Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering art.19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

         

Uitgaven

         

waarvan juridisch verplicht

         
           
           

Ontvangsten

6.046.994

 

6.046.994

‒ 363.548

5.683.446

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

19.09

Ten laste van begroting IenW

6.046.994

 

6.046.994

‒ 363.548

5.683.446

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Licence