Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

75.215

 

75.215

81.197

156.412

47.268

60.288

60.274

66.485

Uitgaven

74.622

 

74.622

81.456

156.078

55.818

64.239

62.724

66.485

waarvan juridisch verplicht

    

0%

    

20.01

Verkenningen

7.900

 

7.900

4.886

12.786

  

390

14.550

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

 

0

 

0

    

20.03

Reserveringen

66.722

 

66.722

72.854

139.576

63.660

60.918

39.400

49.735

20.03.01

Gebiedsprogramma's

17.722

 

17.722

18.778

36.500

7.200

   

20.03.02

Overige reserveringen

49.000

 

49.000

54.076

103.076

56.460

60.918

39.400

49.735

20.04

Generieke investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

0

 

0

3.716

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

20.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

 

0

1.046

1.046

‒ 7.842

214

12.934

17.308

20.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

0

 

0

2.670

2.670

0

3.107

10.000

‒ 15.108

20.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

     

‒ 30.000

  

30.000

20.09

Ontvangsten

     

‒ 30.000

  

30.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2020 met € 81,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen (+ € 92,9 miljoen) alsmede de overboeking naar Hoofdstuk XII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 18 miljoen).

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 4,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 72,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van € 50 miljoen per jaar (2020-2029) voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Bovendien is er in het BO MIRT besloten om in totaal € 40 miljoen vrij te maken voor initiatieven op het gebied van Slimme verdeling in 2020 (€ 20 miljoen, 2021 (€ 10 miljoen) en 2022 € 10 miljoen).

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

Licence