Base description which applies to whole site

4.15 Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 71 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen(bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

 

Verplichtingen

6.026.299

5.259.841

6.335.032

6.010.410

6.343.743

6.981.233

‒ 637.490

 

Uitgaven

6.026.299

5.259.841

6.335.032

6.010.410

6.343.743

6.979.233

‒ 635.490

 

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.046.994

‒ 537.643

1

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

999.533

655.019

875.276

877.365

834.392

932.239

‒ 97.847

2

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

1. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2020 van het Infrastructuurfonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken.

  • Generale kasschuif: ‒ € 166,4 miljoen;

  • Inpassing DBFM-contract A9 Badhoevedorp-Holendrecht: ‒ € 143,1 miljoen.

  • Overboekingen andere begrotingen en begrotingsfondsen: ‒ € 15,6 miljoen;

  • Overboekingen naar Hoofdstuk XII: ‒ € 217,4 miljoen;

  • Innovatieregeling GWW: € 5 miljoen.

Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2020.

2. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2020 van het Deltafonds. Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verlaging met € 94,9 miljoen in 2020. Daarnaast is de bijdrage per saldo verlaagd met € 3 miljoen. Dit betreft diverse overboekingen met andere begrotingen. Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2020.

Infrastructuurfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Tabel 72 Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRASTRUCTUURFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

Uitgaven

2.762.695

2.791.219

28.524

12.01

Verkeersmanagement

 

3.811

4.109

298

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

692.080

827.129

135.049

12.03

Aanleg

 

905.318

649.940

‒ 255.378

12.04

GIV/PPS

 

538.082

618.182

80.100

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

623.404

691.859

68.455

12.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

      

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

116.173

92.137

‒ 24.036

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.646.522

2.699.082

52.560

      

13

Spoorwegen

uitgaven

2.078.808

2.048.323

‒ 30.485

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.472.225

1.506.274

34.049

13.03

Aanleg

 

431.554

377.159

‒ 54395

13.04

GIV/PPS

 

165.039

154.900

‒ 10.139

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

0

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

      

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

181.758

234.471

52.713

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.897.050

1.813.852

‒ 83.198

      

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Uitgaven

181.250

87.247

‒ 94.003

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

150.935

61.843

‒ 89.092

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

30.315

25.404

‒ 4.911

      

14.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

181.250

87.247

‒ 94.003

      

15

Vaarwegen

Uitgaven

994.399

1.042.935

48.536

15.01

Verkeersmanagement

 

8.830

11.010

2.180

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

398.074

391.031

‒ 7.043

15.03

Aanleg

 

171.166

226.735

55.569

15.04

GIV/PPS

 

75.293

56.765

‒ 18.528

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

341.036

357.394

16.358

15.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

      

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

154.888

112.206

‒ 42.682

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

839.511

930.729

91.218

      

17

Megaprojecten

Uitgaven

451.893

401.044

‒ 50.849

17.02

Betuweroute

 

0

0

0

17.03

HSL

 

4.420

262

‒ 4.158

17.06

PMR

 

6.859

3.698

‒ 3.161

17.07

ERTMS

 

155.813

84.210

‒ 71603

17.08

Zuidasdok

 

85.990

90.616

4.626

17.10

Programma HFS

 

198.811

222.258

23.447

      

17.09

Ontvangsten

 

46.141

68.895

22.754

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

405.752

332.149

‒ 73603

      

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Uitgaven

2.287

680

‒ 1607

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

0

0

0

18.02

Beter benutten

 

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

 

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

 

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

 

2.287

680

‒ 1607

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en vervanging

 

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

 

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

18.17

Verkenningen nieuwe stijl

 

0

0

0

      

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

0

48.582

48.582

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

25.941

25.941

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.287

‒ 73.843

‒ 76.130

      

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

    

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

6.046.994

5.509.351

‒ 537.643

      

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Uitgaven

66.897

0

‒ 66.897

20.01

Verkenningen

 

7.900

0

‒ 7.900

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

20.03

Reserveringen

 

66.722

0

‒ 66.722

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

  

0

0

      

20.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

66.897

0

‒ 66.897

      
 

Totaal uitgaven

 

6.538.229

6.371.448

‒ 166.781

 

Totaal ontvangsten

 

498.960

582.232

83.272

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

6.046.994

5.509.351

‒ 537.643

Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Tabel 73 Specificatie van de bijdragen uit de begroting van Hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

462.448

451.429

‒ 11.019

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

168.599

161.763

‒ 6.836

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.880

282.887

7

1.03

Studiekosten

 

10.969

6.779

‒ 4.190

      

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

172.412

193.910

21.498

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

290.036

257.519

‒ 32.517

      

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

27.520

15.802

‒ 11.718

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.435

14.268

‒ 10.167

2.03

Studiekosten

 

3.085

1.534

‒ 1551

      

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

    
 

Zoetwatervoorziening

Ontvangsten

0

1.500

1.500

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

27.520

14.302

‒ 13.218

      

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Uitgaven

133.253

143.892

10.639

3.01

Watermanagement

 

7.336

7.458

122

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

125.917

136.434

10.517

      

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

133.253

143.892

10.639

      

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

13.043

74.384

61.341

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

0

0

4.02

GIV/PPS

 

13.043

74.384

61.341

      

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

13.043

74.384

61.341

      

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

341.207

341.349

142

5.01

Apparaat

 

246.146

263.436

17.290

5.02

Overige uitgaven

 

68.111

77.913

9.802

5.03

Investeringsruimte

 

17.450

0

‒ 17.450

5.04

Reserveringen

 

9.500

0

‒ 9.500

      

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

0

43.988

43.988

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

341.207

297.361

‒ 43.846

      

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

    

6.09

Ten laste van begroting van IenW

Ontvangsten

932.239

834.392

‒ 97.847

      

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

127.512

52.556

‒ 74.956

7.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

 

47.612

19.778

‒ 27.834

7.02

Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

 

30.424

25.674

‒ 4.750

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

49.476

7.104

‒ 42.372

      

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

332

389

57

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

127.180

52.167

‒ 75.013

      
 

Totaal uitgaven

 

1.104.983

1.079.412

‒ 25.571

 

Totaal ontvangsten

 

172.744

239.787

67.043

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

932.239

834.392

‒ 97.847

Licence