Base description which applies to whole site

4.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investe-ringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 48 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

 

Ontvangsten

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.046.994

‒ 537.643

 

19.09 Ten laste van begroting IenW

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.046.994

‒ 537.643

1

Onderstaand wordt op het niveau van artikeonderdelen en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • 1. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die op de raming in de begroting zijn aangebracht. De voornaamste oorzaken worden hieronder toegelicht. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingswetten over 2020. De voornaamste oorzaken zijn:

  • Generale kasschuif: ‒ € 166,4 miljoen;

  • Inpassing DBFM-contract A9 Badhoevedorp-Holendrecht: ‒ € 143,1 miljoen.

  • Overboekingen andere begrotingen en begrotingsfondsen: ‒ € 15,6 miljoen;

  • Overboekingen naar Hoofdstuk XII: ‒ € 217,4 miljoen;

  • Innovatieregeling GWW: € 5 miljoen.

19.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Motivering

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence