Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel der Militaire Willems-Orde en het Kapittel voor de Civiele Orden huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries; en

  • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

  • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

  • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

  • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders; en

  • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak Onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie. (Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4).

Ondanks alle coronamaatregelen zijn alle aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen afgehandeld en voorzien van een advies. Ook zijn alle onderscheidingen die voor de lintjesregen waren aangevraagd, op alternatieve wijze uitgereikt.

In 2020 is het nieuwe ICT-systeem LINT dat wordt gebruikt voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen, volledig opgeleverd en in gebruik genomen. Inmiddels maken alle gemeenten, provincies, ministeries en de Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) gebruik van dit systeem.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

6.178

3.315

5.291

6.740

6.715

4.434

2.281

        

Uitgaven

4.409

4.807

5.392

5.739

6.801

4.434

2.367

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat

3.187

3.326

4.364

4.539

5.080

2.673

2.407

Materiële uitgaven

       

Decoraties

1.221

1.480

1.027

1.199

1.720

1.756

‒ 36

Riddertoelagen

1

1

1

1

1

5

‒ 4

        

Ontvangsten

294

308

335

343

439

199

240

Tabel 13 Specificatie apparaatsuitgaven
 

2020

Totaal apparaat

5.080

waarvan personeel

2.591

Eigen personeel

1.820

Externe inhuur

771

Overig personeel

0

  

waarvan materieel

2.489

ICT

1.685

Bijdrage aan SSO's

241

Overig

563

Uitgaven

Apparaat

De apparaatskosten zijn hoger dan de vastgestelde begroting. Deze uitgaven hebben betrekking op de oplevering en implementatie van het nieuwe ICT-systeem LINT. Bij de 1e suppletoire begroting, is de begroting van de KNO hiervoor met een bedrag van €1,5 mln. opgehoogd.

Decoraties

De gerealiseerde uitgaven voor decoraties heeft te maken met de benodigde uit te geven versierselen en toebehoren (zoals verpakkingen en oorkondes).

Riddertoelagen

Aan de in leven zijn de Ridders Militaire Willems-Orde, de weduwen/weduwnaars van Ridders Militaire Willems-Orde of de minderjarige kinderen van Ridders Militaire Willems-Orde wordt van rechtswege een jaarlijkse riddertoelage uitgekeerd.

Ontvangsten

Er zijn in 2020 meer borgsommen ontvangen dan was begroot voor het voor onbepaalde tijd in bruikleen houden van Koninklijke onderscheidingen door gedecoreerden of erven van gedecoreerden.

Licence