Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.1

Het beleid van de Eerste Kamer is in 2020 niet gewijzigd.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

11.732

11.711

14.424

13.433

18.892

13.303

5.589

        

Uitgaven

11.771

10.889

12.707

12.636

16.848

13.303

3.545

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Eerste Kamer

8.317

7.363

9.035

8.884

12.880

9.328

3.552

Personele uitgaven

       

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.360

3.439

3.590

3.639

3.751

3.899

‒ 148

Materiële uitgaven

       

Verenigde Vergadering

94

87

82

113

217

76

141

        

Ontvangsten

198

169

193

218

127

140

‒ 13

Tabel 3 Specificatie apparaatsuitgaven artikel 1
 

2020

Totaal apparaat

16.631

waarvan personeel

5.613

Eigen personeel

5.183

Externe inhuur

355

Overig personeel

75

  

waarvan materieel

11.018

waarvan overig materieel

7.267

waarvan overig (leden EK)

3.751

Uitgaven

Apparaat Eerste Kamer

Huisvesting

De oplevering van de tijdelijke huisvesting is verschoven naar 2021. In 2020 zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor de tijdelijke huisvesting. Hiertoe zijn middelen toegevoegd aan de begroting.

Individueel Keuzebudget

In 2020 is het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Hiervoor is extra budget ontvangen.

Covid-19

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen vergadert de Eerste Kamer sinds mei 2020 in de Ridderzaal. Hiervoor zijn diverse kosten gemaakt. Idem voor het Covid-proof maken van het Eerste Kamergebouw zelf. Daar zijn middelen voor aan de begroting toegevoegd.

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

De vergoedingen aan voorzitter en leden van de Eerste Kamer zijn volgens beleid en wetgeving vergoed (€ 3,751 mln.). 

Verenigde Vergadering

In 2020 heeft de Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag conform de geldende Covid-19 maatregelen plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk te Den Haag, in plaats van de gebruikelijke locatie de Ridderzaal. De organisatie van Prinsjesdag wordt bekostigd door de Eerste Kamer. De uitgaven waren hierdoor hoger dan in andere jaren. De uitgaven pasten binnen het budget. De viering van 75 jaar parlementaire vrijheid is in verband met Covid-19 niet doorgegaan.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn beperkt en lager dan geraamd als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De restaurantopbrengsten vanaf maart 2020 zijn bijna geheel weggevallen.

1

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence