Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 21 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

825

13.328

6.978

68.482

35.929

21.235

14.694

        

Uitgaven

871

13.354

7.262

66.964

36.480

21.235

15.245

        

12.1 Algemeen

871

13.354

7.262

66.964

36.480

21.235

15.245

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

349

603

408

929

935

814

121

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

173

50

50

50

51

‒ 1

Opdrachten

       

Internationale Samenwerking

349

522

593

385

361

370

‒ 9

Diverse opdrachten

0

140

292

236

114

389

‒ 275

Bijdrage aan zbo’s/rwt’s

       

Diverse bijdragen

0

13

19

41

81

0

81

Bijdrage aan medeoverheden

       

Diverse bijdragen

0

0

0

119

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

       

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

0

0

0

22.435

9.000

0

9.000

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

       

Financien en Nationale Schuld (H9)

0

11.903

5.875

42.744

25.939

19.611

6.328

Justitie en Veiligheid (H6)

0

0

25

25

0

0

0

        

Ontvangsten

0

1.500

5.924

13.145

17.269

0

17.269

E. Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

12. Algemeen

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Dit betreft voornamelijk een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Verder is onder andere een subsidie verstrekt aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) voor het kennisprogramma Intelligent bestuur. Daarnaast betreft het een subsidie voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Omdat artikel 2 "Nationale veiligheid" een apparaatsartikel is waar geen subsidies opgenomen kunnen worden, wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.

Koninklijk Paleis Amsterdam

De stichting Koninklijk Paleis Amsterdam heeft de jaarlijkse subsidie ontvangen.

Opdrachten

Diverse opdrachten

Een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT is een prioriteit. De CIO-office van het departement zorgt voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office is aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygovernance, informatievoorziening en professionalisering.

Ook de contributie voor het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is via dit instrument betaald.

Internationale samenwerking

Het betreft middelen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor het Ministerie van BZK. De advisering dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier zijn opdrachten verstrekt die aan dit doel ondersteunend zijn en daarbij vaak een beleidsveld overstijgend karakter hebben. Het betreft onder ondere een bijdrage aan ICTU voor de kennisbank openbaar bestuur.

Bijdrage aan agentschappen

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft € 9 mln. van de benodigde € 35 mln. bijgedragen aan het transitieprogramma SSC-ICT.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en nationale Schuld (H9)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van BZK en daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. Het Ministerie van BZK ontvangt één aanslag van de Belastingdienst. Deze is verantwoord op dit artikel.

De loonheffingsafdracht over uitzendregelingen is ten onrechte onbelast gebleven vanaf 2013. Deze zijn alsnog betaald in 2020 vanuit dit instrument.

Er is vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning via dit instrument betaald.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 13,2 mln.) en SSC-ICT en FMH (€ 4,6 mln.). De ontvangsten zijn onder andere ingezet ter dekking van lagere ontvangsten voor het ingebruikgeven van vastgoed in eigendom van het Ministerie van BZK.

Licence