Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer;

  • de reis- en overige kostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer;

  • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer;

  • de pensioenen van oud-leden van de Tweede Kamer en hun nabestaanden ;

  • de schadeloosstelling van de Nederlandse leden van het Europees parlement (die niet door het Europees parlement betaald worden).

Tabel 4 Aantal deelgerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden (x 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pensioenen oud-leden

460

455

448

442

430

432

Wachtgelden oud-leden

36

15

69

62

54

14

Totaal

496

470

517

504

484

446

Tabel 5 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel (x 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Schadeloosstelling

19.304

22.583

22.180

23.461

24.416

24.393

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

129

152

148

156

163

163

Pensioenen en wachtgelden

8.775

8.606

11.296

10.943

9.463

9.468

Totaal

28.079

31.189

33.476

34.404

33.879

33.861

gemiddeld per lid Tweede Kamer

187

208

223

229

226

226

Schadeloosstelling leden Europarlement

99

103

103

117

45

0

Gemiddeld per lid Europees Parlement

99

103

103

117

45

0

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.2

Vanaf de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014 worden er geen Europarlementariërs meer betaald door de Tweede Kamer, met uitzondering van één herkozen lid. Dit lid is in mei 2019 niet herkozen, waardoor er in 2020 geen betalingen meer hebben plaatsgevonden.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

20187

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

31.243

33.580

34.521

33.924

34.411

32.396

2.015

        

Uitgaven

31.292

33.580

34.521

33.924

33.862

32.396

1.466

        

Institutionele inrichting

       

Schadeloosstelling

22.583

22.181

23.461

24.416

24.394

21.486

2.908

Personele uitgaven

       

Pensioenen en wachtgelden

8.606

11.296

10.943

9.463

9.468

10.798

‒ 1.330

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

103

103

117

45

0

112

‒ 112

        

Ontvangsten

33

25

14

30

29

86

‒ 57

Uitgaven

Schadeloosstelling

Op dit artikel is sprake van een overschrijding als gevolg van de betaalde eindheffing in 2020 over het jaar 2019 voor de werkkostenregeling.

Pensioenen en wachtgelden

Ten opzichte van 2019 is het aantal politieke pensioenen toegenomen met 2. Het aantal wachtgeldgerechtigden is ultimo 2020 afgenomen met 40 t.o.v. 2019.

Tabel 7 Pensioenen en wachtgelden (x 1.000)
 

Uitgaven 2019

Uitgaven 2020

Verschil

Pensioenen

6.286

6.742

456

Wachtgelden

3.074

1.868

‒ 1.206

Outplacement

95

97

2

Uitvoeringskosten

8

761

753

Totaal

9.463

9.468

5

Schadeloosstelling Europarlementariërs

Op dit artikel werden tot mei 2019 (Europese verkiezingen) de uitgaven van één Europarlementariër verantwoord. Dit lid is in mei 2019 niet herkozen, waardoor er in 2020 geen betalingen meer hebben plaatsgevonden.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten van de leden en bedragen € 0,029 mln.

2

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence