Base description which applies to whole site

5 5.1 Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 19 Apparaat Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

414.415

362.821

431.675

476.442

634.269

414.206

220.063

        

Uitgaven

415.748

366.513

433.319

467.234

599.980

414.206

185.774

        

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

415.748

366.513

433.319

467.234

599.980

414.206

185.774

Personele uitgaven

       

waarvan eigen personeel

155.327

167.527

198.271

206.082

253.273

181.324

71.949

waarvan inhuur externen

6.050

4.725

14.298

18.043

55.509

15.290

40.219

waarvan overige personele uitgaven

3.422

3.329

3.471

3.627

2.852

13.978

‒ 11.126

Materiele uitgaven

       

waarvan bijdrage aan SSO's

159.330

177.366

199.074

220.333

267.849

190.896

76.953

waarvan bijdrage aan SSO P-Direkt

65.287

0

0

0

0

0

0

waarvan ICT

164

1.525

946

2.122

2.109

42

2.067

waarvan overige materiele uitgaven

26.168

12.041

17.259

17.027

18.343

12.676

5.667

Bijdrage aan agentschappen

       

Diverse bijdragen

0

0

0

0

45

0

45

        

Ontvangsten

95.359

81.708

45.253

78.343

98.747

19.292

79.455

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze worden vanwege het specifieke karakter begroot en verantwoord op beleidsartikel 2.

Personele uitgaven

Waarvan eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • het deel eigen personeel van de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie in Groningen (€ 22,1 mln.). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM en hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • de kosten voor eigen personeel in het kader van dienstverlening door Doc-Direkt aan notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding (€ 12,6 mln.), die via tarieven worden bekostigd. De uitgaven zijn niet hoger dan begroot, maar hangen samen met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat);

 • diverse werkzaamheden voor de Shared Service Organisaties (SSO's) die jaarlijks worden doorbelast (€ 5 mln.);

 • binnen de begroting van BZK herschikte middelen voor onder andere de uitvoering van de woningbouwimpuls, de realisatie van de Strategische I-Agenda Rijksdienst, de doorontwikkeling van eID, het programma Machtigen en de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);

 • de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Waarvan inhuur externen

De uitgaven aan inhuur van externen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • het deel inhuur externen van de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie in Groningen (€ 25,3 mln.). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM en hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • de BTW-component van de uitvoeringskosten die de NCG heeft gemaakt (€ 7,9 mln.). Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen (Kamerstukken II 2017/18, 33529, nr. 493) is de BTW-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM;

 • de inhuur externen van Doc-Direkt die samen hangen met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat) (€ 1,2 mln.);

 • binnen de begroting van BZK herschikte middelen voor de inhuur van externen voor onder andere de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de Investeringsagenda 2020-2021 voor de Investeringspost Digitale Overheid.

Waarvan overige personele uitgaven

De overige personele uitgaven zijn lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door reallocaties bij tweede suppletoire begroting van overige personele uitgaven naar eigen personeel om de uitgaven op de juiste regeling te verantwoorden, waaronder het apparaatsbudget van de NCG dat bij Nota van Wijziging is overgekomen van de begroting van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Materiële uitgaven

Waarvan bijdrage aan SSO's

De gerealiseerde bijdrage aan SSO's is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • het deel bijdrage aan SSO's van de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie in Groningen (€ 10,7 mln.). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM en hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • de bijdrage aan SSO's van Doc-Direkt die samen hangt met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat) (€ 7,6 mln.)

 • het uitvoeren van de Dienstverleningsafspraken 2019 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van BZK (€ 17,3 mln.). De uitgaven zijn niet hoger dan begroot, maar hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • bijdragen van verschillende departementen waar het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen aan P-Direkt.

Waarvan ICT

De uitgaven aan ICT zijn hoger dan begroot, met name vanwege ICT kosten van Doc-Direkt die samen hangen met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat).

Waarvan overige materiële uitgaven

De overige materiële uitgaven zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • het deel overige materiële uitgaven van de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie in Groningen (€ 10,9 mln.). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM en hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • de overige materiële uitgaven van Doc-Direkt die samen hangen met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat) (€ 10 mln.);

 • binnen de begroting van BZK herschikte middelen voor onder andere strategisch leveranciers management en rijksbeveiligingsambtenaren.

Bijdrage aan agentschappen

Diverse bijdragen

Dit betreft een bijdrage aan DICTU voor een opdracht voor de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten vallen hoger uit dan begroot door:

 • de ontvangsten voor uitgaven die in rekening zijn gebracht bij de NAM. Dit betreft de uitvoeringskosten van de NCG (€ 27,3 mln.) die tot en met het tweede kwartaal van 2020 gemaakt zijn voor de versterkingsopgave in Groningen.

 • inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar heeft gehad van overige departementen en derden (notariaat) (€ 25,7 mln.). Deze inkomsten waren ter dekking van de personele en materiële uitgaven. De ontvangsten worden jaarlijks bij eerste suppletoire begroting toegevoegd;

 • ontvangsten op basis van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2019 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 22,3 mln.). Deze ontvangsten worden jaarlijks bij eerste suppletoire begroting toegevoegd.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's

De apparaatskosten van het Ministerie van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD weergegeven. Daarnaast geeft de tabel ook een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's).

Tabel 20 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

633.686

583.430

683.060

746.860

906.829

696.322

210.507

Kerndepartement

415.748

366.513

433.319

467.234

599.980

414.206

185.774

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

217.938

216.917

249.741

279.626

306.849

282.116

24.733

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.087.228

1.149.179

1.211.958

1.314.739

1.392.566

1.327.819

64.747

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

118.549

130.722

115.032

106.660

104.702

102.975

1.727

Logius

169.242

175.837

177.205

207.100

228.336

220.867

7.469

P-Direkt

69.970

71.324

78.522

89.583

97.837

91.897

5.940

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

183.768

199.791

232.415

271.502

299.353

264.841

34.512

FMHaaglanden

99.781

112.968

118.422

128.643

122.122

130.471

‒ 8.349

SSC-ICT Haaglanden

215.754

211.638

224.428

216.197

233.145

212.705

20.440

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

219.164

235.036

257.047

285.477

295.666

292.810

2.856

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

11.000

11.863

8.887

9.577

11.405

11.253

152

Totaal apparaatskosten zbo's en rwt's

171.808

183.064

186.166

195.368

204.369

226.689

‒ 22.320

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.338

1.320

1.345

1.193

1.406

1.389

17

Huis van Klokkenluiders

728

2.344

2.821

3.075

11.863

11.000

863

Bureau Architectenregister

842

0

0

0

0

0

0

Referendumcommissie

0

0

0

0

0

0

0

Kadaster

168.900

179.400

182.000

191.100

191.100

214.300

‒ 23.200

Licence