Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 14 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

21.235

0

21.235

13.379

34.614

‒ 72

‒ 100

‒ 100

0

          

Uitgaven

21.235

0

21.235

13.379

34.614

‒ 72

‒ 100

‒ 100

0

          

12.1 Algemeen

21.235

0

21.235

13.379

34.614

‒ 72

‒ 100

‒ 100

0

Subsidies

865

0

865

28

893

28

0

0

0

Diverse subsidies

814

0

814

28

842

28

0

0

0

Koninklijk Paleis Amsterdam

51

0

51

0

51

0

0

0

0

Opdrachten

759

0

759

‒ 200

559

‒ 100

‒ 100

‒ 100

0

Diverse opdrachten

389

0

389

‒ 200

189

‒ 100

‒ 100

‒ 100

0

Internationale Samenwerking

370

0

370

0

370

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

9.000

9.000

0

0

0

0

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

0

0

0

9.000

9.000

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

19.611

0

19.611

4.551

24.162

0

0

0

0

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

19.611

0

19.611

4.551

24.162

0

0

0

0

Justitie en Veiligheid (H6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

13.200

13.200

0

0

0

0

Toelichting

12.1 Algemeen

Opdrachten

Diverse opdrachten

Dit betreft de contributie voor het RDDI.

Bijdrage aan agentschappen

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

Voor de uitvoering van het transitieprogramma SSC-ICT is totaal circa € 35 mln. nodig waarvan het BZK-aandeel tenminste € 9 mln. bedraagt. Middels de eindejaarsmarge worden er middelen toegevoegd aan de begroting in 2020. Met deze middelen wordt het bestemmingsfonds in 2020 gevuld.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Middels de eindejaarsmarge zijn middelen toegevoegd aan de begroting in 2020 ten behoeve van de loonheffingsafdracht over uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het RVB (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.

Licence