Base description which applies to whole site

4.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Met het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 A, nr. 5).

Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII en de SVIR "vlot, veilig en leefbaar".

Tabel 49 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

 

Verplichtingen

0

0

75.215

‒ 75.215

1

Uitgaven

0

0

74.622

‒ 74.622

 

20.01 Verkenningen

0

0

7.900

‒ 7.900

2

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

 

20.03 Reserveringen

0

0

66.722

‒ 66.722

 

20.03.01 Gebiedsprogramma's

0

0

17.722

‒ 17.722

3

20.03.02 Overige reserveringen

0

0

49.000

‒ 49.000

4

20.04 Generieke investeringsruimte

0

0

0

0

 

20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

0

0

0

0

 

20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

0

0

0

 

20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen

0

0

0

0

 

20.05.03 Investerinsruimte Hoofdvaarwegen

0

0

0

0

 

20.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

Artikel 20 bevat de (plan)flexibele budgetten. Zodra er voor de reserveringen en investeringsruimten een investeringsbeslissing is genomen, worden de middelen naar het desbetreffende artikel overgeboekt. Bij verkenningen geldt dit na vaststelling van een voorkeursbeslissing. De uitgaven worden vervolgens gerealiseerd op het desbetreffende artikel. Zodoende heeft er op artikel 20 geen realisatie plaatsgevonden.

 • 1. De verlaging van het verplichtingenbudget zijn gerelateerd aan de kasmutaties, zie hiervoor de toelichtingen bij 2 tot en met 4.

 • 2. De verlaging van het beschikbare budget (- € 7,9 miljoen) op het onderdeel verkenningen heeft te maken met het overboeken van middelen ten behoeve van de korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught van totaal € 2,3 miljoen naar artikelonderdeel 12.03. Verder is in 2020 geen beroep gedaan op het verkenningsbudget voor de A2 Den Bosch-Deil, dit is voornamelijk veroorzaakt door de verdere uitwerking voor de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil (€ 5,6 miljoen). Deze middelen schuiven door naar 2021.

 • 3. De verlaging van het beschikbare budget (- € 17,7 miljoen) voor gebiedsprogramma's heeft te maken met het overboeken van middelen ten behoeve van de bijdragen aan het programma’s GoedopWeg van U-Ned (€ 3,5 miljoen) en CID Binckhorst (€ 0,9 miljoen). Daarnaast waren de overige middelen in 2020 niet benodigd (€ 13,2 miljoen).

 • 4. De verlaging van het beschikbare budget (- € 49 miljoen) voor overige reserveringen wordt met name verklaard door een overboeking naar artikelonderdeel 12.03 voor de Regeling Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) en de beleidsbegroting IenW (Hoofdstuk XII) voor de activiteiten van Slimme Duurzame Mobiliteit (via de Brede Doeluitkering). Dit betreft de bijdragen aan regionale overheden die volgen uit de BO MIRT-afspraken en een continuering van de programmaorganisatie op het gebied van Slimme Duurzame Mobiliteit (€ 20,6 miljoen), subsidieregeling in het kader van Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (€ 20 miljoen), de uitname van de tranche 2020 Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland, welke als bijzondere uitkering is verstrekt (€ 13,5 miljoen). Teneinde dit mogelijk te maken heeft een kasschuif naar voren plaatsgevonden via de kaders van de productartikelen.

20.01 Verkenningen

Motivering

In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze – indien mogelijk – modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de SVIR.

Producten

Tabel 50 Projectoverzicht behorende bij 20.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

 

begroting

huidig

begroting

huidig

 

Projectomschrijving

2020

 

2020

  

Projecten Noordwest-Nederland

     

A9 Rottepolderplein

30

31

nnb

2020

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

165

168

nnb

nnb

 

OV en Wonen Utrecht

 

152

  

1

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht-Gorinchem

337

342

2020

2021

2

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 Den Bosch-Deil

457

464

2020

2020

3

A58 Breda-Tilburg

54

55

nnb

2021

 

Projecten Oost-Nederland

     

A50 Bankhoef-Paalgraven

 

69

 

nnb

4

Totaal verkenningsprogramma

1.043

1.281

   

begroting (IF 20.01)

1.043

1.281

   

Toelichting

 • 1. OV en Wonen Utrecht: Het Rijk, Provincie Utrecht (PU), de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en gemeente Utrecht (GU) hebben in het BO MIRT november 2019 besloten tot een MIRT-verkenning ‘OV en wonen in en rond Utrecht’. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Het aandeel van IenW is € 152 miljoen. De gereserveerde rijksbijdrage is gebaseerd op prijspeil 2020 en inclusief BTW.

