Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

Tabel 25 Budgettaire gevolgen, niet-beleidsartikel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

6.978

63.980

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

Uitgaven

7.262

63.980

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

12.1

Algemeen

7.262

63.980

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

Subsidies

458

801

865

849

731

510

441

Diverse subsidies

408

750

814

798

680

459

390

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

51

51

51

51

51

51

Opdrachten

885

803

759

759

759

759

759

Diverse opdrachten

292

313

389

408

408

408

408

Internationale samenwerking

593

490

370

351

351

351

351

Bijdrage aan agentschappen

0

22.434

0

0

0

0

0

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

0

22.434

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

89

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

89

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

19

0

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

19

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

5.900

39.853

19.611

10.978

9.728

9.728

9.728

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

5.875

39.853

19.611

10.978

9.728

9.728

9.728

Justitie en Veiligheid (H6)

25

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

5.924

13.101

0

0

0

0

0

12.1 Algemeen

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft voornamelijk een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Daarnaast betreft het een subsidie voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Omdat artikel 2 "Nationale veiligheid" een apparaatsartikel is waar geen subsidies opgenomen kunnen worden, wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.

Koninklijk Paleis Amsterdam

Dit betreft de jaarlijkse subsidie voor de openstelling van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Opdrachten

Diverse opdrachten

Een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT is een prioriteit. De CIO-office van het departement zorgt voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office wordt aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygovernance, informatievoorziening en professionalisering.

Voorts zijn middelen bestemd voor de inrichting van de crisisbeheersings-organisatie bij BZK en voor fysieke- en informatiebeveiliging van de organisatie op basis van risicomanagement. Naast bovenstaande zal bijzondere aandacht uitgaan naar de verdere versterking en inrichting van de adviescapaciteit op het gebied van Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

Internationale Samenwerking

Het betreft middelen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor BZK breed. De advisering dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier worden opdrachten verstrekt die ondersteunend zijn aan bovengenoemd doel en daarbij vaak een (specifiek) beleidsveld overstijgend karakter hebben.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van BZK en daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. Het Ministerie van BZK ontvangt één aanslag van de Belastingdienst. Deze wordt verantwoord op dit artikel. De uitgave aan VPB betreft de verwachte naheffing over 2019 en de voorlopige aanslag voor 2020 over de winst op de generale en een deel van de specifieke ontvangsten van artikel 9 (Uitvoering Rijksvastgoedbeleid) van deze begroting.

Licence