Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Het toerekenen van de uitgaven die niet via de Dienst van het Koninklijk Huis lopen, maar wel deel uitmaken van de uitgaven die functioneel samenhangen met het koningschap.

Deze uitgaven ontstaan (en worden betaald) onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende minister. De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Koning (artikel 4.3 lid 1, Comptabiliteitswet 2016) en zorgt voor een adequate toerekening.

Niet van toepassing.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2.016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

5.736

5.787

5.818

5.935

6.414

6.224

190

        

Uitgaven

5.736

5.787

5.818

5.935

6.414

6.224

190

        

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.736

5.787

5.818

5.935

6.414

6.224

190

        

Ontvangsten

16

34

0

166

53

0

53

1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

Uitgaven

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting is er een verschil bij de uitgaven en ontvangsten. Per saldo zijn de hogere uitgaven het gevolg van mutaties uit de loon- en prijsbijstelling die in de eerste suppletoire begroting 2020 (Kamerstukken II 2019/20 35 450 I, nr. 1) zijn toegelicht, een kleine neerwaarste bijstelling die in de tweede suppletoire begroting 2020 (Kamerstukken II 2020/21 35 650 I, nr. 1) is toegelicht en hogere uitgaven bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

De hiernavolgende tabel geeft inzicht in de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel, dat bestaat uit een personele en een materiële component. Om een volledig inzicht te geven in de uitputting worden deze gegevens afgezet tegen het geautoriseerde budget inclusief de suppletoire begrotingsmutaties in 2020.

Tabel 7 Doorbelaste uitgaven 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Geautoriseerde budget (2)

Verschil (1)-(2)

Doorbelaste personele uitgaven

5.046

5.126

‒ 80

Doorbelaste materiële uitgaven

1.099

1.265

‒ 166

Totaal

6.145

6.391

‒ 246

waarvan RVD

1.699

1.608

91

waarvan Militaire Huis

1.731

1.999

‒ 268

waarvan Kabinet van de Koning

2.715

2.784

‒ 69

Voor het Militaire Huis betreft de realisatie de gegevens, zoals deze door het Ministerie van Defensie zijn verantwoord in de eindafrekening over 2020. De begroting is gebaseerd op realisatiecijfers van het Ministerie van Defensie per rang van het voorgaande jaar. De afrekening is op basis van de daadwerkelijke salarisbetaling per functionaris. Zoals in de leeswijzer is gemeld, betreft dit niet de begrotingsbelasting van de begroting van de Koning in 2020. Per saldo is bij het Militaire Huis een onderuitputting van € 268.000 als gevolg van lagere personele uitgaven en lagere materiële uitgaven. De eindafrekening van deze lagere dan geraamde uitgaven van het Militaire Huis zal leiden tot ontvangsten op artikel 3 van de begroting van de Koning in 2021, die bij de eerste suppletoire begroting zullen worden verwerkt.

Indien rekening wordt gehouden met de suppletoire begrotingsmutaties is bij de Rijksvoorlichtingsdienst sprake van een overschrijding van € 91.000 als gevolg van extra personele inzet voor online communicatie activiteiten voor het Koninklijk Huis.

Bij het Kabinet van de Koning is sprake van een onderuitputting van € 69.000. Dit is met name veroorzaakt door lagere materiële uitgaven als gevolg van de COVID-19 crisis. Ook de personele uitgaven zijn als gevolg van onder andere vacatureruimte iets lager dan begroot.

Rijksvoorlichtingsdienst

De afdeling Communicatie Koninklijk Huis (CKH) van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verzorgt de communicatie over de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis. In 2020 betrof dit de volgende activiteiten:

 • 1. Voorbereiding, advisering en inhoudelijke- en organisatorische mediabegeleiding van circa 230 optredens en activiteiten in binnen- en buitenland, waarvan een groot deel vanwege de coronapandemie online en telefonisch plaatsvond. Inspelend op de van week tot week veranderende agenda en rekening houdend met de actualiteit en de op dat moment geldende coronarichtlijnen waren deze publiek dan wel besloten. Het betrof onder andere (online) werkbezoeken, evenementen, videogesprekken en -boodschappen en een staatsbezoek aan Indonesië,;

 • 2. woordvoering en beantwoording van mediavragen en strategisch communicatieadvies;

 • 3. behandeling van interviewverzoeken en begeleiding bij mediaoptredens van de leden van het Koninklijk Huis;

 • 4. opstellen en uitgeven van 263 persberichten over activiteiten van het Koninklijk Huis en

 • 5. inhoudelijk beheer van de online communicatieactiviteiten, zoals Instagram, Facebook, Twitter, YouTube en de website.

Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen tijdige en feitelijke voorlichting enerzijds en bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds. De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten betrof 13,5 fte.

Militaire Huis

Het Militaire Huis (MH) is een integraal onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). De activiteiten van het Militaire Huis betreffen onder meer:

 • 1. het (mede-)organiseren van evenementen voor en begeleiding van de Koning en de leden van het Koninklijk Huis;

 • 2. het coördineren van veiligheidsaspecten binnen de DKH en namens DKH met externe partners in de veiligheidsketen;

 • 3. het onderhouden van de niet-politieke contacten tussen het Koninklijk Huis en het Ministerie van Defensie en

 • 4. het verzorgen van het militaire ceremonieel aan het hof.

De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten betrof 13,3 fte.

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning (KvdK) ondersteunt als kleine, eigenstandige overheidsorganisatie de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken en fungeert als schakel tussen de Koning en de overige leden van de regering en bestuurlijke autoriteiten. De taken van het Kabinet van de Koning omvatten met name:

 • 1. informeren van de Koning ten behoeve van zijn gesprekken met binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staats- en andere buitenlandse bezoeken, bezoeken aan andere landen van het koninkrijk en werkbezoeken. Voorbeelden van ontvangsten zijn het aanbieden van geloofsbrieven door ambassadeurs van andere landen en het beëdigen van hoge functionarissen, waarvoor in de wet is vastgelegd dat dit geschiedt ten overstaan van de Koning. Bezoeken van de Koning omvatten, naast de genoemde buitenlandse bezoeken, onder meer werkbezoeken met ministers en staatssecretarissen en streekbezoeken;

 • 2. tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening voorleggen van alle door de ministeries en de Staten-Generaal aangeboden stukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;

 • 3. opstellen en overbrengen van boodschappen aan andere staatshoofden en aan internationale autoriteiten;

 • 4. behandelen en doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften. Deze brieven worden op het Kabinet aan de hand van een analyse van de onderhavige problematiek overgedragen aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein en

 • 5. registreren, bewaren en aan het Nationaal Archief overdragen van wetten en koninklijke besluiten.

De personele inzet voor de uitvoering van deze taken was 25 fte.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreft de eindafrekening van het in 2019 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis.

Licence