 • 2. A15 Papendrecht-Gorinchem: Op basis van nieuwe inzichten bleken er meer ingrijpende maatregelen noodzakelijk te zijn aan bestaande kunstwerken en het wegdek dan eerder verondersteld. De minister heeft in het BO MIRT van november 2020 besloten om het taakstellend budget voor de A15 Papendrecht - Gorinchem met € 375 miljoen op te hogen, zodat een effectieve voorkeursvariant uitgewerkt kan worden.

 • 3. A2 Den Bosch-Deil: De belangrijkste mutaties zijn prijsbijstellingen naar prijspeil 2020. Daarnaast zijn voor de Korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil middelen overgeboekt ten behoeve van de realisatie van de infrastructurele maatregelen naar artikel 12 Hoofdwegennet.

 • 4. A50 Bankhoef-Paalgraven: Voor deze opgave is een verkenning gestart. Hiervoor is € 69 miljoen gereserveerd en is gedekt vanuit de gereserveerde middelen uit Regeerakkoord Rutte III van de investeringsruimte Hoofdwegennet.

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Motivering

Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor planflexibele korte termijn mobiliteitsmaatregelen.

Producten

Tabel 51 Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

 

begroting

huidig

begroting

huidig

 

Projectomschrijving

2020

 

2020

  

Projecten Nationaal

     

Korte termijn aanpak files

10

10

nvt

nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

   

begroting (IF 20.02)

10

10

   
20.03 Reserveringen

Motivering

Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 20.

Producten

Tabel 52 Projectoverzicht behorende bij 20.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

 

begroting

huidig

begroting

huidig

 

Projectomschrijving

2020

 

2020

  

Gebiedsprogramma's

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

27

20

nvt

nvt

1

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

50

57

nvt

nvt

2

Reserveringen

     

BenO Caribisch Nederland

70

81

nvt

nvt

3

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

0

1

nvt

nvt

 

ERTMS

300

400

nvt

nvt

4

Kustwacht SAR/ETV

146

0

nvt

nvt

5

Slimme en duurzame mobiliteit

66

67

nvt

nvt

 

Schone Lucht Akkoord

50

46

nvt

nvt

 

BioLNG

 

5

 

nvt

6

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

 

450

 

nvt

7

Klimaatneutrale netwerken

 

38

 

nvt

8

Pakket Zeeland

 

33

 

nvt

9

Afrondingen

     

Totaal reserveringen

1.079

1.567

   

begroting (IF 20.03)

1.079

1.567

   

Toelichting

 • 1. Abusievelijk is in de tabel bij de begroting 2020 de ophoging van € 7 miljoen toegevoegd aan Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht in plaats van Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam. Dit is gedurende 2020 gecorrigeerd.

 • 2. Zie bovenstaande toelichting bij 1.

 • 3. BenO Caribisch Nederland: Het extrapolatiejaar 2034 is aan het budget toegevoegd. Daarnaast heeft een overboeking naar HXII plaatsgevonden voor een meerjarig investeringsimpuls voor Saba en Sint Eustatius (€ 7 miljoen).

 • 4. Reservering ERTMS (€ 400 miljoen): Om ERTMS tot 2050 landelijk uit te rollen zijn aanvullende middelen nodig bovenop de middelen die nu beschikbaar zijn in de reeksen voor beheer, onderhoud en vervanging en het huidige programma ERTMS. Vanaf 2031 wordt € 100 miljoen per jaar gereserveerd om de vervanging van ATB door ERTMS en het beheer en onderhoud ook na 2030 te bekostigen. De precieze omvang hiervan zal mede afhangen van de snelheid waarmee het beveiligingssysteem wordt uitgerold, technologische mogelijkheden (bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS level 3) en hoe de prijs van het systeem zich ontwikkelt.

