Base description which applies to whole site

3.2.16 Beleidsartikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen (bedragen x €1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Verplichtingen

5.874.315

6.026.299

5.259.841

6.335.032

6.010.410

7.795.954

‒ 1.785.544

1

Uitgaven

5.874.315

6.026.299

5.259.841

6.335.032

6.010.410

7.795.954

‒ 1.785.544

 

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

4.821.159

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.133.045

6.921.916

‒ 1.788.871

1

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

1.053.156

999.533

655.019

875.276

877.365

874.038

3.327

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van verplichtingen en financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • 1. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2019 van het Infrastructuurfonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2019.

    • Generale kasschuif (- € 1.504,3 miljoen)

    • Kornwerderzand (€ 40 miljoen)

    • Inpassing DBFM A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding (- € 277,1 miljoen)

    • Overige mutaties (- € 47,5 miljoen)

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRASTRUCTUURFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

Uitgaven

3.114.638

2.400.171

‒ 714.467

12.01

Verkeersmanagement

 

3.737

3.812

75

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

675.177

638.953

‒ 36.224

12.03

Aanleg

 

1.481.966

551.171

‒ 930.795

12.04

GIV/PPS

 

371.112

544.906

173.794

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

582.646

661.329

78.683

12.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

      

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

73.126

115.453

42.327

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

3.041.512

2.284.718

‒ 756.794

      

13

Spoorwegen

uitgaven

2.009.388

1.931.571

‒ 77.817

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.379.109

1.457.826

78.717

13.03

Aanleg

 

460.265

319.486

‒ 140779

13.04

GIV/PPS

 

160.024

144.269

‒ 15.755

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

0

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

      

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

195.388

203.626

8238

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.814.000

1.727.945

‒ 86.055

      

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Uitgaven

192.762

154.962

‒ 37.800

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

151.807

103.974

‒ 47.833

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

40.955

50.988

10.033

      

14.09

Ontvangsten

 

0

3.778

3.778

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

192.762

151.184

‒ 41.578

      

15

Vaarwegen

Uitgaven

1.291.388

940.693

‒ 350.695

15.01

Verkeersmanagement

 

8.655

8.830

175

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

363.039

353.574

‒ 9.465

15.03

Aanleg

 

364.110

195.446

‒ 168.664

15.04

GIV/PPS

 

240.431

51.994

‒ 188.437

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.153

330.849

15.696

15.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

      

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

105.584

130.509

24.925

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.185.804

810.184

‒ 375.620

      

17

Megaprojecten

Uitgaven

692.068

333.324

‒ 358.744

17.02

Betuweroute

 

4.807

1.094

‒ 3.713

17.03

HSL

 

2.188

54

‒ 2.134

17.06

PMR

 

17.475

16.186

‒ 1.289

17.07

ERTMS

 

217.960

63.243

‒ 154717

17.08

Zuidasdok

 

187.941

90.791

‒ 97.150

17.10

Programma HFS

 

261.697

161.956

‒ 99.741

      

17.09

Ontvangsten

 

72.020

26.381

‒ 45.639

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

620.048

306.943

‒ 313105

      

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Uitgaven

893

39

‒ 854

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

0

0

0

18.02

Beter benutten

 

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

 

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

 

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

 

893

39

‒ 854

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en vervanging

 

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

 

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

18.17

Verkenningen nieuwe stijl

 

0

0

0

      

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

0

195.506

195.506

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

1.043

1.043

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

893

‒ 196.510

‒ 197.403

      

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

    

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

6.921.916

5.133.045

‒ 1.788.871

      

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Uitgaven

66.897

0

‒ 66.897

20.01

Verkenningen

 

4.000

0

‒ 4.000

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

30.000

0

‒ 30.000

20.03

Reserveringen

 

25.000

0

‒ 25.000

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

7.897

0

‒ 7.897

      

20.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

66.897

0

‒ 66.897

      
 

Totaal uitgaven

 

7.368.034

5.760.760

‒ 1.607.274

 

Totaal ontvangsten

 

446.118

676.296

230.178

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

6.921.916

5.133.045

‒ 1.788.871

26.02 Bijdragen aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van Hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

407.172

509.245

102.073

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

229.909

242.861

12.952

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.053

258.320

87.267

1.03

Studiekosten

 

6.210

8.064

1.854

      

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

165.848

205.107

39.259

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

241.324

304.138

62.814

      

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

25.244

6.434

‒ 18.810

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

22.504

4.345

‒ 18.159

2.03

Studiekosten

 

2.740

2.089

‒ 651

      

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

    
 

Zoetwatervoorziening

Ontvangsten

3.000

6.893

3.893

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

22.244

‒ 459

‒ 22.703

      

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Uitgaven

180.288

194.722

14.434

3.01

Watermanagement

 

7.191

7.411

220

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

173.097

187.311

14.214

      

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

180.288

194.722

14.434

      

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

32.467

20.920

‒ 11.547

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

0

0

4.02

GIV/PPS

 

32.467

20.920

‒ 11.547

      

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

32.467

20.920

‒ 11.547

      

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

313.272

316.039

2.767

5.01

Apparaat

 

235.456

246.583

11.127

5.02

Overige uitgaven

 

64.816

69.456

4.640

5.03

Investeringsruimte

 

11.000

0

‒ 11.000

5.04

Reserveringen

 

2.000

0

‒ 2.000

      

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

0

29.937

29.937

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

313.272

286.102

‒ 27.170

      

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

    

6.09

Ten laste van begroting van IenW

Ontvangsten

874.038

877.365

3.327

      

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

84.443

28.408

‒ 56.035

7.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

 

48.170

19.877

‒ 28.293

7.02

Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

 

5.324

3.049

‒ 2.275

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

30.949

5.482

‒ 25.467

      

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

0

452

452

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

84.443

27.956

‒ 56.487

      
 

Totaal uitgaven

 

1.042.886

1.075.768

32.882

 

Totaal ontvangsten

 

168.848

242.389

73.541

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

874.038

833.379

‒ 40.659

Licence