Base description which applies to whole site

3.3.1 Niet-beleidsartikel 97 Algemeen departement

Op dit artikel worden de IenW-brede programma-uitgaven verantwoord.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid artikel 97 Algemeen departement (bedragen x €1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Verplichtingen

50.181

47.952

131.783

105.611

142.070

50.214

91.856

1

Uitgaven

50.901

59.524

114.922

93.648

79.742

62.073

17.669

 

97.01 Algemeen departement

50.901

59.524

114.922

77.648

74.742

57.073

17.669

 

97.01.01 Opdrachten

30.907

28.770

84.406

46.928

44.134

28.815

15.319

2

- Onderzoeken ANVS

3.217

3.162

4.189

3.150

3.208

3.880

‒ 672

 

- Onderzoeken PBL

3.237

2.866

3.449

3.652

5.211

2.345

2.866

 

- Regeringsvliegtuig

8.692

8.731

62.121

21.934

21.979

6.737

15.242

 

- Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

4.844

3.902

7.198

8.920

7.684

7.069

615

 

- Overige Opdrachten

10.917

10.109

7.449

9.272

6.052

8.784

‒ 2.732

 

97.01.02 Subsidies

2.167

1.790

1.341

1.464

1.000

1.255

‒ 255

 

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

12.600

23.837

24.048

24.129

24.481

21.765

2.716

3

- Waarvan bijdrage aan KNMI

0

2.672

2.583

2.583

2.583

213

2.370

 

- Waarvan bijdrage aan ILT

11.986

12.209

12.412

12.471

12.718

12.476

242

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

614

2.574

2.625

2.631

2.706

2.632

74

 

- Dienstverlening RIVM

0

6.382

6.428

6.444

6.474

6.444

30

 

97.01.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.227

5.127

5.127

5.127

5.127

5.238

‒ 111

 

- StAB

5.227

5.127

5.127

5.127

5.127

5.238

‒ 111

 

97.02 Sanering Thermphos

0

0

0

16.000

5.000

5.000

0

 

97.02.02

0

0

0

16.000

5.000

5.000

0

 

- Sanering Thermphos

0

0

0

16.000

5.000

5.000

0

 

Ontvangsten

3.646

1.259

336

3.167

944

1.101

‒ 157

 

Onderstaand wordt op het niveau van verplichtingen en financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. De hogere verplichtingen op dit artikel hangen voornamelijk samen met de afgesloten 7-jarige overeenkomst voor de exploitatie van het nieuwe Regeringsvliegtuig (€ 64,8 miljoen). Daarnaast betreft het een verplichting ten behoeve van de over 2019 verschuldigde Vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met derden (€ 31,5 miljoen). Tot slot is een aantal geraamde opdrachten niet meer in 2019 verplicht.

 • 2. De hogere realisatie op het instrument opdrachten wordt veroorzaakt door het volgende.

  • Het PBL heeft meer opdrachten ontvangen dan vooraf geraamd (€ 2,9 miljoen), het betreft onder andere opdrachten uit de Europese Commissie (onderzoekprogramma’s H2020 en ESPON) waarvoor een bijdrage is ontvangen en de opdracht Werkprogramma Monitoring en Sturing t.b.v. Circulaire Economie 2019-2023.

  • De extra uitgaven op het regeringsvliegtuig betreft voor een groot deel de kosten voor de aanschaf, hogere exploitatiekosten en aanschaf van reserveonderdelen voor het nieuwe Regeringsvliegtuig. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan de begroting

  • De hogere uitgaven bij Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) betreffen met name de verrekening met de Milieu-ongevallendienst (MOD) van het RIVM. Dit voor de ondersteuning bij het in kaart brengen van de mogelijke impact op de volksgezondheid van de branden op de vuilstort op Sint Maarten. Daarnaast waren er uitgaven voor een getroffen noodmaatregel bij Andijk om de drinkwatervoorziening op peil te houden.

  • De lagere uitgaven op de overige opdrachten zijn voornamelijk het gevolg van, het vervallen van het interdepartementale programma Koepelcampagne (€ 0,3 miljoen) op Mobiliteit, de verrekening met EZ van de bijdrage aan het programma Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie (KIRE) (€ 0,3 miljoen) en vertraging in de facturering en betaling (€ 2,1 miljoen).

 • 7. Dit betreft overwegend de door RWS verstrekte maatwerkopdracht aan het KNMI (€ 2,4 miljoen). Verder verklaart een saldo van hogere en lagere uitgaven het resterende verschil (€ 0,3 miljoen).

97.01 IenW-brede programmamiddelen

97.01.01 Opdrachten

Onderzoeken ANVS

Het betreft uitgaven voor opdrachten aan (inter)nationale technische support organisaties (waaronder de dienstverlening door agentschappen) inzake technische ondersteuning, advisering en onderzoek op terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden met samenwerking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen op dit artikel verantwoord.

Overige opdrachten

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenW voor het onderhoud, exploitatie en aanschaf van het (vervangend) regeringsvliegtuig. Dit is inclusief de uitgaven voor het interim-Regeringsvliegtuig waarvoor middelen bij Voorjaarsnota 2018 zijn toegevoegd.

Onderzoeken PBL

Dit betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals de aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van (web)publicaties. Een deel van deze uitgaven wordt door externe opdrachtgevers vergoed. Voor nieuws en publicaties van het PBL, zie de website van het PBL29.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crises. Tijdens een (dreigende) crisis coördineert het DCC-IenW de informatievoorziening binnen het ministerie op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat en is het DCC verantwoordelijk voor het crisisbeheersingsproces. Het beleid op het gebied van crisisbeheersing is het laatste decennium flink in ontwikkeling. Dit is vooral veroorzaakt door de opkomst van andere crisisvormen (terreuraanslagen, extreme weersomstandigheden en infectieziekten), door de internationale dimensies van crises en de verantwoordelijkheid voor nucleaire crisisbeheersing.

Overig

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan inzake corporate- en beleidscommunicatie zoals de grote publiekscampagnes als van A naar Beter. Daarnaast betreft het artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van bijvoorbeeld het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie alsmede Bestuurlijke en Juridische Zaken.

97.01.02 Subsidies

Deze uitgaven hangen samen met subsidies die IenW verstrekt, met name aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het programma SURF (Smart Urban Regions in the Future), Urban Futures en het programma Duurzame Logistiek.

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

KNMI

Dit betreft de bijdrage aan het KNMI voor afname van meteorologische producten en diensten relevant voor de uitvoering van diverse taken door RWS waaronder gladheidbestrijding en afname van maatwerk dienstverlening door ANVS.

ILT

De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing.

RWS

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet in het kader van beleidsondersteuning en advies en de capaciteitsinzet van het DCC.

Overige: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is de vaste partner van de ANVS voor een aantal taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit zijn taken als beleidsondersteuning bij stralingsbescherming, ondersteuning bij stralingsinspecties, het beheer van de ongeval-organisatie, het in stand houden van het Radionucliden laboratorium alsmede het beheer van het Nationaal Meetnet Radio-activiteit en de stralingsmeetwagens. De bijdrage aan het RIVM hangt hiermee samen.

97.01.06 Bijdrage aan ZBO en RWT’s

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenW verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade. Per 1-1-2020 is de StAB overgedragen aan het ministerie van JenV.

97.02 Sanering Thermphos

97.02.02 Subsidies

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld.

Ontvangsten

Hierop worden de ontvangsten geraamd die IenW ontvangt voor het gebruik van het Regeringsvliegtuig en voor onderzoeken van het PBL.

29

www.pbl.nl

Licence