 • 5. Kustwacht SAR/ETV (- € 146 miljoen): Het budget is verlaagd (naar 0) omdat de reserveringen voor de Kustwacht Search and Rescue-helikopters (SAR) en Emergency Towing Vessels (ETV) zijn overgeboekt van artikel 20 naar artikel 15. De SAR-helikopters zijn bedoeld voor de wettelijke taak van het opsporen en redden van mensen in nood. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week SAR-capaciteit beschikbaar voor het snel opsporen en effectief redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers op de Noordzee. Het ETV is bedoeld voor de wettelijke taak van het bestrijden van rampen en incidenten. Het biedt noodsleephulp en geeft daardoor de mogelijkheid om de driftrichting en snelheid van een schip in nood te wijzigen om een aandrijving met een bouwwerk in zee of een stranding te voorkomen.

 • 6. Voor een alternatieve regeling BioLNG zijn middelen gereserveerd vanwege het aflopen van de tijdelijke teruggaafregeling accijns ter hoogte van € 8 miljoen. Het gaat over de stimulering van de doorontwikkeling naar bioLNG als schonere brandstof voor zwaar vrachtverkeer voor twee jaar. Gedurende 2020 is hiervan reeds € 3 miljoen overgeboekt naar HXII voor de uitvoering van de eerste tranche.

 • 7. Strategisch Plan Verkeersveiligheid: In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. Hiervan is € 50 miljoen reeds overgeboekt naar artikelonderdeel 12.03.02 ten behoeve van de Regeling Impuls Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. Het subsidieplafond is gedurende 2020 verhoogd naar € 200 miljoen.

 • 8. Klimaatneutrale netwerken: Teneinde invulling te geven aan de ambitie om te komen tot Klimaatneutrale netwerken heeft IenW voor het komende jaar in totaal € 50 miljoen gereserveerd. De verdeling heeft plaatsgevonden op basis van de CO2-footprint. Op het Infrastructuurfonds wordt € 37,5 miljoen gereserveerd en op het Deltafonds € 12,5 miljoen. De dekking is gevonden op de vrije investeringsruimte van de verschillende modaliteiten.

 • 9. Pakket Zeeland: Met de brief van 26 juni 2020 (Kamerstukken 2019-2020, 33358 nr. 28) bent u door de minister van BZK geïnformeerd over het besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen en anderzijds het besluit voor een compensatiepakket met een cumulatieve omvang van ca. € 650 miljoen in de periode van 2020 tot en met 2030. Onderdeel van het compensatiepakket zijn ook verschillende maatregelen op het gebied van OV en spoor. Een van deze maatregelen binnen de bestuursovereenkomst is de introductie van een versnelde intercitydienst Vlissingen-Rotterdam. Via een zogenoemde additionele dienst wordt deze versnelde intercity, die naar verwachting vanaf eind 2021 kan worden gereden, in aanvulling op de HRN-concessie ingekocht bij NS. Op basis van een toets van het voorziene exploitatietekort wordt een separate subsidie aan NS verstrekt om deze kosten af te dekken. De wijze waarop de intercity-dienst na 2025 financieel wordt vormgegeven is onderwerp van de uitwerking van de nieuwe HRN-concessie. Verder komt voor Smart Mobility € 5 miljoen beschikbaar om daarmee een boost te geven aan de ambitie van Zeeland ‘Living Lab’ te worden en € 15 miljoen voor de eerste stap in de adaptieve ontwikkelstrategie voor Rail Gent Terneuzen. Een deel van de bedragen is nog gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. In aanvulling van het compensatiepakket Zeeland wordt een reservering getroffen voor het aanpassen van de afrit 33 A58 met rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen)

20.04 Generieke investeringsruimte

Motivering

Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2033 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.

Producten

Dit kabinet heeft het voornemen om het Infrastructuurfonds om te vormen tot een Mobiliteitsfonds. Kern van dit fonds is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. De middelen vanaf 2030 zijn gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds en zullen op basis van een nieuw afweegkader en spelregels worden verdeeld.

20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

Motivering

Op dit artikelonderdeel is investeringsruimte per modaliteit gereserveerd die beschikbaar is voor sectorspecifieke opgaven en risico’s. Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord.

Producten

De investeringsruimte op dit artikelonderdeel is onderverdeeld naar de modaliteiten wegen, spoor en vaarwegen. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s.

20.05.01 Wegen

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s.

20.05.02 Spoor

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s.

20.05.03 Vaarwegen

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s.

Licence