Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

 

6.046.994

5.516.570

81.346

‒ 64.825

5.533.091

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.046.994

5.516.570

81.346

‒ 64.825

5.533.091

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence