.626.434

1.604.917

1.634.530

1.573.106

1.575.981

1.556.966

1.560.606

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.104.371

1.070.620

1.136.650

1.098.292

1.100.417

1.079.948

1.083.093

Immigratie- en Naturalisatiedienst

316.528

321.994

302.363

281.066

281.373

282.838

283.342

Centraal Justitieel Incasso Bureau

114.112

98.532

100.735

100.057

100.099

100.099

100.084

Nederlands Forensisch Instituut

57.709

48.339

53.533

52.452

52.858

52.848

52.854

Dienst Justis

33.714

35.979

41.249

41.239

41.234

41.233

41.233

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

6.640.883

6.318.613

6.428.608

6.273.154

6.156.719

6.051.950

6.060.410

Politie

5.861.219

5.674.344

5.859.572

5.739.625

5.625.538

5.524.390

5.533.232

Politieacademie (PA)

2.797

2.856

2.852

2.859

2.860

2.860

2.860

Raad voor de Rechtsbijstand (RvR)

49.471

48.165

47.113

46.486

46.072

46.072

46.072

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

5.907

5.903

5.916

5.908

5.909

5.909

5.909

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

10.894

13.065

15.188

15.134

15.138

15.137

15.138

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.120

7.148

7.188

7.057

7.057

7.056

7.057

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

694

1.011

1.011

721

721

721

721

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.707

1.643

1.595

1.703

1.624

1.655

1.655

Raad voor de rechtshandhaving

215

383

383

383

383

383

383

Reclasseringsorganisaties (cluster):

             

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

139.597

145.112

143.727

142.807

143.183

142.871

142.477

– Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

20.861

22.624

22.705

22.701

22.812

22.810

22.811

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

69.414

71.473

70.383

70.372

70.711

70.704

70.708

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.689

6.479

6.729

5.791

5.784

5.783

5.783

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

34.330

36.351

37.054

37.854

37.870

37.866

37.868

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.828

1.789

1.787

1.787

1.787

1.787

1.787

Stichting HALT

12.065

11.946

11.699

11.697

11.701

11.700

11.700

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

29.374

28.431

28.480

28.402

28.429

28.424

28.427

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

12.349

12.635

12.672

12.641

12.647

12.646

12.646

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)1

332.102

193.994

124.229

94.308

91.575

88.258

88.258

Stichting Nidos1

42.250

33.261

28.325

24.918

24.918

24.918

24.918

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)2

             

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)3

             
1

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten.

2

De subsidie is vanaf verantwoording 2014 op nul gesteld i.v.m. gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

3

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

In tabel 4.1.3 treft u een overzicht van de apparaatsuitgaven per beleidsartikel/algemene doelstelling. Een aantal budgetten van centrale diensten is niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.

Tabel 4.1.3 Apparaatsuitgaven per beleidsartikel (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

31. Politie

102.302

108.258

120.194

123.246

120.918

120.680

121.483

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

75.758

73.279

69.366

69.506

69.143

69.205

69.391

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

39.027

37.750

35.734

35.806

35.619

35.651

35.747

34. Straffen en beschermen

65.655

68.267

71.669

70.128

69.759

70.408

70.817

36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

44.536

50.082

49.016

49.955

51.061

51.102

50.955

37. Migratie

97.109

99.448

88.514

86.806

81.448

81.462

81.400

totale toerekening

424.387

437.084

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

Inspectie JenV

Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. De Inspectie ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering door organisaties binnen het domein van Justitie en Veiligheid. De Inspectie toetst of wet- en regelgeving worden nageleefd en of de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

Kern van de in 2017 ingezette koers is dat de Inspectie periodiek een beeld oplevert van het functioneren van de uitvoering in de verschillende toezichtgebieden, dat ze naast organisatiegericht toezicht meer focust op de werking van ketens en stelsels en dat ze het lerend vermogen binnen en tussen de sectoren van JenV bevordert. Ook investeert de Inspectie in het stimuleren van de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de uitvoering. Waar de ondertoezichtstaanden laten zien zelf «in control» te zijn, past de Inspectie de intensiteit van haar toezicht aan.

Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De begroting bedraagt ca. € 9,5 mln.

Licence